1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Яким органом звільняється з посади голова верховного суду

Мего-Інфо — Юридичний портал №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Коментарі кодексів

Галузі права

Зміст

 • Передмова
 • Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДУ
 • Розділ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ ПРАЦІВНИКАМИ СУДУ
  • Порядок призначення та звільнення з посади голови суду та його заступника, їх функціональні обов’язки
  • Структура та штатна чисельність апарату суду
  • Статус працівників апарату суду. Розподіл функціональних обов’язків між працівниками апарату суду
 • Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН У СУДІ. ПРИЙОМ ТА РЕЄСТРАЦІЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ В СУДІ
 • Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
 • Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДУ ПО ОПРАЦЮВАННЮ СУДОВИХ РІШЕНЬ
 • Розділ 6. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ В СУДІ. ОБЛІК ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
 • Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КАДРАМИ В СУДІ
 • Розділ 8. МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Список нормативних актів та літератури

Порядок призначення та звільнення з посади голови суду та його заступника, їх функціональні обов’язки

Сторінки матеріалу:

 • Порядок призначення та звільнення з посади голови суду та його заступника, їх функціональні обов’язки
 • Сторінка 2
 • Сторінка 3

Від керівників органів судової влади, їх організаційних здібностей залежить своєчасність і оперативність відправлення правосуддя, тому основними дієвими особами, які повинні на практиці втілювати рішення судово-правової реформи в Україні, є голови місцевих судів та їх заступники. Саме на них покладено основний тягар у забезпеченні належного судочинства в державі.

З цього приводу в Постанові спільного засідання Президії Верховного Суду України, президії Ради суддів України та колегії Державної судової адміністрації України від 12 берез. 2003 р. № 17 указано, що голови місцевих судів несуть персональну відповідальність за належну організацію роботи суду і своєчасний розгляд справ [55]*.

Донедавна згідно зі ст. 20 Закону України»Про судоустрій України» голова суду, заступник голови суду призначалися на посаду строком на п’ять років з числа суддів та звільнялися з посади Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України (щодо спеціалізованих судів — голови відповідного вищого спеціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів — рекомендації відповідної ради суддів).

Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення ч. 5 ст. 20 Закону України «Про судоустрій України» (справа про звільнення судді з адміністративної посади) № 1-рп/2007 від 16 трав. 2007р. положення ч. 5 ст. 20, відповідно до якого голова суду, заступник голови суду призначалися на посаду та звільнялися з посади Президентом України, визнано неконституційними. Основним аргументом Конституційного Суду України стало те, що повноваження Президента України визначаються лише Основним Законом України. Конституція України не передбачає повноваження голови держави із призначення і звільнення суддів з адміністративних посад, тому відповідне положення ч. 5 ст. 20 Закону України «Про судоустрій України» є незаконним.

Статья в тему:  Куда сажают после суда

Приймаючи це рішення, Конституційний Суд України враховував вироблені міжнародним співтовариством засади незалежності судових органів, викладені, зокрема, в рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи від 13 жовт. 1994 р. № (94)12 «Незалежність, дієвість та роль суддів», де вказано, що орган, який уповноважений приймати рішення щодо кар’єри суддів, повинен бути незалежним від уряду та адміністративних органів; у Європейській хартії про Закон «Про статус суддів» від 10 лип. 1998 р., у якому передбачається, що рішення про службове підвищення судді виносяться органом, незалежним від виконавчої та законодавчої влади; в «Основних принципах незалежності судових органів», схвалених резолюціями від 29 лист. 1985 р. № 40/32 та від 13 груд. 1985 р. № 40/146 Генеральної Асамблеї ООН, указується, що усунення від посади чи звільнення судді мають бути предметом незалежної перевірки. На цьому наголошується і в Рішенні Конституційного Суду України від 16 трав. 2007 р. № 1-рп/2007.

Конституційний Суд України взяв до уваги також висновок експертів Ради Європи від 19 груд. 2002 р. щодо Закону України «Про судоустрій України» стосовно підбору суддів на адміністративні посади та положення Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схваленої Указом Президента України № 361 від 10 трав. 2006 р., у якій передбачається запровадити порядок, за яким адміністративні посади в судах займатимуть судді, призначені органами суддівського самоврядування.

Указаним Рішенням Конституційного Суду України рекомендовано Верховній Раді України невідкладно в законодавчому порядку врегулювати питання про призначення суддів на посаду голови суду, заступника голови суду та звільнення їх з цих посад.

На виконання цього рішення Верховна Рада України
30 трав. 2007 р. прийняла Постанову № 1098 «Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад»[56], відповідно до якої тимчасово функцію призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з них виконує Вища рада юстиції на підставі рекомендації: Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів — відповідної ради суддів); Голови Верховного Суду України (щодо спеціалізованих судів — голови відповідного вищого спеціалізованого суду); зборів суддів відповідних судів; члена Вищої ради юстиції. Однак за умов гострої політичної кризи легітимність і законність цього акта Верховної Ради України були піддані критиці з боку суддівського співтовариства.

Статья в тему:  Заочный суд как переводится

На противагу вказаній постанові парламенту Рада суддів України ухвалила рішення № 50 «Щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та звільнення з цих посад» від 31 трав. 2007 р.[57] Посилаючись на положення п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України судоустрій, судочинство та статус суддів визначаються виключно законами України, Рада суддів України зазначала, що відповідне питання має бути врегульоване виключно законом України. Згідно з ч. 5 ст. 20 Закону України «Про судоустрій України» (у частині, конституційність якої не поставлена під сумнів Конституційним Судом України) питання щодо призначення суддів на посаду голови, заступника голови суду, а також звільнення його з цієї посади мають вирішувати Рада суддів України, Голова Верховного Суду України, рада суддів спеціалізованого суду, голова вищого спеціалізованого суду.

Рішенням Ради суддів України встановлено порядок призначення на посади голів, заступників голів суду, а також звільнення їх з цих посад, згідно з яким остаточні рішення з цих питань має приймати Рада суддів України до врегулювання цього питання в законодавчому порядку. Подання на призначення та звільнення голів, заступників голів загальних судів має вносити Голова Верховного Суду України, щодо голів вищих спеціалізованих судів — Голова Верховного Суду України на підставі рекомендації відповідної ради суддів, а інших голів та заступників голів спеціалізованих судів — Голова Верховного Суду України разом із головою відповідного вищого спеціалізованого суду на підставі рекомендації відповідної ради суддів. Указане рішення Ради суддів України було схвалене на VIII позачерговому з’їзді суддів 26 черв. 2007 р. і втілене в життя.*

Відповідно до чинного законодавства суддя, перебуваючи на адміністративній посаді, продовжує здійснювати повноваження судді відповідного суду, закріплені у законодавстві, також як і у випадку звільнення його з адміністративної посади. Припинення ж повноважень судді припиняє і здійснення ним повноважень на адміністративній посаді (ч.6, 7 ст. 20 Закону України «Про судоустрій України»).

Повноваження голови суду обумовлені тим, що він уособлює собою, по-перше, суддю, по-друге — керівника суддівської установи. Звідси і характер його повноважень, із яких можна виокремити суддівські, адміністративні, організаційні та представницькі.

Про суддівські повноваження голови суду йдеться у ст. 20 Закону України «Про судоустрій України», яка передбачає, що перебування судді на адміністративній посаді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду. Залежно від рівня завантаженості голів судів та штатної чисельності суду для реалізації функції правосуддя має відводитися від 50 до 70 % робочого часу. Цілковите усунення голів від процесу розгляду справ призводить до втрати рівня кваліфікації, а здійснення правосуддя на рівні середньої завантаженості рядового судді знижує ефективність управлінських процесів, для забезпечення яких голова суду щоденно має виділяти певний час на початку робочого дня та стільки ж часу в кінці його.

Статья в тему:  Зиновьева подала заявление в суд в котором указала

Адміністративні повноваження голови місцевого загального суду розповсюджуються лише на апарат суду. До нього входять посади: консультантів, секретарів суду, секретарів судових засідань, судових розпорядників, помічників суддів, помічників голів судів. Голова суду приймає їх на роботу та звільняє, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.

Значну частину повноважень голови місцевого суду складають організаційні повноваження, він зокрема:

? здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

? визначає обсяг обов’язків заступника (наприклад, доручає йому організацію ведення судової статистики, керівництво роботою канцелярії суду);

? на підставі Указу Президента України про призначення на посаду судді чи постанови Верховної Ради України про обрання судді або припинення повноважень судді видає відповідний наказ;

? здійснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів, що полягають у складанні списків осіб, які відповідають вимогам, що висуває закон до кандидатів у народні засідателі, й спрямуванні подання із запропонованим переліком осіб до відповідної місцевої ради. Указаний перелік, затверджений на чотири роки, має у разі необхідності (але не рідше ніж через два роки) переглядатися і оновлюватися;

? організовує ведення судової статистики (форм статистичної звітності більше тридцяти. Вони розроблюються Міністерством юстиції України, звіти мають складатися щомісячно);

? організовує роботу по підвищенню кваліфікації працівників апарату суду. Вказана робота виконується спільно з територіальними управліннями ДСА України.

Представницькі повноваження голови місцевого суду полягають у тому, що він представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями.

Перелік повноважень голови місцевого суду, що містяться у ст. 24 Закону України «Про судоустрій України», не є вичерпним. Він може виконувати й інші повноваження, надані йому законом. Проте слід зауважити, що закон не уникнув й прогалин. Так, у ньому не врегульовано, хто має вирішувати в місцевому суді питання щодо підвищення кваліфікації суддів у суді цього рівня. Нічого не говориться й про те, хто і в якому порядку розподіляє справи між суддями, утворює склад суду для колегіального розгляду справ.

Повноваження голови апеляційного суду мають ту ж природу, що й голови місцевого суду. Однак їхній зміст дещо відмінний, обумовлений рівнем суду та, природно, повноваженнями суду, який він очолює.

Статья в тему:  Верховный суд рф какое звено

Якщо суддівські, адміністративні та представницькі повноваження здебільшого тотожні аналогічним повноваженням голови місцевого суду, то організаційні повноваження мають певну відмінність. Так, у голови апеляційного суду відсутні повноваження по забезпеченню формування складу народних засідателів, оскільки згідно з процесуальним законодавством народні засідателі мають залучатися до розгляду справ лише у місцевих судах.

Одночасно голова апеляційного суду має такі організаційні повноваження, якими не наділений голова місцевого суду. Він організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання і головує на засіданнях президії; поряд з організацією ведення та аналізу статистики організовує вивчення та узагальнення судової практики, у зв’язку з чим він має право витребувати з відповідного суду справи, рішення в яких набрали законної сили; організовує підвищення кваліфікації як працівників апарату суду, так і суддів; вносить пропозиції Голові Верховного Суду України чи голові відповідного вищого спеціалізованого суду щодо кандидатур для призначення на посади голів місцевих судів та їх заступників; надає пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності.

Стаття 43. Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду України

Голова Верховного Суду України може бути достроково звільнений з посади з підстав, встановлених законом. Повноваження Голови Верховного Суду України також припиняються достроково внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду України.

Виключно коментованою статтею ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» визначається порядок дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду України внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом. Порядок звільнення з посади Голови Верховного Суду України з підстав, не пов’язаних з висловленням йому недовіри Пленумом, визначається цим Законом та Регламентом Пленуму Верховного Суду України.

Звільнення Голови ВСУ шляхом висловлення йому недовіри відбувається в такому порядку:

 • 1) внесення вмотивованого (такого, що містить виклад причин для висловлення недовіри) подання про висловлення недовіри Голові ВСУ не менш як однією п’ятою частиною суддів від складу Пленуму ВСУ (4 судді ВСУ), скріплене їх підписами;
 • 2) створення суддями ВСУ, які внесли подання про висловлення недовіри Голові ВСУ, організаційного комітету, призначення його голови і заступника, оформлення створення оргкомітету і призначення керівництва відповідним протоколом;
 • 3) забезпечення оргкомітетом підготовки і проведення Пленуму ВСУ для розгляду питання щодо висловлення недовіри Голові ВСУ у двадцятиденний термін з дня його створення; повідомлення учасників засідання Пленуму Верховного Суду України про день і час скликання Пленуму та питання, що виноситься на його розгляд (тільки одне питання — висловлення недовіри Голові ВСУ), з надсиланням відповідних матеріалів; визначення з урахуванням вимог коментованої статті порядку проведення засідання Пленуму та процедури голосування щодо винесеного на його розгляд питання;
 • 4) проведення під головуванням голови оргкомітету або (в разі його відсутності) його заступника засідання Пленуму ВСУ з питання висловлення недовіри Голові ВСУ за умови присутності на ньому більше половини суддів від складу Пленуму (більше 10 суддів ВСУ);
 • 5) винесення головуючим (головою або заступником голови оргкомітету) на засіданні Пленуму ВСУ пропозиції щодо секретаря засідання Пленуму, персонального складу лічильної комісії, а також форми бюлетеня та протоколу голосування, які затверджуються відкритим голосуванням;
 • 6) надання можливості Голові ВСУ, щодо якого розглядається питання про висловлення недовіри, надати Пленуму ВСУ свої письмові пояснення по суті порушень питань, які висвітлюються ним або уповноваженою ним особою на засіданні Пленуму;
 • 7) прийняття Пленумом ВСУ шляхом таємного голосування більшістю від складу Пленуму ВСУ (мінімум 11 суддів ВСУ) рішення про висловлення недовіри Голові ВСУ, яке оформлюється Постановою Пленуму, яка підписується головуючим та секретарем засідання, обраним Пленумом за пропозицією головуючого.
Статья в тему:  Обращение в суд как злоупотребление правом

Відповідно до частини 12 коментованої статті, висловлення недовіри Голові Верховного Суду України не позбавляє його повноважень судді Верховного Суду. У разі дострокового припинення повноважень Голови ВСУ обрання нового Голови Верховного Суду має здійснюватися у порядку, визначеному статтею 42 цього Закону.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» — Теліпко В.Е. — Стаття 42. Порядок обрання Голови Верховного Суду України

Право / Закон України «Про судоустрій і статус суддів» — Теліпко В.Е.

1. Голова Верховного Суду України обирається на посаду строком на п’ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування.

2. Пленум Верховного Суду України з питання обрання Голови Верховного Суду України скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду України.

3. Процедура обрання на посаду Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом. Зміна регламентної процедури менше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України не допускається.

Згідно із статтею 128 Конституції України і ч. 1 цієї статті Голова Верховного Суду України обирається на посаду Голови ВСУ з числа суддів ВСУ строком на п’ять років та звільняється з посади Пленумом ВСУ (див. коментар до ст. 43 ЗУ) більшістю голосів від загального складу Пленуму (мінімум 11 суддів ВСУ) шляхом таємного голосування.

Процедуру обрання Голови Верховного Суду України та звільнення його з цієї посади встановлено ст. 4 та 9 Регламенту Пленуму Верховного Суду України.

Вибори Голови Верховного Суду України проводяться не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови ВСУ чи відкриття вакансії з інших підстав. Він обирається з числа суддів Верховного Суду України за їх пропозицією (усною або письмовою), висловленою на засіданні Пленуму.

Статья в тему:  Где находится верховный суд днр

Кандидатура на посаду Голови Верховного Суду України може бути запропонована і шляхом самовисунення.

При обранні Голови Верховного Суду України на засіданні Пленуму головує Заступник Голови Верховного Суду України. Не може бути головуючим суддя, кандидатура якого включена до списку кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України. Якщо кандидатами на цю посаду є Заступник Голови Верховного Суду України, то на засіданні головує інший суддя Верховного Суду України, найстарший за віком.

На засіданні Пленуму відкритим голосуванням затверджується форма бюлетеня для таємного голосування по виборах Голови Верховного Суду України, форма протоколу голосування, проекти яких готуються секретаріатом Пленуму, головуючий також вносить пропозицію про створення лічильної комісії по організації та проведенню виборів Голови Верховного Суду України.

До списку кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України може включатися будь-яке число суддів Верховного Суду України, які дали згоду балотуватися на цю посаду; вони заслуховуються на засіданні Пленуму. Судді, які входять до складу Пленуму, можуть ставити кандидатам запитання та брати участь в обговоренні їхніх кандидатур.

Список кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України затверджується на засіданні Пленуму відкритим голосуванням, про що робиться запис у протоколі, який підписується головуючим і передається до лічильної комісії.

Лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування за кількістю суддів, присутніх на засіданні Пленуму, і забезпечує таємність голосування.

Обраним на посаду Голови Верховного Суду України вважається кандидат, за якого подано більшість голосів від загального складу Пленуму. Обрання Голови Верховного Суду України затверджується на підставі протоколу таємного голосування постановою Пленуму.

У разі коли жоден із кандидатів на посаду Голови Верховного Суду України не одержав необхідної кількості голосів, за рішенням лічильної комісії проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів. Якщо два кандидати і більше одержали однакову кількість голосів, по цих кандидатах проводиться повторне голосування. Якщо один із кандидатів одержав більшу кількість голосів, але не одержав необхідної їх кількості, а наступні за ним два кандидати і більше — однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по цих кандидатах.

Статья в тему:  Постановление верховный суд объяснил кто заплатит за ремонт машины

Якщо при повторному голосуванні Голову Верховного Суду України не обрано, проводяться нові вибори з висуванням нових кандидатур.

Постанова Пленуму про обрання Голови Верховного Суду України підписується головуючим та секретарем Пленуму і скріплюється гербовою печаткою Верховного Суду України. Копія цієї постанови надсилається Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

Матеріали засідання Пленуму, на якому вирішувалося питання про вибори Голови Верховного Суду України, здаються в опечатаному вигляді за актом на зберігання до архіву Верховного Суду України секретарем Пленуму в присутності головуючого на засіданні Пленуму та обраного Голови Верховного Суду України.

Дострокове звільнення Голови Верховного Суду України з посади відбувається в порядку, визначеному статтею 43 коментованого Закону.

Стаття 41. Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду

1. Голова Верховного Суду може бути достроково звільнений з посади з підстав, встановлених законом.

2. Порядок дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду визначається виключно цією статтею.

3. Питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду розглядається Пленумом Верховного Суду за поданням не менш як однієї третини від складу Пленуму Верховного Суду, скріпленим їх підписами. Подання має бути вмотивованим.

4. Для проведення Пленуму Верховного Суду з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду судді, визначені у частині третій цієї статті, створюють організаційний комітет та призначають його голову і заступника, про що складається протокол.

5. Організаційний комітет забезпечує підготовку і проведення Пленуму Верховного Суду з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду у двадцятиденний термін з дня його створення. Учасники засідання Пленуму Верховного Суду повідомляються організаційним комітетом про день і час скликання Пленуму Верховного Суду та питання, що виноситься на його розгляд, з надсиланням відповідних матеріалів у порядку, встановленому цим Законом. Внесення до порядку денного Пленуму Верховного Суду інших питань, крім висловлення недовіри Голові Верховного Суду, забороняється.

6. Засідання Пленуму Верховного Суду з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду є повноважним за умови присутності на ньому більше половини суддів від складу Пленуму Верховного Суду. На засіданні Пленуму Верховного Суду головує голова організаційного комітету, а в разі його відсутності — заступник голови організаційного комітету.

7. Головуючий виносить на затвердження Пленуму Верховного Суду пропозиції щодо секретаря засідання Пленуму Верховного Суду, персонального складу лічильної комісії, а також форми бюлетеня та протоколу голосування, які затверджуються відкритим голосуванням.

Статья в тему:  Московский областной суд как проехать

9. Організаційний комітет визначає порядок проведення засідання і процедуру голосування з урахуванням вимог цього Закону і здійснює контроль за їх дотриманням.

10. Рішення про висловлення недовіри Голові Верховного Суду приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів від складу Пленуму Верховного Суду.

11. Рішення про висловлення недовіри Голові Верховного Суду оформлюється Постановою Пленуму Верховного Суду, яка підписується головуючим та секретарем засідання, обраним Пленумом Верховного Суду за пропозицією головуючого.

12. Висловлення недовіри Голові Верховного Суду не позбавляє його повноважень судді Верховного Суду. У разі дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду обрання Голови Верховного Суду здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.

13. Питання про недовіру Голові Верховного Суду не може повторно ініціюватися протягом року з дня його розгляду на засіданні Пленуму Верховного Суду.

14. Порядок звільнення з посади Голови Верховного Суду з підстав, не пов’язаних із висловленням йому недовіри Пленумом Верховного Суду, визначається законом та Регламентом Пленуму Верховного Суду.

48. Порядок обрання та дострокового звільнення з посади голови та заступників голови Верховного суду України, їх повноваження.

Голова Верховного Суду України:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з

іншими органами державної влади, органами місцевого

самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із

судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;

2) визначає адміністративні повноваження заступника Голови

Верховного Суду України;

3) скликає Пленум Верховного Суду України; вносить на розгляд

Пленуму подання щодо призначення на посаду секретаря Пленуму;

виносить на розгляд Пленуму питання та головує на його засіданнях;

4) видає на підставі акта про обрання на посаду судді

Верховного Суду України або звільнення судді з посади відповідний

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про

наявність вакантних посад у Верховному Суді України в десятиденний

строк з дня їх утворення;

6) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить

Голові Державної судової адміністрації України подання про

призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника

апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про

застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення

або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до

7) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність

Верховного Суду України;

8) здійснює інші повноваження, визначені законом.

2. Голова Верховного Суду України з питань, що належать до

його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

Статья в тему:  Как записаться на прием к председателю верховного суда рф

3. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його

адміністративні повноваження здійснює заступник Голови Верховного

Суду України, а за відсутності заступника Голови — суддя цього

суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Порядок обрання Голови Верховного Суду України

1. Голова Верховного Суду України обирається на посаду

строком на п’ять років та звільняється з посади Пленумом

Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу

Пленуму шляхом таємного голосування.

2. Пленум Верховного Суду України з питання обрання Голови

Верховного Суду України скликається не пізніше одного місяця з дня

припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду

3. Процедура обрання на посаду Голови Верховного Суду України

та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму

Верховного Суду України, що затверджується Пленумом. Зміна

регламентної процедури менше ніж за шість місяців до закінчення

строку повноважень Голови Верховного Суду України не допускається.

Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду України

1. Голова Верховного Суду України може бути достроково

звільнений з посади з підстав, встановлених законом. Повноваження

Голови Верховного Суду України також припиняються достроково

внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду

2. Порядок дострокового припинення повноважень Голови

Верховного Суду України внаслідок висловлення йому недовіри

Пленумом Верховного Суду України визначається виключно цією

статтею. Регламент Пленуму Верховного Суду України щодо цього

порядку не застосовується.

3. Питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду

України розглядається Пленумом Верховного Суду України за поданням

не менш як п’ятої частини суддів від складу Пленуму Верховного

Суду України, скріпленим їх підписами. Подання має бути

4. Для проведення Пленуму Верховного Суду України з питання

висловлення недовіри Голові Верховного Суду України судді,

визначені в частині третій цієї статті, створюють організаційний

комітет та призначають його голову і заступника, про що

5. Організаційний комітет забезпечує підготовку і проведення

Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри

Голові Верховного Суду України у двадцятиденний термін з дня його

створення. Учасники засідання Пленуму Верховного Суду України

повідомляються організаційним комітетом про день і час скликання

Пленуму Верховного Суду України та питання, що виноситься на його

розгляд, з надсиланням відповідних матеріалів у порядку,

встановленому цим Законом. Внесення до порядку денного Пленуму

Верховного Суду України інших питань, крім висловлення недовіри

Голові Верховного Суду України, забороняється.

6. Засідання Пленуму Верховного Суду України з питання

висловлення недовіри Голові Верховного Суду України є повноважним

Статья в тему:  Как написать заявление в верховный суд

за умови присутності на ньому більше половини суддів від складу

Пленуму Верховного Суду України. На засіданні Пленуму Верховного

Суду України головує голова організаційного комітету, а в разі

його відсутності — заступник голови організаційного комітету.

7. Головуючий виносить на затвердження Пленуму Верховного

Суду України пропозиції щодо секретаря засідання Пленуму

Верховного Суду України, персонального складу лічильної комісії, а

також форми бюлетня та протоколу голосування, які затверджуються

8. Питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду

України розглядається за участі Голови Верховного Суду України або

без його участі. Голова Верховного Суду України по суті порушених

питань може також надати письмові пояснення, які висвітлюються ним

або уповноваженою ним особою на засіданні Пленуму Верховного Суду

9. Організаційний комітет визначає порядок проведення

засідання та процедуру голосування з урахуванням вимог цього

Закону та здійснює контроль за її дотриманням.

10. Рішення про висловлення недовіри Голові Верховного Суду

України приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів

від складу Пленуму Верховного Суду України.

11. Рішення про висловлення недовіри Голові Верховного Суду

України оформлюється Постановою Пленуму Верховного Суду України,

яка підписується головуючим та секретарем засідання, обраним

Пленумом Верховного Суду України за пропозицією головуючого.

12. Висловлення недовіри Голові Верховного Суду України не

позбавляє його повноважень судді Верховного Суду України. У разі

дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду України

обрання Голови Верховного Суду України здійснюється в порядку,

встановленому цим Законом.

13. Питання про недовіру Голові Верховного Суду України не

може ініціюватися протягом року з дня його розгляду на засіданні

Пленуму Верховного Суду України.

14. Порядок звільнення з посади Голови Верховного Суду

України з підстав, не пов’язаних з висловленням йому недовіри

Пленумом Верховного Суду України, визначається законом та

Регламентом Пленуму Верховного Суду України ( v0007700-02 ).

Заступник Голови Верховного Суду України

1. Заступник Голови Верховного Суду України обирається на

посаду строком на п’ять років та звільняється з посади Пленумом

Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу

Пленуму шляхом таємного голосування.

2. Заступник Голови Верховного Суду України може бути

достроково звільнений з посади у порядку, встановленому

Регламентом Пленуму Верховного Суду України ( v0007700-02 ).

3. Заступник Голови Верховного Суду України здійснює

адміністративні повноваження, визначені Головою Верховного Суду

України, та інформує Пленум Верховного Суду України про свою

Источники:

http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%97%D1%85-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-

http://pidru4niki.com/1696082552203/pravo/poryadok_dostrokovogo_zvilnennya_posadi_golovi_verhovnogo_sudu_ukrayini

http://westudents.com.ua/glavy/59827-stattya-42-poryadok-obrannya-golovi-verhovnogo-sudu-ukrani.html

http://xn--80aagahqwyibe8an.com/zakon-ukrajiny/stattya-poryadok-dostrokovogo-zvilnennya-169923.html

http://studfile.net/preview/5483510/page:23/

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: