0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На якій стадії розгляд справи суд

Мего-Інфо — Юридичний портал №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Коментарі кодексів

Галузі права

Зміст

 • Г Л А В А 1. Поняття адміністративного процесуального права України
 • Г Л А В А 2 Норми адміністративного процесуального права
 • Г л А в А 3 Адміністративні процесуальні правовідносини
 • Г Л А В А 4 Суб’єкти та учасники адміністративного процесуального права
 • Г Л А В А 5 Сутність адміністративного процесу та його зміст
 • Г Л А В А 6 Докази в адміністративному процесі
 • Г Л А В А 7 Процесуальні строки
 • Г Л А В А 8 Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі
 • Г Л А В А 9 Провадження у сфері управління
 • Г Л А В А 10 Провадження за зверненням громадян
 • Г Л А В А 11 Організація адміністративного судочинства в Україн
 • Г Л А В А 12 Підвідомчість та підсудність справ адміністративному суду
 • Г Л А В А 13 Провадження в суді першої інстанції
  • 13.1. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі
  • 13.2. Підготовче провадження
  • 13.3. Судовий розгляд справи
  • 13.4. Судові рішення, їх зміст та порядок ухвалення
  • 13.5. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ
 • Г Л А В А 14 Перегляд судових рішень
 • Г Л АВ А 15 Виконання судових рішень у справах адміністративного судочинства
 • Г Л А В А 16 Загальні положення провадження у справах про адміністративні правопорушення
 • Г Л А В А 17 Провадження в справах про адміністративні правопорушення
 • Література

13.3. Судовий розгляд справи

Сторінки матеріалу:

 • 13.3. Судовий розгляд справи
 • Сторінка 2

Судовий розгляд справи в юридичній літературі розгля­дається як інститут права і як стадія процесу1. З прийняттям і введенням в дію Кодексу адміністративного судочинства Ук­раїни сформована система норм права, що регулюють суспільні відносини між судом та іншими особами, які беруть участь у розгляді й розв´язанні адміністративної справи по суті. Тим са­мим утворено новий інститут права, про який з впевненістю можна стверджувати, що це інститут адміністративного проце­суального права України, оскільки регулює умови справи у сфері публічних відносин.

Статья в тему:  Что означает эшелонирование воздушных судов

Судовий розгляд справи як інститут адміністративного про­цесуального права України — це система норм, що регулюють суспільні відносин між судом та іншими учасниками адміністра­тивного судочинства щодо розгляду і розв´язання адміністра­тивних справ по суті, які виникають із публічно-правових від­носин. Судовий розгляд як інститут права разом з іншими пра­вовими інститутами адміністративного судочинства та адміністративних проваджень утворюють окрему галузь права — адміністративне процесуальне право України.

1 Чорнооченко С. I. Цивільний процес України: Навч. посібник. — К.: Центр навч. літератури, 2004. — С. 151; Кодекс адміністративного судо­чинства України: Науково-практичний коментар; За ред. С. В. Ківалова, О. I. Харитонової / С. В. Ківалов, О. I. Харитонова, О. М. Пасенюк, М. Р. Ара­келян та ін. — Харків: Одіссей, 2005. — С. 282.

Судовий розгляд як стадія адміністративного процесу — це послідовність вчинення процесуальних дій судом та іншими учасниками адміністративного судочинства щодо розгляду і ви­рішення конкретної адміністративної справи, спрямованих на захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від пору­шень з боку органів владних повноважень чи їх посадових осіб. На стадії судового розгляду досліджуються докази, з´ясовуються фактичні обставини справи, заслуховуються пояснення осіб, які беруть участь у справі, здійснюється допит свідків, заслухо­вуються пояснення експертів, спеціалістів, вирішуються кло­потання осіб, які беруть участь у справі тощо.

Здійснення цих дій характеризує стадію судового розгляду як головну стадію, оскільки в ній найбільш рельєфно відбива­ються завдання адміністративного судочинства. Саме на цій стадії найбільш повно реалізуються принципи адміністратив­ного судочинства: верховенства права; законності; змагальності сторін; офіційного з´ясування обставин; гласності та відкри­тості процесу.

Незалежно від того, яке буде прийнято рішення — закриття справи провадженням, зупинення та поновлення провадження у справі; задоволення адміністративного позову повністю або частково, зобов´язання відповідача вчинити певні дії — судо­вий розгляд обов´язково повинен відбутися, а тому він є обов´язковою стадією адміністративного судочинства. Судовий розгляд справи складається з кількох етапів: 1) підготовка та відкриття судового засідання; 2) розгляд справи по суті; 3) су­дові дебати; 4) винесення і оголошення судового рішення.

Підготовка та відкриття судового засідання. Судове засі­дання проводиться у залі засідань у спеціально обладнаному приміщенні. Окремі процесуальні дії у разі необхідності мо­жуть вчинятися за межами приміщення суду (ч. 4 ст. 122 КАСУ). Такі дії можуть бути пов´язані з дослідженням доказів, допитом свідків, оглядом доказів на місці (статті 145, 147 КАСУ) та ін. Водночас варто звернути увагу на те, що законодавець не перед­бачає можливості вчинення так званих виїзних судових засі­дань у справах, що мають широкий громадський інтерес, на підприємства, в установи та заклади. Отже, ідеологічно-вихов­на функція адміністративного суду здійснюється у приміщенні суду, а не поза його стінами. Законодавець надає адміністра­тивному суду більш вагомого, державно-владного значення як окремої гілки влади.

Статья в тему:  Почему айсберги могут быть очень опасны для судов

Частиною 1 ст. 122 КАС України встановлюється, що ад­міністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше двох місяців із дня відкриття провадження у справі, в той час, як на підготовку справи до судового розгляду (ч. 2 ст. 110 КАСУ) та на попереднє судове засідання (ч. 1 ст. 111 КАСУ) законодавець певного строку не встановлює, а лише зазначає, що вони мають бути здійснені протягом розумного строку.

При провадженні в окремих категоріях справ установлю­ються більш скорочені строки розгляду цих справ. Наприклад, у справах щодо оскарження нормативно-правових актів (ч. 7 ст. 171 КАС України) строк розгляду справи встановлюється в один місяць; у справах щодо оскарження рішень, дій або без­діяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій вирішення справи встановлено у п´ятиденний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування (ч. 11 ст. 172 КАСУ); у справах щодо уточнення списку виборців — за два дні до дня голосування, а якщо заява надійшла за два дні до голосування, то невідкладно (ч. 4 ст. 174 КАСУ); про до­строкове припинення повноважень народного депутата Украї­ни в разі невиконання ним вимог щодо несумісності — вирі­шується протягом семи днів після відкриття провадження у справі (ч. 2 ст. 180 КАСУ); у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця — десять днів після від­криття справи (ч. 5 ст. 181 КАСУ); у справах про обмеження права на мирні зібрання — три дні після відкриття проваджен­ня (ч. 4 ст. 182, ч. 3 ст. 183 КАСУ) та ін.

Судовий розгляд справи здійснюється з обов´язковим викликом осіб, які беруть участь у справі, після закінчення під­готовчого провадження, тобто коло осіб визначається на стадії підготовки справи до судового розгляду. Але особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності. Однак участь у справі, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження.

Письмове провадження — це нова інституція. Законодавець визначає письмове провадження як розгляд і вирішення ад­міністративної справи в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції без виклику осіб, які беруть участь у справі, та прове­дення судового засідання на основі наявних у суду матеріалів у випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинс­тва України (п. 10 ч. 1 ст. 3 КАС). У цьому зв´язку уявляється, що провадження відбувається за наступною процедурою:

Статья в тему:  Акции на которые судом наложен арест

1) про письмове провадження суд постановляє ухвалу;

2) розгляд справи і ухвалення рішення відбувається за за-
гальними правилами і повинні відповідати вимогам, передба-
ченим статтями 159—160 КАС України;

3) справа розглядається за наявними в ній матеріалами;

 1. фіксування судового засідання здійснюється технічними засобами та веденням журналу судового засідання;
 2. викладення позиції відсутньої особи, яка бере участь у справі, здійснюється в письмових поясненнях.

Забезпечення повного, всебічного і об´єктивного з´ясування обставин справи, спокійної робочої обстановки і належного порядку в судовому засіданні здійснюється головуючим у судо­вому засіданні, процесуальне положення якого визначається ст. 123 КАС України. Головуючим у судовому засіданні, при розгляді справи судом першої інстанції, є суддя, який здійсню­вав підготовче провадження.

Головуючий у судовому засіданні керує ходом судового за­сідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчи­нення процесуальних дій. Він має право:

а) усувати із судового розгляду все, що не має значення для
вирішення судової справи;

б) вживати необхідних заходів для забезпечення в судовому
засіданні належного порядку;

в) вимагати від учасників процесу здійснення ними їх про-
цесуальних справ і виконання ними обов´язків;

г) давати розпорядження, які є обов´язковими для учасни-
ків адміністративного процесу та інших осіб, присутніх у судо-
вому засіданні.

Відкриття судового засідання переслідує встановлення можливості розгляду справи в даному судовому засіданні, у складі даного суду, при наявних учасниках процесу та наявних доказах. Підготовка та відкриття судового засідання реалізу­ються шляхом послідовного здійснення процесуальних дій:

1) головуючий відкриває судове засідання та оголошує, яка
справа розглядається, хто позивач, відповідач та заінтересована
особа і пропонує їм займати встановлені для них місця (ст. 124

 1. секретар судового засідання доповідає судові про явку учасників процесу та причини їх неприбуття, а також встанов­люються особи і перевіряються повноваження посадових осіб та процесуальних представників;
 2. перевіряється можливість даного суду розглядати конк­ретну адміністративну справу щодо відводу (самовідводу) судді, секретаря та повторної участі судді у розгляді адміністративної справи (статті 27—29 КАСУ);
 3. перевіряється можливість розглядати конкретну справу за наявності даних доказів (гл. 6 КАСУ);
 4. головуючий роз´яснює перекладачеві, експертові, спе­ціалістові та особам, які беруть участь у справі, їхні права та обов´язки (статті 125, 130—132, 134 КАСУ), а перекладача та експерта приводить до присяги і попереджає їх про криміналь­ну відповідальність (ст. 385 КК) за завідомо неправильний пе­реклад, чи завідомо неправильний висновок або ухиляння від виконання покладених на них обов´язків;
Статья в тему:  Как расторгнуть договор купли продажи через суд

6) секретар судового засідання повідомляє про здійснення
певного фіксування судового засідання, а також про умови
фіксування судового засідання (ст. 126 КАСУ);

7) із зали судового засідання видаляються свідки;

8) особи, присутні у залі судового засідання, при вході до
нього суду та виході суду зобов´язані встати.

Особи, які беруть участь у справі, дають показання, від­повідають на запитання та задають запитання стоячи і лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Пос­танову суду особи заслуховують стоячи, звертаються до судді «Ваша честь». Документи та інші матеріали передаються голо­вуючому в судовому засіданні через судового розпорядника. Це певною мірою виховує повагу до суду, який здійснює правосуд­дя іменем України (ст. 134 КАСУ).

Судовий розгляд справи по суті характеризується з´ясуванням фактичних обставин справи шляхом дослідження засобів дока­зування, наявності чи відсутності юридичних фактів, що скла­дають предмет доказування сторін.

Предметом доказування є обставини, якими обґрунтовують­ся позовні вимоги чи заперечення або які мають інше значення для вирішення справи (причини пропущеного строку для звер­нення до суду та ін.) та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі. Для встановлення цих обставин у судовому засіданні заслуховуються пояснення осіб, які беруть участь у справі, показань свідків, досліджуються письмові та речові докази, у тому числі носії інформації із записаною на них інформацією, висновки експертів.

Судовий розгляд справи по суті теж передбачає послідовне здійснення комплексу процесуальних дій:

Інформація щодо стадій розгляду справ

Шановні відвідувачі сайту!

Для отримання необхідної інформації слід перейти за посиланням

та у формі, яка відкрилася, заповнити реквізити справи, інші дані згідно із запитуваними параметрами.

Якщо у Вас виникли труднощі при користуванні електронним сервісом Ви можете отримати необхідну інформацію:

 • зателефонувавши до Інформаційного центру за номерами (044) 254-21-99; (097) 517-67-65,
 • надіславши запит на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
 • або безпосередньо звернутися до Інформаційного центру, який розташований за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, під’їзд №1.

Зателефонувати до суду • 044 254 21 99 • 097 517 67 65

 • Про суд
 • Розташування
 • Контакти
 • Розпорядок роботи
 • Схема проїзду
 • Паркування
 • Громадський транспорт
 • Приміщення
 • Електронні сервіси
 • «Електронний суд»
 • Розклад засідань
 • Стан розгляду справ
 • Форми документів
 • Пропуск до приміщень:
 • Правила пропуску
 • Використання телефонів
 • Фотографування та відеозйомка
 • Доступ маломобільних груп
 • Загальна інформація:
 • Історія суду
 • Місія та функції
 • Юрисдикція
 • Округ
 • Нормативно-правові акти
 • Документи суду
 • Медіа
 • Новини
 • Пресслужба
 • Для ЗМІ
 • Відео
 • Бібліотека
 • Проєкти
 • PROправо
 • Школа судової журналістики
 • Дні відкритих дверей
 • Групи у Facebook
 • Екологічна програма
 • Правові позиції Верховного Суду
 • Юридична бібліотека
 • Карта сайту
 • Структура
 • Структура суду
 • Голова суду
 • Заступники голови суду
 • Судді
 • Апарат суду
 • Суддівське самоврядування
 • Персональний склад колегій
 • Працевлаштування
 • Умови роботи в суді
 • Оголошення про конкурси
 • Громадянам
 • Ознайомлення зі справами
 • Подача апеляційної скарги:
 • Вимоги
 • Порядок
 • Подача позовної заяви:
 • Вимоги
 • Порядок
 • Судовий збір:
 • Ставки
 • Реквізити
 • Порядок сплати
 • Подача скарги:
 • На дії судді
 • На дії працівника суду
 • Звернення громадян:
 • Порядок подачі і розгляду
 • Електронне звернення
 • Публічна інформація
 • Порядок подачі і розгляду запиту
 • Письмовий запит
 • Електронний запит
 • Прийом громадян
 • Популярні запитання
 • Звіти
 • Річні звіти
 • Опитування
 • Публічні закупівлі
 • Бюджет
 • Навантаження
 • Звернення громадян
 • Публічна інформація
Статья в тему:  Сколько генеральных адвокатов в суде ес

Шостий апеляційний
адміністративний суд

в апеляційному окрузі, що включає
Київську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ

Стаття 457. Судовий розгляд справи

1. Справа про оскарження рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу розглядається суддею одноособово протягом тридцяти днів з дня надходження до суду заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, в судовому засіданні з повідомленням сторін.

2. Неявка осіб, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

3. При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу.

4. Суд не обмежений доводами заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, якщо під час розгляду справи буде встановлено підстави для скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, визначені статтею 458, частиною другою статті 459 цього Кодексу.

5. Справа розглядається судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції у порядку спрощеного позовного провадження, з особливостями, встановленими цим розділом.

6. За наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу суд має право:

1) постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви і залишення рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу без змін;

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу.

7. За клопотанням однієї із сторін третейського або арбітражного розгляду суд, у разі визнання такого клопотання обґрунтованим, може зупинити провадження у справі на встановлений ним строк, з тим щоб надати третейському суду, міжнародному комерційному арбітражу можливість відновити третейський, арбітражний розгляд або вжити інших дій, які на розсуд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу можуть усунути підстави для скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу.

Статья в тему:  В чем специфика экспертизы в суде и у следователя

Провадження у справі відновлюється ухвалою суду за заявою сторони третейського, арбітражного розгляду або з ініціативи суду після надходження до суду відомостей про результати виконання ухвали про зупинення провадження третейським судом, міжнародним комерційним арбітражем, а в разі відсутності таких відомостей — після спливу строку, встановленого судом на їх подання.

8. До постановлення ухвали за наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу будь-яка сторона має право в установлені законом порядку та строки звернутися до цього ж суду із заявою про видачу виконавчого листа (надання дозволу) на виконання цього ж рішення та просити розглянути її спільно із заявою про скасування цього рішення в одному провадженні.

До заяви про видачу виконавчого листа (надання дозволу) на виконання рішення застосовуються загальні вимоги, передбачені статтями 476, 484 цього Кодексу.

Про спільний розгляд таких заяв та об’єднання їх в одне провадження суд постановляє ухвалу в день надходження до суду заяви про видачу виконавчого листа (надання дозволу) на виконання рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, а якщо це неможливо — не пізніше наступного дня.

9. Після розгляду судом заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу відповідні матеріали справи підлягають поверненню до третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, якщо суд витребував такі матеріали з третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу.

ТЕМА № 1. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

3. СИСТЕМА СТАДІЙ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Діяльність органів досудового розслідування, прокуратури та суду здійснюється у певній послідовності та може поділятися на частини, що називають стадіями кримінального процесу.

Усі стадії кримінального процесу тісно пов’язані між собою, проте відрізняється одна від іншої безпосередніми завданнями, особливим колом учасників, специфікою процесуальних відносин, а також підсумковими рішеннями.

Стадії кримінального процесу – це відносно самостійні етапи кримінально-процесуальної діяльності, що характеризуються безпосередніми завданнями, специфічним колом суб’єктів процесуальної діяльності, властивою їм кримінально-процесуальною формою та підсумковими рішеннями.

Виділення певних частин кримінального провадження в стадії та відокремлення їх одна від одної ґрунтується на таких характерних ознаках:

1. Наявність завдань, властивих певній частині процесу;

Статья в тему:  Апелляционный военный суд где находится

2. Визначене коло суб’єктів, які здійснюють на певному етапі процесуальну діяльність;

3. Своєрідність процесуальної форми, в якій здійснюється ця діяльність;

4. Наявність підсумкового процесуального акта, в якому фіксується рішення про перехід кримінального провадження в наступну стадію процесу або про завершення провадження загалом.

Відповідно до чинного законодавства кримінальне провадження складається з певної кількості стадій, сукупність яких утворює систему стадій кримінального процесу, а саме:

1) досудове розслідування;

2) підготовче провадження;

3) судовий розгляд;

4) провадження в суді апеляційної інстанції (апеляційне провадження);

5) виконання судових рішень;

6) провадження в суді касаційної інстанції (касаційне провадження);

7) провадження у Верховному Суді України;

8) провадження за нововиявленими обставинами.

Досудове розслідування – це початкова стадія кримінального процесу, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 5 ст. 3 КПК).

У цій стадії компетентні державні органи (слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа):

— здійснюють процесуальну діяльність з прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, приймають рішення про початок досудового розслідування;

— здійснюють досудове розслідування злочинів у формі досудового слідства, а кримінальних проступків – у формі дізнання.

У цій стадії кримінального процесу провадиться комплекс процесуальних дій, спрямованих на швидке, повне, неупереджене встановлення обставин вчиненого кримінального провадження, осіб, які його вчинили, тощо.

Основними суб’єктами цієї стадії є слідчий, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий суддя, потерпілий, цивільний позивач, підозрюваний, обвинувачений, цивільний відповідач, захисник, представник, заявник, свідок, експерт та ін.

Підготовче провадження – це стадія кримінального процесу, в якій суддя одноособово за участю прокурора та інших учасників кримінального провадження (обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника) здійснює процесуальну діяльність спрямовану на перевірку повноти і правильності проведеного досудового розслідування і вирішує питання про можливість розгляду матеріалів кримінального провадження по суті у судовому засіданні. За результатами підготовчого судового засідання суддя приймає одне з таких рішень:

1) затверджує угоду або відмовляє в затвердженні угоди та повертає кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування;

2) закриває провадження у випадку встановлення підстав, передбачених законом;

3) повертає обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам КПК;

Статья в тему:  Как проходит медиация в суде

4) направляє обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження;

5) призначає судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру.

Судовий розгляд – центральна стадія кримінального процесу, в якій суд колегіально або суддя одноособово за участю сторін судового провадження розглядає і вирішує матеріали кримінального провадження по суті, тобто вирішує питання про наявність чи відсутність діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа, про наявність складу кримінального правопорушення у цьому діянні, про наявність чи відсутність вини обвинуваченого у вчиненні цього кримінального правопорушення, про необхідність призначення обвинуваченому покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення та інші питання, передбачені законом.

Вирішуючи ці питання, суддя (суд) здійснює правосуддя. Таким чином, судовий розгляд є специфічною процесуальною формою здійснення правосуддя.

За результатами судового розгляду може бути прийнято одне з таких рішень: 1) вирок (обвинувальний або виправдувальний); 2) про закриття кримінального провадження; 3) про застосування чи незастосування примусових заходів медичного характеру; 4) про застосування чи незастосування примусових заходів виховного характеру.

Апеляційне провадження – це стадія кримінального процесу, в якій суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення, які були ухвалені судами першої інстанції і не набрали законної сили, у зв’язку з поданою на них апеляційною скаргою. За результатами такого перегляду суд апеляційної інстанції приймає одне з таких рішень:

1) залишає вирок або ухвалу без змін;

2) змінює вирок або ухвалу;

3) скасовує вирок повністю чи частково та ухвалює новий вирок;

4) скасовує ухвалу повністю чи частково та ухвалює нову ухвалу;

5) скасовує вирок або ухвалу і закриває кримінальне провадження;

6) скасовує вирок або ухвалу і призначає новий розгляд у суді першої інстанції.

Певну специфіку підсумкових рішень має ця стадія за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди та за скаргою на ухвали слідчого судді (ст. 407 КПК).

Виконання вироку чи іншого судового рішення – це стадія кримінального процесу, в якій суд, що постановив рішення, вирішує усі питання, що виникають у зв’язку зі зверненням цього рішення до виконання, його фактичним виконанням, а у деяких випадках і після його виконання.

Статья в тему:  Почему дельфины сопровождают суда

Касаційне провадження – це стадія кримінального процесу, в якій суд касаційної інстанції переглядає судові рішення суду першої та апеляційної інстанції у зв’язку з поданою на них касаційною скаргою.

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право:

1) залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу – без задоволення;

2) скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції;

3) скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;

4) змінити судове рішення.

Провадження у Верховному Суді України – це стадія кримінального процесу, в якій Верховний Суд України переглядає судові рішення у кримінальних справах з підстав:

1) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь (крім питань призначення покарання, звільнення від покарання та від кримінальної відповідальності), що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом (статті 444, 445 КПК).

За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких ухвал:

1) про повне або часткове задоволення заяви;

2) про відмову в задоволенні заяви.

Якщо Верховний Суд України установить, що судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК, є незаконним, він скасовує його повністю чи частково, змінює його і приймає нове судове рішення або направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Якщо судове рішення у справі переглядається з підстави, визначеної п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК, Верховний Суд України скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення (ст. 455 КПК).

Провадження за нововиявленими обставинами – це стадія кримінального процесу, в якій судове рішення, що набрало законної сили, переглядається у зв’язку з нововиявленими обставинами, тобто такими обставинами, які не були відомі суду на час судового розгляду при винесенні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути (ст. 459 КПК). Такими обставинами, зокрема, визнаються штучне створення або підроблення доказів, неправильність перекладу висновку і пояснень експерта, завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок; зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального провадження та ін.

Статья в тему:  Когда начнутся смены экипажей морских судов

За наслідками такого провадження суд має право скасувати вирок чи ухвалу і прийняти новий вирок чи ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення.

Кримінальний процес не завжди проходить усі ці стадії. Він може завершитися, наприклад, в стадії досудового розслідування (підготовчого провадження) шляхом прийняття рішення про закриття кримінального провадження; у разі неподання апеляційних і касаційних скарг будуть відсутні стадії апеляційного та касаційного провадження; у разі відсутності підстав для провадження у Верховному Суді України та провадження за нововиявленими обставинами – будуть відсутні і ці стадії.

На якій стадії розгляд справи суд

Вересень 27, 2021, 05:31 (EEST)

Мета-дані востаннє оновлено

Вересень 27, 2021, 05:31 (EEST)

Ключова сума файлу

Попередні версії ресурсу

Ключова сума файлу: 6506cd7a87e7abde9b6f14ea7f75a764

Ключова сума файлу: 37e712ef5ffc6c742affec46997f4844

Ключова сума файлу: 3a896ffa6fbf6262ade1f352cea361b2

Ключова сума файлу: 0dd7407f5f4e0c3c65d190fdefaaaf17

Ключова сума файлу: 2163b0ea13f0beb601dc7862aaf86da7

Ключова сума файлу: 85a2f8d2a454217b4222005d8cc29d94

Ключова сума файлу: 1d97bae8ded84c5e887e2c2c74f36bb6

Ключова сума файлу: c97c0d273132ffcdcac55a4caf528356

Ключова сума файлу: d903bf97147a5772e1d96844955825cb

Ключова сума файлу: c77674167c75c8bdd532ab713d515be2

Ключова сума файлу: b93e31a1e5d58d5e41bfa7b703550d41

Ключова сума файлу: 449081ed62a2b1a58ff9b22a12cbd38f

Ключова сума файлу: d70672eda0063a85fae4c0c47a034fb8

Ключова сума файлу: 25d9ed538585a35ba051e47de3f6f705

Ключова сума файлу: 76d79b89e45adae3b47df5e4013f4f9e

Ключова сума файлу: 6623fb611a1b1765d9d05ab3f30ff945

Ключова сума файлу: 3aa0a1332c73607a75f4d6ec93409cf9

Ключова сума файлу: c9bd80c614befb346238b6b8f3bdd0e0

Попередня сторінка

 • 1
 • 2
 • 3
 • .
 • 18
 • Наступна сторінка

  Ресурси

  The website is created within the Transparency and Accountability in Public Administration and Services Program/TAPAS. This website is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) alongside UK aid from the UK government. The contents do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government and the UK government’s official policies.

  • Інструкції
  • Зворотний зв’язок
  • Групи
  • Про портал

  Якщо ви маєте зауваження або пропозиції, будь ласка, напишіть нам: help@data.gov.ua

  Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

  The website is created within the Transparency and Accountability in Public Administration and Services Program/TAPAS. This website is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) alongside UK aid from the UK government. The contents do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government and the UK government’s official policies.

  Источники:

  http://mego.info/node/222

  http://6aas.gov.ua/ua/e-services/stages-proceedings.html

  http://protocol.ua/ua/tsivilniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_457/

  http://arm.naiau.kiev.ua/books/public_html/lections/lection1_3.html

  http://data.gov.ua/dataset/7e659fca-90c7-4002-bd96-00f9dbbbd251/resource/b1d5b6b3-d1fa-4c20-887b-6fa357ca17ed

 • Ссылка на основную публикацию
  Статьи c упоминанием слов:
  Adblock
  detector