0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Як обирається голова верховного суду

Судоустрій — Молдован В.В. — 4. Повноваження суддів, голови та заступників голови верховного суду України

Право / Судоустрій — Молдован В.В.

Суддя Верховного Суду України:

— бере участь у розгляді справи в порядку, встановленому процесуальним законом;

— бере участь у розгляді питань, що виносяться на засідання Пленуму Верховного Суду України;

— аналізує судову практику, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства та його застосування;

— здійснює інші повноваження, визначені законом.

При розгляді справ, що знаходяться в його провадженні, суддя здійснює необхідні процесуальні та організаційні заходи з метою забезпечення своєчасного та якісного їх розгляду. Він вивчає справи, бере участь у складі колегії суддів у судовому засіданні з розгляду справи, за його участю вирішуються питання, що виникають у судовому засіданні і при постановлені судового рішення у розглянутій справі.

Суддя бере участь у розгляді справи в порядку, встановленому процесуальним законом; бере участь у розгляді питань, що виносяться на засідання Пленуму Верховного Суду України; аналізує судову практику, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства та його застосування.

Голова Верховного Суду України:

— представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;

— визначає адміністративні повноваження заступника Голови Верховного Суду України;

— скликає Пленум Верховного Суду України; вносить на розгляд Пленуму подання щодо призначення на посаду секретаря Пленуму; виносить на розгляд Пленуму питання та головує на його засіданнях;

— видає на підставі акта про обрання на посаду судді Верховного Суду України або звільнення судді з посади відповідний наказ;

— повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у Верховному Суді України в десятиденний строк з дня їх утворення;

— контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

Статья в тему:  Куда обжаловать решение верховного суда рт

— інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;

— здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова Верховного Суду України з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності заступника Голови — суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду строком на п’ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування.

Пленум Верховного Суду України з питання обрання Голови Верховного Суду України скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду України.

Процедура обрання на посаду Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом. Зміна регламентної процедури менше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України не допускається.

Голова Верховного Суду України може бути достроково звільнений з посади з підстав, встановлених законом. Повноваження Голови Верховного Суду України також припиняються достроково внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду України.

Порядок дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду України внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду України визначається виключно законами. Регламент Пленуму Верховного Суду України щодо цього порядку не застосовується.

Питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України розглядається Пленумом Верховного Суду України за поданням не менш як п’ятої частини суддів від складу Пленуму Верховного Суду України, скріпленим їх підписами. Подання має бути вмотивованим.

Для проведення Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України судді, визначені в законодавстві, створюють організаційний комітет та призначають його голову і заступника, про що складається протокол.

Організаційний комітет забезпечує підготовку і проведення Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України у двадцятиденний термін з дня його створення. Учасники засідання Пленуму Верховного Суду України повідомляються організаційним комітетом про день і час скликання Пленуму Верховного Суду України та питання, що виноситься на його розгляд, з надсиланням відповідних матеріалів у порядку, встановленому законодавством. Внесення до порядку денного Пленуму Верховного Суду України інших питань, крім висловлення недовіри Голові Верховного Суду України, забороняється.

Статья в тему:  Как восстановить наследство через суд

Засідання Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому більше половини суддів від складу Пленуму Верховного Суду України. На засіданні Пленуму Верховного Суду України головує голова організаційного комітету, а в разі його відсутності — заступник голови організаційного комітету.

Головуючий виносить на затвердження Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо секретаря засідання Пленуму Верховного Суду України, персонального складу лічильної комісії, а також форми бюлетеня та протоколу голосування, які затверджуються відкритим голосуванням.

Питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України розглядається за участі Голови Верховного Суду України або без його участі. Голова Верховного Суду України по суті порушених питань може також надати письмові пояснення, які висвітлюються ним або уповноваженою ним особою на засіданні Пленуму Верховного Суду України.

Організаційний комітет визначає порядок проведення засідання та процедуру голосування з урахуванням вимог законодавства та здійснює контроль за її дотриманням.

Рішення про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів від складу Пленуму Верховного Суду України.

Воно оформлюється Постановою Пленуму Верховного Суду України, яка підписується головуючим та секретарем засідання, обраним Пленумом Верховного Суду України за пропозицією головуючого.

Висловлення недовіри Голові Верховного Суду України не позбавляє його повноважень судді Верховного Суду України. У разі дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду України обрання Голови Верховного Суду України здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Питання про недовіру Голові Верховного Суду України не може ініціюватися протягом року з дня його розгляду на засіданні Пленуму Верховного Суду України.

Порядок звільнення з посади Голови Верховного Суду України з підстав, не пов’язаних з висловленням йому недовіри Пленумом Верховного Суду України, визначається законом та Регламентом Пленуму Верховного Суду України.

Перший заступник, заступник Голови Верховного Суду України обираються на посаду строком на п’ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування. Вони можуть бути достроково звільнені з посади у порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.

Статья в тему:  В чем отличие мирового суда от районного

Заступники Голови Верховного Суду України здійснюють адміністративні повноваження, визначені Головою Верховного Суду України, та інформують Пленум Верховного Суду України про свою діяльність. Заступники Голови ВСУ наділені адміністративними повноваженнями. Вони здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів апарату Верховного Суду України, організовують його роботу. За відсутності Голови Верховного Суду України здійснюють його повноваження.

Заступники Голови Верховного Суду України мають право брати безпосередню участь у здійсненні правосуддя. Вони можуть головувати в судових засіданнях, бути доповідачами у конкретних судових справах.

Призначення судді ВСУ на посаду Заступника Голови ВСУ здійснюється не пізніше трьох місяців з дня закінчення повноважень судді, призначеного на цю посаду, чи відкриття відповідної вакансії з інших підстав, за правилами, передбаченими Регламентом Пленуму Верховного Суду України щодо обрання Голови Верховного Суду України.

Призначеним на посаду Заступника Голови Верховного Суду України вважається суддя, за якого подано більшість голосів від загального складу Пленуму. На засіданні Пленуму при призначенні судді на вказану посаду головує Голова Верховного Суду України.

Які обмеження встановлені для суддів?

А) не може належати до політичних партій та профспілок;

Б) брати участь у будь-якій політичній діяльності та мати представницький мандат;

В) обіймати будь-які інші оплачувані посади та виконувати іншу оплачувану роботу;

Г) усі відповіді правильні.

Як обирається Голова Верховного Суду?

А) Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України;

Б) шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду в порядку, встановленому законом;

В) Президентом України за поданням Голови Верховної Ради України;

Г) Президентом України за згодою Вищої ради правосуддя.

Які основні засади судочинства ?

А) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

Б) забезпечення доведеності вини;

В) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

Г) усі відповіді правильні.

Який склад Вищої ради правосуддя?

А) Голова Конституційного Суду України, три депутати Верховної Ради України та п’ять представників правоохоронних органів;

Б) десять членів обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох — призначає Президент України, двох — обирає Верховна Рада України, двох — обирає з’їзд адвокатів України, двох — обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох — обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ та Голова Верховного Суду за посадою;

В) працівники державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності, два заслужені судді України, а також п’ять представників Національної школи суддів України;

Статья в тему:  Как записаться на прием к председателю верховного суда рф

Г) Голова Конституційного Суду України та по три представники від вищих юридичних навчальних закладів та наукових установ.

Які обмеження встановлені для членів Вищої ради правосуддя?

А) не можуть належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади (крім посади Голови Верховного Суду);

Б) виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої;

В) відсутня правильна відповідь;

Г) відповіді А) та Б) правильні.

Хто входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою ?

А) Голова Конституційного Суду України;

Б) Голова Верховного Суду;

В) Голова Вищого господарського суду України;

Г) Голова Вищого адміністративного суду України.

Який строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя?

А) чотири роки. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль;

Б) два роки. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль;

В) п’ять років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль;

Г) чотири роки. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя три строки поспіль.

До компетенції якого органу належить підтримання публічного обвинувачення в суді?

В) Національної поліції України;

Г) органів досудового розслідування.

Хто звільняє Генерального прокурора України?

А) Верховна Рада України за поданням Президента України;

Б) Верховна Рада України за згодою Президента України;

В) Президент України за поданням Верховної Ради України;

Г) Президент України за згодою Верховної Ради України.

Який інститут діє в Україні для надання професійної правничої допомоги ?

А) Національна поліція України;

Б) органи прокуратури;

В) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Яка форма захисту прав місцевого самоврядування?

А) захист в судовому порядку;

Б) здійснення місцевими державними адміністраціями заходів реагування за дорученням районних та обласних рад;

В) об’єднання в асоціації органів місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад;

Г) один із напрямків діяльності органів прокуратури.

Дата добавления: 2019-02-12 ; просмотров: 231 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Стаття 42. Порядок обрання Голови Верховного Суду України

Згідно із статтею 128 Конституції України і ч. 1 цієї статті Голова Верховного Суду України обирається на посаду Голови ВСУ з числа суддів ВСУ строком на п’ять років та звільняється з посади Пленумом ВСУ (див. коментар до ст. 43 ЗУ) більшістю голосів від загального складу Пленуму (мінімум 11 суддів ВСУ) шляхом таємного голосування.

Статья в тему:  Верховный суд рф как высший судебный орган для арбитражных судов

Процедуру обрання Голови Верховного Суду України та звільнення його з цієї посади встановлено ст. 4 та 9 Регламенту Пленуму Верховного Суду України.

Вибори Голови Верховного Суду України проводяться не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови ВСУ чи відкриття вакансії з інших підстав. Він обирається з числа суддів Верховного Суду України за їх пропозицією (усною або письмовою), висловленою на засіданні Пленуму.

Кандидатура на посаду Голови Верховного Суду України може бути запропонована і шляхом самовисунення.

При обранні Голови Верховного Суду України на засіданні Пленуму головує Заступник Голови Верховного Суду України. Не може бути головуючим суддя, кандидатура якого включена до списку кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України. Якщо кандидатами на цю посаду є Заступник Голови Верховного Суду України, то на засіданні головує інший суддя Верховного Суду України, найстарший за віком.

На засіданні Пленуму відкритим голосуванням затверджується форма бюлетеня для таємного голосування по виборах Голови Верховного Суду України, форма протоколу голосування, проекти яких готуються секретаріатом Пленуму, головуючий також вносить пропозицію про створення лічильної комісії по організації та проведенню виборів Голови Верховного Суду України.

До списку кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України може включатися будь-яке число суддів Верховного Суду України, які дали згоду балотуватися на цю посаду; вони заслуховуються на засіданні Пленуму. Судді, які входять до складу Пленуму, можуть ставити кандидатам запитання та брати участь в обговоренні їхніх кандидатур.

Список кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України затверджується на засіданні Пленуму відкритим голосуванням, про що робиться запис у протоколі, який підписується головуючим і передається до лічильної комісії.

Лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування за кількістю суддів, присутніх на засіданні Пленуму, і забезпечує таємність голосування.

Обраним на посаду Голови Верховного Суду України вважається кандидат, за якого подано більшість голосів від загального складу Пленуму. Обрання Голови Верховного Суду України затверджується на підставі протоколу таємного голосування постановою Пленуму.

У разі коли жоден із кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України не одержав необхідної кількості голосів, за рішенням лічильної комісії проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів. Якщо два кандидати і більше одержали однакову кількість голосів, по цих кандидатах проводиться повторне голосування. Якщо один із кандидатів одержав більшу кількість голосів, але не одержав необхідної їх кількості, а наступні за ним два кандидати і більше — однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по цих кандидатах.

Статья в тему:  Сколько ждать верховный суд

Якщо при повторному голосуванні Голову Верховного Суду України не обрано, проводяться нові вибори з висуванням нових кандидатур.

Постанова Пленуму про обрання Голови Верховного Суду України підписується головуючим та секретарем Пленуму і скріплюється гербовою печаткою Верховного Суду України. Копія цієї постанови надсилається Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

Матеріали засідання Пленуму, на якому вирішувалося питання про вибори Голови Верховного Суду України, здаються в опечатаному вигляді за актом на зберігання до архіву Верховного Суду України секретарем Пленуму в присутності головуючого на засіданні Пленуму та обраного Голови Верховного Суду України.

Дострокове звільнення Голови Верховного Суду України з посади відбувається в порядку, визначеному статтею 43 коментованого Закону.

Як обирається голова верховного суду

Голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої ради юстиції.

Голова Верховного Суду України з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази та розпорядження.

Перелік повноважень, зазначених у частині першій коментованої статті, не є вичерпним, оскільки Голова Верховного Суду України може здійснювати й інші визначені законом функції, спрямовані на організацію ефективної діяльності Верховного Суду України та судів загальної юрисдикції.

Стаття 42. Порядок обрання Голови Верховного Суду України

1. Голова Верховного Суду України обирається на посаду строком на п’ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування.

2. Пленум Верховного Суду України з питання обрання Голови Верховного Суду України скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду України.

3. Процедура обрання на посаду Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом. Зміна регламентної процедури менше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України не допускається.

Згідно із статтею 128 Конституції України і ч. 1 цієї статті Голова Верховного Суду України обирається на посаду Голови ВСУ з числа суддів ВСУ строком на п’ять років та звільняється з посади Пленумом ВСУ (див. коментар до ст. 43 ЗУ) більшістю голосів від загального складу Пленуму (мінімум 11 суддів ВСУ) шляхом таємного голосування.

Статья в тему:  Суд как орган суд власти

Процедуру обрання Голови Верховного Суду України та звільнення його з цієї посади встановлено ст. 4 та 9 Регламенту Пленуму Верховного Суду України.

Вибори Голови Верховного Суду України проводяться не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови ВСУ чи відкриття вакансії з інших підстав. Він обирається з числа суддів Верховного Суду України за їх пропозицією (усною або письмовою), висловленою на засіданні Пленуму.

Кандидатура на посаду Голови Верховного Суду У країни може бути запропонована і шляхом самовисунення.

При обранні Голови Верховного Суду України на засіданні Пленуму головує Заступник Голови Верховного Суду України. Не може бути головуючим суддя, кандидатура якого включена до списку кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України. Якщо кандидатами на цю посаду є Заступник Голови Верховного Суду України, то на засіданні головує інший суддя Верховного Суду України, найстарший за віком.

На засіданні Пленуму відкритим голосуванням затверджується форма Бюлетеня для таємного голосування по виборах Голови Верховного Суду України, форма протоколу голосування, проекти яких готуються секретаріатом Пленуму, головуючий також вносить пропозицію про створення лічильної комісії по організації та проведенню виборів Голови Верховного Суду України.

До списку кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України може включатися будь-яке число суддів Верховного Суду України, які дали згоду балотуватися на цю посаду; вони заслуховуються на засіданні Пленуму. Судді, які входять до складу Пленуму, можуть ставити кандидатам запитання та брати участь в обговоренні їхніх кандидатур.

Список кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України затверджується на засіданні Пленуму відкритим голосуванням, про що робиться запис у протоколі, який підписується головуючим і передається до лічильної комісії.

Лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування за кількістю суддів, присутніх на засіданні Пленуму, і забезпечує таємність голосування.

Обраним на посаду Голови Верховного Суду України вважається кандидат, за якого подано більшість голосів від загального складу Пленуму. Обрання Голови Верховного Суду України затверджується на підставі протоколу таємного голосування постановою Пленуму.

У разі коли жоден із кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України не одержав необхідної кількості голосів, за рішенням лічильної комісії проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів. Якщо два кандидати і більше одержали однакову кількість голосів, по цих кандидатах проводиться повторне голосування. Якщо один із кандидатів одержав більшу кількість голосів, але не одержав необхідної їх кількості, а наступні за ним два кандидати і більше — однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по цих кандидатах.

Статья в тему:  Постановления пленума верховного суда рф как источник права

Стаття 51. Порядок обрання Голови Верховного Суду України

1. Голова Верховного Суду України обирається Пленумом Верховного Суду України строком на п’ять років шляхом таємного голосування. Голова Верховного Суду України вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.

2. Процедура обрання Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України, затвердженим Пленумом. Не допускається зміна регламентної процедури пізніше шести місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України.

3. Голова Верховного Суду України не може бути обраний на цю посаду більш ніж на два строки підряд.

Стаття 52. Заступники Голови Верховного Суду України

1. Перший заступник Голови Верховного Суду України та заступники Голови Верховного Суду України здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів Суду відповідно до встановленого розподілу обов’язків, можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України, організовують роботу відповідних судових палат, виконують інші обов’язки, визначені розпорядженням Голови Верховного Суду України.

Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України з питань, що належать до їх повноважень, видають накази та розпорядження.

2. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України призначаються на посаду з числа суддів Верховного Суду України строком на п’ять років та звільняються з посади Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України. Рішення Пленуму про призначення на посаду Першого заступника та заступника Голови Верховного Суду України приймається шляхом таємного голосування у строк не пізніше трьох місяців з дня утворення відповідної вакантної посади. Вони можуть бути призначені на адміністративні посади повторно.

3. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України можуть бути достроково звільнені з посади також за ініціативою Ради суддів України в порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.

Принципи діяльності КСУ

Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на прин-

ципах:

повноти і всебічності розгляду справ;

обґрунтованості прийнятих рішень.

Стаття 4. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України

Діяльність Конституційного Суду України грунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обгрунтованості прийнятих ним рішень.

Статья в тему:  Как обратиться к председателю верховного суда рк

Порядок форм і склад КСУ

Конституційний Суд України складається з 18 суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по 6 суддів. Судді обираються строком на дев’ять років без права бути призначеними повторно.

Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України вносить Голова Верховної Ради або не менше як ¼ народних депутатів України від конституційного складу ВРУ; при цьому депутат має право поставити підпис під пропозицією про висунення лише однієї кандидатури і ці підписи не відкликаються.

Призначеними на посади суддів КСУ вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але більше половини голосів депутатів від конституційного складу ВРУ. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх призначення було б перевищено необхідне для призначення число суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду, який призначався ВРУ, то ВРУ у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

За результатами голосування Головою ВРУ підписуються постанови ВРУ про призначення суддів КСУ.

Президент при визначенні кандидатур на посаду судді КСУ проводить консультації З Прем’єр – міністром України і Міністром юстиції України. Призначеною на посаду судді КСУ вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента України скріплений підписами Прем’єр – міністра України та Міністра юстиції.

У разі припинення повноважень судді КСУ, призначеного Президентом, він у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

З’їзд суддів України за пропозицією делегатів з’їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з’їзду визначає кандидатури на посади суддів КСУ для включення їх в бюлетні для таємного голосування.

Призначеним на посаду судді вважається кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів з числа обраних делегатів з’їзду суддів України.

Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, число яких перевищує квоту для призначення на посади суддів Конституційного Суду України, призначеними вважаються кандидати, які набрали більше голосів ніж інші кандидати на ці посади.

У разі припинення повноважень судді КСУ обраного з’їздом суддів України, він призначає на цю посаду іншу особу у тримісячний строк.

Конституційний Суд — це окремий, незалежний від судів загальної юрисдикції, — єдиний в Україні

Статья в тему:  Как доказать невиновность в суде

орган конституційної юрисдикції. Він не може бути касаційною, апеляційною чи наглядовою

інстанцією для суддів загальної юрисдикції. Це означає, що до нього не можна звертатися зі скаргами

на необґрунтованість рішень чи вироків, винесених цими судами.

Законом України “Про Конституційний Суд України” ( далі –Закон) від 16.10.1996 р. Конституційний

Суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України як

Основного Закону держави на всій території України.

Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права,

незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти і всебічності розгляду справ

та обґрунтованості прийнятих ним рішень.

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності актів

органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого

самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Стаття 13. Повноваження Конституційного Суду України

Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України;

5) відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158

6) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України Стаття 14. Межі повноважень Конституційного Суду України

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Стаття 15. Підстави для визнання правових актів неконституційними

Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо неконституційності правових актів повністю чи в їх окремих частинах є:

невідповідність Конституції України;

порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності;

перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.

Право на зайняття суд посади у судах заг юрисд та КСУ

Источники:

http://westudents.com.ua/glavy/69130-4-povnovajennya-suddv-golovi-ta-zastupnikv-golovi-verhovnogo-sudu-ukrani.html

http://studopedia.net/12_46781_yaki-obmezhennya-vstanovleni-dlya-suddiv.html

http://pidru4niki.com/1912011052202/pravo/poryadok_obrannya_golovi_verhovnogo_sudu_ukrayini

http://www.rulit.me/books/zakon-ukraini-pro-sudoustrij-i-status-suddiv-naukovo-praktichnij-komentar-read-428683-104.html

http://studfile.net/preview/5390710/page:12/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector