3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое ухвала суду

Мего-Інфо — Юридичний портал №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Коментарі кодексів

Галузі права

Зміст

  • Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ст.1-94)
  • Розділ II НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ст.95-106)
  • Розділ III ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ст.107-233)
    • Глава 1 ПІДСУДНІСТЬ (ст.107-117)
    • Глава 2 ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ (ст.118-126)
    • Глава 3 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ (ст.127-156)
    • Глава 4 СУДОВИЙ РОЗГЛЯД (ст.157-196)
    • ГЛАВА 5 ФІКСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (ст.197-200)
    • Глава 6 ЗУПИНЕННЯ І ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ. ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ (ст.201-207)
    • Глава 7 СУДОВІ РІШЕННЯ (ст.208-223)
      • Стаття 208. Види судових рішень
      • Стаття 209. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма
      • Стаття 210. Зміст ухвали суду
      • Стаття 211. Окремі ухвали суду
      • Стаття 212. Оцінка доказів
      • Стаття 213. Законність і обґрунтованість рішення суду
      • Стаття 214. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення
      • Стаття 215. Зміст рішення суду
      • Стаття 216. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів
      • Стаття 217. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання
      • Стаття 218. Проголошення рішення суду
      • Стаття 219. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні
      • Стаття 220. Додаткове рішення суду
      • Стаття 221. Роз’яснення рішення суду
      • Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі
      • Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили
    • Глава 8 ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ (ст.224-233)
  • РОЗДІЛ IV. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ст.234-290)
  • РОЗДІЛ V ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ (ст.291-366)
  • Розділ VI ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ) (ст.367-382)
  • Розділ VII СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ (ст.383-389)
  • Розділ VIII ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ (ст.390-401)
  • Розділ ІХ. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ст.402-409)
  • Розділ Х. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ (ст.410-419)
  • Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Статья в тему:  Что такое незаконный состав суда

Стаття 211. Окремі ухвали суду

1. Суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу.

2. Окрему ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у загальному порядку, встановленому цим Кодексом.

1. Окрема ухвала суду – це ухвала, якою суд реагує на виявлені під час розгляду справи порушення закону і причини та умови, що сприяли вчиненню порушення. Окрема ухвала є формою профілактичного впливу судів на правопорушення.

2. Підставою для окремої ухвали є виявлення порушення закону і встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню порушення. Відтак, окрема ухвала може бути постановлена лише у разі, якщо під час судового розгляду встановлено склад правопорушення. Юридична кваліфікація правопорушення судом не здійснюється. Водночас, суд може в окремій ухвалі зазначити, елементи якого складу правопорушення слід перевірити. Якщо суд не встановив такого порушення, підстав для окремої ухвали немає.

Причини та умови, що сприяли вчиненню порушення можуть полягати у неналежному виконанні посадовими особами обов‘язків, перевищенні влади чи зловживанні нею, порушенні строків розгляду звернень, невжитті заходів реагування на заяви громадян тощо.

Суд має право, але не зобов’язаний постановляти окрему ухвалу. Проте, на нашу думку, виходячи з особливого статусу суду в системі органів, що забезпечують правовий порядок, суд зобов‘язаний реагувати на випадки очевидних, умисних або системних порушень закону.

Під час розгляду однієї справи суд може винести кілька окремих ухвал, якщо вони стосуються різних питань.

Статья в тему:  Что такое римский статут международного уголовного суда

3. Окремі ухвали можуть бути постановлені і при закінченні розгляду справи без ухвалення рішення (закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду), а також за наявності певних умов й до закінчення її розгляду. ЦПК не зобов’язує суд проголошувати окрему ухвалу, проте суд повинен повідомити осіб, які беруть участь у справі, про її постановлення.

Така ухвала постановляється як за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, так і з ініціативи суду. Окрема ухвала постановляється судом в нарадчій кімнаті і оформляється окремим документом. Про постановлення окремої ухвали учасникам процесу має бути повідомлено після роз’яснення суті ухваленого судового рішення.

4. Окрема ухвала має складатися зі вступної, мотивувальної та резолютивної частин. У вступній частині зазначаються назва суду, місце і час постановлення окремої ухвали, склад суду, секретар, особи, які брали участь у справі, короткий зміст судового рішення. У мотивувальній частині вказуються підстави для винесення окремої ухвали, встановлені судом обставини, якими вони підтверджуються. У резолютивній частині суд дає можливі рекомендації щодо усунення таких підстав і зазначає, кому адресовано окрему ухвалу для виконання, строки для вжиття відповідних заходів і повідомлення про них суду, а також строк і порядок оскарження окремої ухвали.

Окрема ухвала (постанова) має бути обґрунтованою і вмотивованою. Вона може бути винесена тільки на підставі матеріалів, досліджених у суді, та має містити вказівку на дійсні причини й умови, які сприяли вчиненню злочину або іншого правопорушення. Обставини, які належать до причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, підлягають всебічному, повному та об’єктивному дослідженню в судовому засіданні. За необхідності слід заслухати показання осіб, дії або бездіяльність яких сприяли вчиненню злочину, витребувати додаткові матеріали, призначити експертизу або здійснити інші процесуальні дії.

В окремій ухвалі (постанові) суд повинен указати, в чому конкретно полягають встановлені порушення закону, які саме права громадян порушено, або зазначити причини й умови, що сприяли вчиненню порушення.

Статья в тему:  Что такое корпоративный спор в арбитражном суде

Суд не може винести окрему ухвалу, яка за своїм змістом ставить під сумнів законність та обґрунтованість прийнятого у цій справі рішення.

5. Окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам, які можуть усунути причини та умови. Це можуть бути вищестоящі органи, керівники осіб, які допустили порушення закону, органи прокуратури, міліції. Ці органи повинні мати повноваження, необхідні для вжиття відповідних заходів реагування. Суд не має права в окремій ухвалі визначати конкретні заходи, які слід вжити для усунення причин та умов, що сприяли правопорушенню, оскільки це виходить за межі його компетенції.

Особи, яким адресовано окрему ухвалу, письмово повідомляють суд про вжиті заходи протягом одного місяця з дня одержання ухвали.

6. Коментована норма встановлює особливий порядок оскарження окремої ухвали. Вона може бути оскаржена особами, інтересів яких вона стосується, незалежно від того, чи беруть вони участь у справі, у загальному порядку. Особи, які беруть участь у справі, мають право оскаржити окрему ухвалу, лише у тому випадку, коли вона порушує їх права та інтереси.

Цивільний процес України — Харитонов Є.О. — 7. Окремі ухвали суду

Право / Цивільний процес України — Харитонов Є.О.

Окрема ухвала суду — це процесуальний засіб судового впливу на виявлені під час судового розгляду порушення законності, а також причини та умови, що цьому сприяли.

Суд, виявивши при розгляді справи порушення закону і встановивши причини і умови, які сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов (ч. І ст. 211 ЦПК). Характерно, що окремі ухвали можуть бути постановлені і при закінченні розгляду справи без ухвалення рішення (закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду), а також за наявності певних умов до закінчення її розгляду (п. 39 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції»)..

Статья в тему:  Что такое специальный церковный суд

Окрема ухвала суду виноситься в нарадчій кімнаті та викладається у вигляді окремого процесуального документа, який має бути підписаний суддею або усім складом суду. Якщо справа розглядається колегіальним складом суду, суддя, який не згоден з окремою ухвалою, має право викласти письмово свою окрему думку.

До того ж. окрема ухвала повинна відповідати вимогам щодо змісту ухвал суду (ст. 210 ЦПК), зокрема мати вступну, описову, мотивувальну та резолютивну частини.

Отже, окрема ухвала суду має бути обґрунтованою і мотивованою. Вона може бути винесена тільки на підставі матеріалів, досліджених у суді, та має містити вказівку на дійсні причини й умови, які сприяли порушенню матеріального або процесуального закону чи сприяли вчиненню таких порушень. Обставини, які належать до таких причин і умов, підлягають всебічному, повному та об’єктивному дослідженню в судовому засіданні.

В окремій ухвалі суд повинен зазначити, в чому конкретно полягають встановлені порушення матеріального або процесуального закону, які саме права громадян порушено або зазначити причини й умови, що сприяли такому порушенню. Водночас суд не може постановити окрему ухвалу, яка за своїм змістом ставить під сумнів законність та обґрунтованість прийнятого в цій самій справі судового рішення.

До правових підстав постановлення окремої ухвали відповідно до ч. 1 ст. 211 ЦПК належать: 1) виявлення під час розгляду справи порушень матеріального або процесуального закону; 2) встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню таких порушень.

На необхідність належного реагування на негативні явища звертав увагу Верховний Суд України. Наприклад, виявивши під час розгляду справи про скасування усиновлення або визнання його недійсним факти вчинення службовими особами дій, у яких вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 169 КК, суди мають реагувати на це окремими ухвалами (п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав»).

Між тим, у судовій практиці зустрічаються випадки, коли окремі ухвали постановлялися щодо позитивних явищ («заохочувальні окремі ухвали»), зокрема з урахуванням пильності, самовідданості певних осіб при охороні громадського порядку та при захисті інтересів фізичних та юридичних осіб, а також держави.

Статья в тему:  Что такое депозит суда

Відмінністю окремої ухвали від інших судових рішень є те, що в одній справі може бути постановлено декілька таких ухвал, незалежно від характеру і значення інших судових актів, винесених у тій самій справі, щодо одних і тих самих учасників процесу, тоді як судове рішення може бути постановлене тільки одне. Наприклад, окрема ухвала може бути постановлена судом щодо сторони або третьої особи незалежно від результату розгляду справи (заявленої вимоги) судом, з приводу помилок, допущених судом першої інстанції під час розгляду справи по суті, при скасуванні рішення суду в апеляційному порядку тощо.

ЦПК не зобов’язує проголошувати окрему ухвалу, проте суд повинен повідомити осіб, які беруть участь у справі, про її постановлення. Так, копія окремої ухвали, оригінал якої залишається у справі, направляється відповідній посадовій особі або організації, які зобов’язані повідомити про вжиті заходи протягом місяця з дня одержання копії ухвали.

Якщо суд першої інстанції не реагував на факти порушення матеріального або процесуального закону, на причини й умови, що сприяли такому порушенню і зумовлюють вжиття відповідних заходів, окрема ухвала може бути постановлена апеляційним судом (ст. 320 ЦПК) і судом касаційної інстанції (ст. 350 ЦПК) у випадках і порядку, встановлених ст. 211 ЦПК.

Окремі ухвали можна кваліфікувати за суб’єктом, який їх постановив (маючи на увазі компетенцію судів різних інстанції), та за змістом, враховуючи негативні та позитивні явища, на які окрема ухвала спрямована.

5. Ухвала суду і її зміст.

Ухвали господарського суду — це судові господарські акти, які приймає господарський суд, що не вирішують спір сторін по суті — на відміну від рішення. Ухвали господарського суду вирішують певні питання, які виникають у процесі розгляду справи, її виникнення, руху й припинення. Ухвали господарського суду відрізняються за своїм характером і наслідками. За правовими наслідками відрізняються ухвали, які виносяться в процесі розгляду справи, що забезпечують розвиток господарського процесу, та ухвали, якими закінчується розгляд спору без винесення рішення по суті. Останні — ухвали про припинення провадження по справі й залишення позову без розгляду (ст.ст. 80, 81 ГПК). З прийняттям цих ухвал господарський процес припиняється без розгляду справи по суті. Це і є форма закінчення справи без розгляду. Ухвали господарського суду за їх змістом також розділяються на види. Відмінність зазначених ухвал від усіх інших полягає в тому, що вони припиняють можливість подальшого руху справи, є єдиними ухвалами, які виносяться по справі, що мають значення судового рішення. Підготовчі ухвали приймаються до розгляду справи по суті й вирішення її у судовому засіданні. Цими ухвалами вирішуються окремі питання процесуального характеру, які виникають при порушенні справи, поданні позову та підготовці матеріалів справи до судового розгляду — відмова у прийнятті позовної заяви (ст. 62 ГПК), прийняття позовної заяви (ст. 64 ГПК) тощо. При підготовці справи до судового розгляду багаточисельні дії судді можуть бути реалізовані у вигляді низки ухвал про залучення до участі у процесі третіх осіб, витребування доказів, залучення іншого відповідача та інше. У стадії вирішення справи по суті господарський суд приймає ухвали, які сприяють винесенню законного й обґрунтованого рішення, спрямовані на захист прав і законних інтересів сторін і допомагають ходу процесу і його руху. Це ухвали про відкладення розгляду справи (ст. 77 ГПК) і про зупинення провадження у справі (ст. 79 ГПК). Є ухвали, які виносяться вже після розгляду справи по суті. Зокрема, ухвала про виправлення судового рішення (ст. 89 ГПК). Є ухвали, які спрямовані на забезпечення виконання рішення суду, — це ухвали з питань забезпечення позову (ст. 67 ГПК). У стадії виконання рішення господарський суд приймає ухвали про видачу дубліката наказу (ст. 120 ГПК), про відстрочку або розстрочку виконання, зміну способу та порядку виконання рішення (ст. 121 ГПК) та інші. В ухвалі вказуються питання, по якому вона виноситься, мотиви, за якими суд дійшов своїх висновків, та висновок з питання, яке розглядалось. Зміст ухвали аналогічний змісту рішення, вона також складається зі вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин. Згідно зі ст. 86 ГПК ухвала має містити: — найменування господарського суду, номер справи і дату винесення ухвали, найменування сторін, ціну позову, вимогу позивача, прізвище судді (суддів), представників сторін, прокурора, інших осіб, які брали участь у засіданні (із зазначенням їхніх посад); — стислий виклад суті спору або зміст питання, з якого виноситься ухвала; — мотиви винесення ухвали з посиланням на законодавство; — висновок з розглянутого питання; — вказівку на дії, що їх повинні вчинити сторони, інші підприємства, організації, державні та інші органи та їх посадові особи у строки, визначені господарським судом. Ухвали розсилаються сторонам, прокурору, який брав участь у господарському процесі, третім особам у п’ятиденний строк після їх прийняття. Прийняття додаткової ухвали, роз’яснення і виправлення ухвали передбачено ст. 88, 89 ГПК. Діюче законодавство передбачає ще один вид ухвали — окрема (ст. 90 ГПК). Якщо при вирішенні господарського спору виявляється порушення законності або мають місце недоліки в діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу, господарський суд виносить окрему ухвалу. Окрема ухвала надсилається відповідним підприємствам, установам, організаціям, державним та іншим органам. Окрема ухвала може бути оскаржена у встановленому порядку, обумовленому в Господарському процесуальному кодексі України.

Статья в тему:  Что такое каботажные суда

Ухвали суду

Ухвала суду це процесуальний документ, в якому вирішуються питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопо­тання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкла­дення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або за­криття провадження у справі, залишення заяви без розгляду у ви­падках, встановлених ЦПК України.

Залежно від порядку постановления можна виділити два види ухвал:

1) самостійні ухвали, які постановляються в нарадчій кімнаті. Вони оформлюються окремим процесуальним документом, підпи­суються суддею (суддями) і приєднуються до справи;

2) ухвали, що заносяться до журналу судового засідання. Такі ухвали суд постановляє, не виходячи до нарадчої кімнати.

Зазначені види ухвал, крім порядку їх постановления, відрізня­ються і за змістом.

Самостійна ухвала суду складається з чотирьох частин:

1) вступної, що визначає час і місце постановления ухвали;

265прізвища та ініціали судді (суддів — при колегіальному розгляді); прізвища та ініціали секретаря судового засідання; імена (наймену­вання) сторін та інших осіб, які брали участь у справі; предмет по­зовних вимог;

2) описової, в якій відображається суть питання, що вирішується ухвалою;

3) мотивувальної, що містить мотиви, з яких суд дійшов виснов­ків, і закон, яким керувався суд, постановляючи ухвалу;

4) резолютивної, в якій зазначається висновок суду; строк і по­рядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Ухвала, яка постановляється судом не виходячи до нарадчої кімнати, повинна містити лише відомості, передбачені для моти­вувальної та резолютивної частин.

Крім того, якщо ухвала має силу виконавчого документа і під­лягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових рішень, вона оформлюється з урахуванням вимог, вста­новлених ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» (ст. 210 ЦПК України).

Статья в тему:  Что такое мировой суд в 19 веке

Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються не­гайно після їх постановления. Виправлення в ухвалах повинні бути застережені перед підписом судді.

Окремо від рішення суду в апеляційному порядку можуть оскаржуватися лише ухвали, перелічені в ч. 1 ст. 293 ЦПК Украї­ни. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на таке рі­шення.

Суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і вста­новивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним осо­бам чи органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов (ч. 1 ст. 211 ЦПК України).

Отже, окрема ухвала — це судове рішення, яке опосередковує виявлені судом під час розгляду справи порушення закону.

Особи чи органи, яким було направлено окрему ухвалу, пови­нні повідомити суд про вжиті заходи протягом місяця з дня її надходження.

Таку ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у загальному порядку, встановленому ЦПК Ук­раїни.

Список рекомендованої літератури

1. Заворотъко П. П., Штефан М. Й. Судове рішення.- К., 1970.- 188 с.

2. Луспент Д. Д. Настільна книга професійного судді при розгляді ци­вільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України): Науково-практичний коментар.- X.: Харків юридичний, 2005-640с.

3. Ткачев В. Законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским делам.- Саратов, 1987.- 108 с.

4. Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення в цивіль­ному судочинстві: Сучасні наукові погляди // Право України.- 2001.- № 3.-С. 57-60.Розділ III НЕПОЗОВНІ ПРОВАДЖЕННЯ

Ухвали суду 1174

Ухвала суду це процесуальний документ, в якому вирішуються питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопо­тання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкла­дення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або за­криття провадження у справі, залишення заяви без розгляду у ви­падках, встановлених ЦПК України.

Статья в тему:  Что является доказательством вины в суде

Залежно від порядку постановления можна виділити два види ухвал:

1) самостійні ухвали, які постановляються в нарадчій кімнаті. Вони оформлюються окремим процесуальним документом, підпи­суються суддею (суддями) і приєднуються до справи;

2) ухвали, що заносяться до журналу судового засідання. Такі ухвали суд постановляє, не виходячи до нарадчої кімнати.

Зазначені види ухвал, крім порядку їх постановления, відрізня­ються і за змістом.

Самостійна ухвала суду складається з чотирьох частин:

1) вступної, що визначає час і місце постановления ухвали;

265прізвища та ініціали судді (суддів — при колегіальному розгляді); прізвища та ініціали секретаря судового засідання; імена (наймену­вання) сторін та інших осіб, які брали участь у справі; предмет по­зовних вимог;

2) описової, в якій відображається суть питання, що вирішується ухвалою;

3) мотивувальної, що містить мотиви, з яких суд дійшов виснов­ків, і закон, яким керувався суд, постановляючи ухвалу;

4) резолютивної, в якій зазначається висновок суду; строк і по­рядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Ухвала, яка постановляється судом не виходячи до нарадчої кімнати, повинна містити лише відомості, передбачені для моти­вувальної та резолютивної частин.

Крім того, якщо ухвала має силу виконавчого документа і під­лягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових рішень, вона оформлюється з урахуванням вимог, вста­новлених ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» (ст. 210 ЦПК України).

Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються не­гайно після їх постановления. Виправлення в ухвалах повинні бути застережені перед підписом судді.

Окремо від рішення суду в апеляційному порядку можуть оскаржуватися лише ухвали, перелічені в ч. 1 ст. 293 ЦПК Украї­ни. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на таке рі­шення.

Статья в тему:  Что такое божий суд по русской правде

Суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і вста­новивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним осо­бам чи органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов (ч. 1 ст. 211 ЦПК України).

Отже, окрема ухвала — це судове рішення, яке опосередковує виявлені судом під час розгляду справи порушення закону.

Особи чи органи, яким було направлено окрему ухвалу, пови­нні повідомити суд про вжиті заходи протягом місяця з дня її надходження.

Таку ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у загальному порядку, встановленому ЦПК Ук­раїни.

Список рекомендованої літератури

2. Луспент Д. Д. Настільна книга професійного судді при розгляді ци­вільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України): Науково-практичний коментар.- X.: Харків юридичний, 2005-640с.

3. Ткачев В. Законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским делам.- Саратов, 1987.- 108 с.

4. Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення в цивіль­ному судочинстві: Сучасні наукові погляди // Право України.- 2001.- № 3.-С. 57-60.

Источники:

http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-211-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96-%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83

http://westudents.com.ua/glavy/74451-7-okrem-uhvali-sudu.html

http://sci.house/hozyaystvennoe-pravo-ukrainyi-scibook/uhvala-sudu-jiji.html

http://mydocx.ru/4-47746.html

http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=35675

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector