0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хто призначає суддів конституційного суду україни

Правоохранительные органы

Суду України та припинення їх повноважень.

Суддя Конституційного Суду призначається строком на 9 років без права бути призначеним повторно. Суддя Конституційного Суду при виконанні своїх обов’язків на засіданні суду повинен бути одягнений у мантію, мати нагрудний знак.

Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж практичної роботи, наукової або педагогічної роботи за фахом не менш як десять років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років.

Судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Вступаючи на посаду, судді Конституційного Суду складають присягу на засіданні Верховної Ради, яке проводиться за участю Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України.

Статус судді Конституційного Суду визначається Конституцією, Законом України «Про Конституційний Суд України» та законами України щодо статусу суддів.

Повноваження судді Конституційного Суду України та його конституційні права і свободи не можуть бути обмежені при запровадженні воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Суддя Конституційного Суду готує питання для розгляду колегією Конституційного Суду та Конституційним Судом, бере участь у розгляді справ. Він має право витребувати від Верховної Ради, Президента України, Прем’єр-міністра, Генерального прокурора України, суддів, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, політичних партій та інших об’єднань громадян, окремих громадян необхідні документи, матеріали та іншу інформацію з питань, що готуються до розгляду Конституційним Судом України та його колегією.

Ухилення від надання документів, матеріалів, інформації тягне за собою відповідальність винних осіб згідно з законом.

Суддя має право публічно висловлювати свою думку з питань, що стосуються провадження у Конституційному Суді лише щодо тих справ, у яких Конституційним Судом прийнято рішення чи дано висновок.

Повноваження судді припиняються у разі:

закінчення строку призначення;

досягнення суддею шістдесятип’ятирічного віку;

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

порушення суддею вимог, що встановлені до судді;

Статья в тему:  Сколько ювенальных судов в рф

порушення суддею присяги;

набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього;

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

Судді, здійснюючи свої повноваження, є незалежними, підкоряються лише Конституції України та керуються законами України, крім тих законів або їх окремих положень, що є предметом розгляду Конституційного Суду.

Конституція України — Розділ XII

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Стаття 147. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до цієї Конституції.

Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків.

Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.

Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять років без права бути призначеним повторно.

Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду.

Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні Суду обирає зі свого складу Голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.

Стаття 148 1 . Держава забезпечує фінансування та належні умови для діяльності Конституційного Суду України. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на діяльність Суду з урахуванням пропозицій його Голови.

Розмір винагороди судді Конституційного Суду України встановлюється законом про Конституційний Суд України.

Стаття 149. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України.

Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.

Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статья в тему:  Почему вахта собачья так называется на судах

Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України та членів його сім’ї.

Стаття 149 1 . Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:

1) закінчення строку його повноважень;

2) досягнення ним сімдесяти років;

3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;

6) смерті судді Конституційного Суду України.

Підставами для звільнення судді Конституційного Суду України з посади є:

1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

2) порушення ним вимог щодо несумісності;

3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді Суду або виявило його невідповідність займаній посаді;

4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):

законів та інших правових актів Верховної Ради України;

актів Президента України;

актів Кабінету Міністрів України;

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Абзац шостий пункту 1 частини першої статті 150 виключено

2) офіційне тлумачення Конституції України;

3) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України.

Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, розглядаються за конституційними поданнями: Президента України; щонайменше сорока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України, або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України надає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість.

Конституційний Суд України за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України надає висновки про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України надає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Статья в тему:  Как выписать мать через суд

Стаття 151 1 . Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано.

Стаття 151 2 . Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Стаття 152. Закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.

Стаття 153. Порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Суду, підстави і порядок звернення до Суду, процедура розгляду ним справ і виконання рішень Суду визначаються Конституцією України та законом.

Стаття 208-4. Порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України

1. Відповідно до пункту 26 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду суддів Конституційного Суду України.

2. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах.

Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України у Верховній Раді здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України.

3. Не пізніш як за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду України або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду України в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду України припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України, Апарат Верховної Ради за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, оприлюднює інформацію на офіційному веб-сайті Верховної Ради та повідомляє депутатські фракції (депутатські групи) про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України. Депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати по одному кандидату на кожну вакантну посаду судді Конституційного Суду України.

Статья в тему:  Как стать судом

Право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України може реалізувати також група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.

4. Депутатська фракція (депутатська група), група позафракційних народних депутатів подає пропозицію щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України», до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп).

5. Інформація про пропозиції депутатських фракцій (депутатських груп), а також груп позафракційних народних депутатів (у разі подання) та про осіб, які претендують бути обраними на посаду судді Конституційного Суду України, разом із автобіографіями та мотиваційними листами кандидатів оприлюднюються Апаратом Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради на наступний робочий день після закінчення строку прийняття заяв кандидатів.

6. Комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, розглядає заяву особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, та документи, подані з пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп), і приймає рішення про відповідність особи вимогам, встановленим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України».

Кандидати, щодо яких прийнято рішення про їх невідповідність вимогам, встановленим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України», припиняють участь у конкурсі.

Документи кандидата на посаду судді Конституційного Суду України, який відповідає таким вимогам, комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, подає до Апарату Верховної Ради для організації проведення спеціальної перевірки щодо цього кандидата.

Апарат Верховної Ради у триденний строк після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про результати спеціальної перевірки передає до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, довідку про результати спеціальної перевірки.

Після отримання довідки про результати спеціальної перевірки щодо всіх кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, проводить співбесіди з кандидатами, які пройшли спеціальну перевірку.

За результатами співбесід з кандидатами, комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України.

Комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, подає на розгляд Верховної Ради щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України рекомендацію, довідку про результати спеціальної перевірки та інші документи, подані кандидатом.

Статья в тему:  Где работает суд мед эксперт

7. Усі документи (крім інформації з обмеженим доступом), зазначені в абзаці сьомому частини шостої цієї статті, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.

8. Кожен із кандидатів має право до початку голосування виступити на пленарному засіданні Верховної Ради.

Народні депутати можуть ставити запитання до кандидата на пленарному засіданні Верховної Ради щодо будь-якої інформації стосовно кандидата, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження судді Конституційного Суду України, а також інформації, що становить державну таємницю.

В обговоренні кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України беруть участь представники депутатських фракцій (депутатських груп), представники комітетів, народні депутати.

9. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.

10. Відбір на посади судді Конституційного Суду України здійснюється Верховною Радою відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо.

Верховна Рада призначає суддів Конституційного Суду України списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних посад відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

У разі якщо вакантною є одна посада судді Конституційного Суду України, Верховна Рада призначає, відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, на посаду того кандидата, який за підсумками рейтингового голосування отримав найбільшу кількість голосів народних депутатів.

Якщо рішення про призначення на посади суддів (судді) Конституційного Суду України не прийнято, оголошується повторний конкурс, який проводиться відповідно до процедури, визначеної цією статтею.

11. Рішення про призначення на посади суддів Конституційного Суду України оформлюється постановою Верховної Ради.

Хто призначає суддів конституційного суду україни

Розділ 19 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

§ 1. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції

Повноваження, порядок створення і діяльності Конституційного Суду України регламентується Конституцією України (розділ ХІІ), За­коном «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р., Ре­гламентом Конституційного Суду України від 5 березня 1997 р.

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачен­ня Конституції України та законів України.

Визначивши правовий статус Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, Конституція тим самим виходить із того, що Конституційний Суд є незалежним від за­конодавчої, виконавчої та судової влади. Як конституційний орган держави він не входить до системи судів України загальної юрисдикції. Специфіка його діяльності полягає в тому, що він не здійснює право­суддя в повному розумінні цього слова, оскільки вирішує не спори, а питання про відповідність (конституційність) законів та інших право­вих актів Конституції України. Звідси випливає і основна мета діяль­ності Конституційного Суду України — гарантування верховенства Конституції на всій території держави.

Статья в тему:  Парусные суда на которых ходили для описания берегов и рек сибири

До складу Конституційного Суду України входить 18 суддів. Особ­ливістю порядку формування суддівського корпусу є призначення до його складу суддів Верховною Радою України, Президентом України і з’їздом суддів України. Аналогічний порядок формування Конститу­ційного Суду передбачений, зокрема, в Італії, де участь у ньому беруть парламент, президент і вищі інстанції загальної та адміністративної юрисдикції.

В Україні кожний із зазначених суб’єктів призначає по шість суддів Конституційного Суду строком на дев’ять років, без права бути при­значеним повторно. Обмеження строку призначення, а також непри­пустимість призначення на цю посаду повторно зумовлюються знач­ними владними повноваженнями, якими наділений Конституційний Суд.

Верховна Рада України призначає суддів таємним голосуванням за пропозицією Голови Верховної Ради, за яку проголосувало не менше однієї чверті народних депутатів від конституційного складу, за умови надання висновків відповідного парламентського комітету щодо кожної кандидатури.

Президент України, призначаючи суддів, проводить з цього питан­ня консультації з Прем’єр-Міністром та Міністром юстиції України і видає Указ про їх призначення, скріплений підписом Прем’єр-міністра та Міністра юстиції.

З’їзд суддів на пропозицію делегатів відкритим голосуванням ви­значає кандидатури на посади суддів для включення їх у бюлетені для таємного голосування.

Виходячи з особливого місця Конституційного Суду в державному механізмі України, вимоги щодо кандидатів на посади суддів є досить високими. Суддями Конституційного Суду можуть бути громадяни України, які на день призначення досягли сорокарічного віку. Він по­винен мати вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової чи пе­дагогічної роботи не менше десяти років. Це мають бути посади юри­дичного профілю в правоохоронних органах, наукових, навчальних та інших закладах. Кандидат у судді повинен володіти державною мовою і проживати в Україні протягом останніх двадцяти років. На свою по­саду суддя офіційно вступає з дня складання ним присяги судді Кон­ституційного Суду України.

Граничний вік перебування судді на посаді — 65 років. Конститу­ційний Суд зі свого складу на спеціальному засіданні шляхом таємно­го голосування вибирає лише на один трирічний термін Голову Кон­ституційного Суду. Голова має досить значні повноваження. Насампе­ред він організовує діяльність Конституційного Суду, роботу апарату Суду, головує на засіданнях Конституційного Суду тощо. Головою Конституційного Суду України вважається обраним кандидат, за якого проголосувало більше половини від конституційного складу суддів Конституційного Суду. У разі якщо було запропоновано більше двох кандидатів і жодного з них не було обрано, проводиться повторне голо­сування щодо двох кандидатів, які отримали більшість голосів. У разі ж якщо Голову в обох випадках не було обрано, проводяться нові вибори з висуванням нових кандидатур.

Статья в тему:  Джонни депп и эмбер когда суд

Закон передбачає гарантії незалежності та недоторканності суддів, підстави щодо звільнення з посади та вимоги щодо несумісництва суддів. При виконанні своїх повноважень вони є незалежними і під- корюються тільки Конституції України, їм гарантується особиста не­доторканність, яка полягає в тому, що суддя не може бути затриманий і заарештований без згоди Верховної Ради України до винесення ви­року суду. Вони не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в Конституційному Суді України і в його комісіях, за винятком відповідальності за образу або наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень і винесенні висновків Конституцій­ним Судом України. Важливою гарантією їх незалежності є те, що судді не можуть перебувати в політичних партіях та профспілках, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які оплачувані посади, виконувати іншу опла­чувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Такі вимоги мають сприяти незалежності суддів при виконанні ними службових обов’язків і уникнути політизації цього органу.

Ніхто не має права припинити повноваження судді, крім випадків передбачених ст. 126 Конституції України. Так, суддя звільняється з посади [1] : у разі закінчення терміну, на який його обрано чи призначено; досягнення суддею 65 років; неможливості виконувати свої повнова­ження за станом здоров’я; внаслідок порушення суддею вимог щодо несумісності (ч. 2 ст. 16 Закону); порушення суддею присяги; набран­ня законної сили обвинувальним вироком щодо нього; припинення ним українського громадянства; визнання його безвісно відсутнім; подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. Повноваження судді Конституційного Суду припиняється також у разі його смерті.

Судді Конституційного Суду мають право вимагати від державних та недержавних органів, організацій, установ, посадових осіб будь-які документи та іншу інформацію з питання, яке готується до розгляду в суді, вислуховувати по цих питаннях пояснення відповідних посадо­вих осіб. Судді мають право вирішального голосу при прийнятті рі­шення чи висновку Конституційного Суду. Суддя не має права на пу­блічне висловлювання своїх поглядів щодо неконституційності актів, які перебувають на розгляді Суду.

Конституція України та Закон «Про Конституційний Суд України» передбачають можливості розпуску або призупинення діяльності Кон­ституційного Суду. Згідно з чинним законодавством України, в разі введення воєнного або надзвичайного стану в Україні Конституційний Суд продовжує здійснювати свої повноваження.

Статья в тему:  Як копач охарактеризував суд

Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду ним справ визначається Законом «Про Конститу­ційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року. У цьому законі закріп­лено основні засади, процедури конституційного судочинства, гарантії незалежності суддів.

Деякі правові питання внутрішньоорганізаційної діяльності вирі­шені Регламентом Конституційного Суду, зокрема порядок обрання Голови Конституційного Суду та його заступників, утворення колегій суддів, постійних і тимчасових комісій, повноваження та порядок про­ведення засідання колегій суддів, засідань і пленарних засідань Кон­ституційного Суду тощо. Ряд питань організації внутрішньої роботи унормовані іншими актами — Положеннями про постійні комісії, про секретаріат, інструкцією з діловодства тощо.

Свою діяльність Конституційний Суд України здійснює на основі принципів:

верховенства права — при прийнятті рішення Конституційний Суд України керується нормами Конституції України, яка закріплює ідеї справедливості;

незалежності — Конституційний Суд України незалежно приймає рішення з питань своєї компетенції. У його діяльність ніхто не має права втручатися, нав’язувати йому свою точку зору. Судді при здій­сненні своїх повноважень підкоряються тільки Конституції України та Закону про Конституційний Суд України;

колегіальності — згідно із ст. 4 Закону про Конституційний Суд України, розгляд справ і прийняття рішень здійснюється Конституційним Судом колегіально. Рішення приймаються тільки суддями, які приймали участь у розгляді справи в судовому засіданні. Рішення Конституційний Суд може приймати в пленарних засіданнях, якщо при розгляді справи приймали не менш двох третин від загальної кількості суддів;

гласності — справи Конституційний Суд України розглядає на своїх засіданнях відкрито. У засіданні можуть брати участь Президент України, народні депутати України, Генеральний прокурор України та інші посадови особи. Закриті засідання можливі тільки у випадках, передбачених законом. Рішення щоразу ухвалюються публічно;

повноти і всебічності розгляду справ та обґрунтування прийня­тих ним рішень — акти Конституційного Суду України приймаються відкритим голосуванням. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менш двох третин складу Конституційного Суду України, а акт прийнятий, якщо за нього проголосувало не менше деся­ти суддів. Акти мають бути мотивовані, викладені письмово, підписані суддями, які брали участь у розгляді справи. Судді мають право на осо­бисту думку, якщо не згодні з рішенням чи висновком Суду.

Діяльність Конституційного Суду України на таких демократичних засадах, як це свідчить уже накопичена практика його функціонування, дає підстави для висновку, що Конституційний Суд у державному механізмі України посідає досить вагоме місце. Це має суттєве зна­чення для становлення України як демократичної правової держави.

Конституційний Суд України фінансується із державного бюджету окремим рядком. Його акти публікуються у «Віснику Конституційно­го Суду України», засновником якого є сам Конституційний Суд. Міс­цем знаходження Конституційного Суду є м. Київ.

Статья в тему:  Кто осуществляет надзор за судами

Адвокатське об’єднання СВС-Колегія

Адвокатське об’єднання СВС-Колегія

Судді Конституційного суду України: статус та повноваження

В умовах реформування правової системи України, нового значення набуває питання щодо визначення особливостей конституційно-правового статусу та функцій суддів Конституційного суду України.

Конституційний суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, що вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Основним завданням Конституційного суду є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. Діяльність Конституційного суду України забезпечується такими нормативно-правовими актами як Конституція України, законами України «Про Конституційний суд України», «Про судоустрій і статус суддів», а також Регламентом Конституційного суду України.

Правовий статус судді – це сукупність прав і обов’язків, закріплених у чинному законодавстві щодо порядку обрання суддів, їхніх повноважень, гарантій діяльності, а також роль і місце судді в системі органів судової влади. Структурними елементами конституційно-правового статусу суддів Конституційного суду України є: вимоги, що висуваються до кандидатів на цю посаду, їх права та обов’язки, компетенція і повноваження, функції, принципи здійснення судової діяльності, гарантії незалежності та недоторканності, їх правосуб’єктність, присяга, порядок обрання та звільнення, особливості процесу притягнення до юридичної відповідальності.

Згідно зі статтею 148 Конституції України, суддею Конституційного суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як десять років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною мовою; а також має стаж практичної, наукової або педагогічної роботи не менше 10 років (закріплено у статті 16 Закону України «Про Конституційний суд України»). У різних європейських країнах перевага надається особам, які мають більший обсяг теоретичних знань, аніж стаж практичної діяльності, що стосується України, то висувається вимога щодо поєднання як теоретичного, так і практичного досвіду. Отже, до суддів Конституційного суду України встановлюються більш високі вимоги порівняно із суддями судів загальної юрисдикції.

Важливим елементом правового статусу суддів Конституційного суду України є вимога щодо несумісності. Це заборони, що стосуються обіймання посад у вищих органах державної влади, виконання інших професійних обов’язків, що мають на меті одержання прибутку, членство в політичних партіях. Дані вимоги передбачені нормативно-правовими актами багатьох європейських держав, оскільки вони найточніше окреслюють сфері забороненої для судді діяльності.

Також згідно із статтею 150 Конституції України, до повноважень Конституційного Суду України належить:

Статья в тему:  Суд линча кто такой линч

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):

  • законів та інших правових актів Верховної Ради України;
  • актів Президента України;
  • актів Кабінету Міністрів України;
  • правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України;

3) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України.

Щодо порядку формування суддівського корпусу Конституційного суду України, то до його складу входять 18 суддів, які обираються строком на 9 років без права повторного призначення, 6 осіб призначає Президент України, 6 суддів обирає Верховна Рада України шляхом таємного голосування, 6 – З’їзд суддів України шляхом відкритого голосування. Саме такий порядок формування складу Конституційного суду України забезпечує рівний розподіл повноважень між гілками державної влади і унеможливлює будь-яку спробу узурпації влади однією з гілок. Наприклад, в Албанії з 9 суддів Конституційного суду 5 обираються парламентом, а 4 – Президентом, що свідчить про перевагу законодавчої гілки влади.

Конституційне судочинство здійснюється на засадах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих рішень.

Важливою складовою конституційно-правового статусу суддів Конституційного суду України є такі гарантії забезпечення їх діяльності, як незалежність і недоторканність. Суддя не може без згоди Верховної Ради України бути заарештованим чи затриманим до винесення судом вироку. У цьому аспекті суддів можна порівняти із народними депутатами України, які також користуються цими гарантіями, що свідчить про особливий статус суддів Конституційного суду України порівняно із суддями загальної юрисдикції.

Суддя представляє Конституційний суд України як орган державної влади, а також повинен забезпечувати взаємовідносини між Конституційним судом України та іншими гілками державної влади. Суддя повинен керуватися лише тим нормативно-правовим актом, який регламентує його діяльність, здійснювати свої повноваження в межах цього акта. Після проведення конституційного провадження та винесення відповідного рішення, кожен суддя має право на вільне висловлення власної думки з розглянутого питання.

Права й обов’язки судді Конституційного Суду України разом утворюють таку категорію, як повноваження судді Конституційного Суду України, тобто сукупність нормативно визначених прав та обов’язків судді Конституційного Суду України, що встановлюються для здійснення покладених на нього функцій. Вони поділяються на предметні та функціона.

Юристи адвокатського об’єднання «СВС-колегія» стверджують, що на даний час у законодавстві щодо конституційно-правового статусу суддів Конституційного суду України існують такі проблеми: по-перше, обсяг юрисдикції Конституційного Суду України є одним з найвужчих, ніж у інших державах, по-друге, не вироблено досконалого процесу притягнення суддів до юридичної відповідальності, чітко не окреслено обсяг права недоторканності. Подальші дослідження в цій сфері будуть спрямовані на усунення цих недоліків.

Источники:

http://lawbook.online/page/pravooxr/ist/ist-22—idz-ax293—nf-38.html

http://president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-xii

http://protocol.ua/ru/pro_reglament_verhovnoi_radi_ukraini_stattya_208_4/

http://uristinfo.net/2010-12-18-14-34-28/269-konstitutsijne-pravo-ukrayini-kolisnik-barabash/8642-rozdil-19-konstitutsijnij-sud-ukrayini.html

Судді Конституційного суду України: статус та повноваження

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector