0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Постанови суду які виконуються негайно

Мего-Інфо — Юридичний портал №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Коментарі кодексів

Галузі права

Зміст

 • Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ст.1-16)
 • Розділ II ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА (ст.17-103)
 • Розділ III ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (ст.104-183)
 • Розділ IV ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ (ст.184-244)
 • Розділ V ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ (ст.254-267)
  • Стаття 254. Набрання судовим рішенням законної сили
  • Стаття 255. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням
  • Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно
  • Стаття 257. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах
  • Стаття 258. Звернення судових рішень в адміністративних справах до примусового виконання
  • Стаття 259. Зміст виконавчого листа
  • Стаття 260. Видача дубліката виконавчого листа
  • Стаття 261. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання
  • Стаття 262. Примирення сторін у процесі виконання
  • Стаття 263. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення
  • Стаття 264. Заміна сторони виконавчого провадження
  • Стаття 265. Поворот виконання судових рішень
  • Стаття 266. Особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ
  • Стаття 267. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах
 • РОЗДІЛ VI ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ (ст.268-272)
 • РОЗДІЛ VII прикінцеві та перехідні положення

Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно

1. Негайно виконуються постанови суду про:

 1. присудження виплати пенсій, інших періодичних плате жів з Державного бюджету України або позабюджетних дер жавних фондів — у межах суми стягнення за один місяць;
 2. присудження виплати заробітної плати, пенсії, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби — у ме жах суми стягнення за один місяць;
 3. поновлення на посаді у відносинах публічної служби;
 4. припинення повноважень посадової особи у разі порушен ня нею вимог щодо несумісності;
 5. уточнення списку виборців.
 6. обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;
 7. усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

2. Суд, який прийняв постанову, за заявою осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи може звернути до не гайного виконання постанови:

 1. у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні плате жів, визначених пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті;
 2. про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян;
 3. про примусове видворення іноземця чи особи без грома дянства.
 1. Суд розглядає заяву про звернення постанови до негайно го виконання в триденний строк у судовому засіданні з повідом ленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не пере шкоджає розгляду.
 2. Ухвала суду за результатами розгляду заяви про звернен ня постанови до негайного виконання може бути оскаржена в загальному порядку.
 1. Коментована стаття передбачає категорію справ, за якими виконання рішення суду здійснюється негайно. Негайне вико нання допускається судом за заявою зацікавленої сторони, яка розглядається в триденний строк в судовому засіданні з повідом ленням осіб, які беруть участь у справі.
 2. Якщо рішення підлягає негайному виконанню, державний виконавець відповідно до Закону України «Про виконавче про вадження» відкриває виконавче провадження не пізніше на ступного дня після одержання документів, зазначених у ст. 18 Закону, і того самого дня розпочинає відповідні виконавчі дії.
Статья в тему:  Судові справи які змінюють україну

Державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження у разі пропущення встановленого терміну пред’ явлення документів до виконання; неподання виконавчого документа про виконання рішення; наявності інших обставин, передбачених законом, що виключають здійснення виконавчого провадження.

Про відмовлення у відкритті виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, яку не пізніше наступного дня направляє заявнику.

Постанова про відмовлення у відкритті виконавчого провадження може бути оскаржена заявником у начальника відповідного відділу Державної виконавчої служби або у відповідному суді в 10-денний термін з моменту її одержання.

Державний виконавець у разі невідповідності виконавчого документа вимогам закону повертає його в триденний термін

органу, який його видав, виносить постанову про відкладення відкриття виконавчого провадження й повідомляє заявника.

У постанові вказується, на якій підставі повертається виконавчий документ і встановлюється термін для усунення порушень. Копія постанови направляється заявнику та органу, який видав документ.

За усунення допущених порушень у встановлений термін виконавчий документ вважається поданим у день першого надходження. Порушення встановленого терміну не перешкоджає повторному направленню документа державному виконавцю в загальному порядку.

Постанова про відкладення відкриття провадження може бути оскаржена в начальника відповідного відділу Державної виконавчої служби або у відповідному суді заявником у 10-ден-ний термін з моменту її одержання.

Регламентацію порядку та умов здійснення виконавчого провадження закріплено в гл. 4 Закону. При цьому чітке визначення знайшли права й обов’язки сторін та інших осіб у провадженні.

Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно

Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)

 • перевірено сьогодні
 • кодекс від 03.08.2017
 • вступив у чинність 06.07.2005

Ст. 256 Кодекс адміністративного судочинства України в останній чинній редакції від 18 червня 2016 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Статья в тему:  Как устроить ребенка в детский сад через суд

Розділ V. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах

Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно

1. Негайно виконуються постанови суду про:

1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів — у межах суми стягнення за один місяць;

2) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби — у межах суми стягнення за один місяць;

3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби;

4) припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності;

5) уточнення списку виборців;

6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;

7) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;

8) накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них;

10) повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо це загрожує життю та/або здоров’ю людей.

Негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження у адміністративних справах, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5, 6 частини першої статті 183-2 цього Кодексу.

2. Суд, який прийняв постанову, за заявою осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи може ухвалою в порядку письмового провадження або зазначаючи про це в постанові звернути до негайного виконання постанову:

1) у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, визначених пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті;

2) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян;

4) прийняту у справах, визначених статтею 183-3 цього Кодексу;

5) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України, про затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземця або особи без громадянства та про продовження строку такого затримання, про затримання до завершення розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні.

3. Суд розглядає заяву про звернення постанови до негайного виконання в триденний строк у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.

4. Ухвала суду за результатами розгляду заяви про звернення постанови до негайного виконання набирає законної сили з моменту проголошення, однак її може бути оскаржено у загальному порядку.

Відповідальність за невиконання судових рішень

Порядок, умови та строковість (негайне) виконання судо­вих рішень в адміністративній справі залежить від багатьох чинників, а саме:

Статья в тему:  Де знайти рішення третейського суду

— від встановленого законом строку набрання судовим рі­шенням законної сили;

— від встановленого законом порядку виконання судових рішень;

— від встановлення судом способу, порядку і строку вико­нання судових рішень;

— від соціального значення, місця і ролі прийнятого судо­вого рішення в забезпеченні реалізації та захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб;

— від учасників (сторін) в адміністративному процесі.

Виходячи із зазначених умов виконання судових рішень

здійснюється у порядку звичайного та негайного провадження.

Звичайне провадження виконання судових рішень здійс­нюється за загальними правилами добровільно або примусово після набрання судовим рішенням законної сили. Звичайне провадження застосовується до виконання виключної біль­шості судових рішень. Однак терміновість та швидкоплинність процесів, що відбуваються в сфері публічних відносин, особли­во адміністративно-правового статусу учасників адміністратив­ного процесу, та соціально-політична значущість судових рі­шень вимагають негайного застосування виконання рішень адміністративного суду.

Негайне провадження виконання судових рішень здійс­нюється ще до набрання ними законної сили після постановлення або проголошення. Негайне провадження здійснюється за кількома підставами:

— в порядку строго визначеному процесуальним законом негайного виконання постанови суду;

— в порядку звернення особи, яка бере участь у справі, щодо негайного виконання судового рішення;

— в порядку негайного виконання судового рішення, що набрало законної сили з моменту його проголошення і не може бути оскаржене;

— в порядку негайного виконання судового рішення щодо забезпечення адміністративного судочинства.

У порядку, строго визначеному процесуальним законом (ч. 1 ст. 256 КАСУ), негайно виконуються постанови суду:

1) присудження виплати пенсій, інших періодичних пла­тежів із Державного бюджету України або позабюджетних дер­жавних фондів — у межах суми стягнення за один місяць;

2) присудження виплати заробітної плати, пенсії, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби — у ме­жах суми стягнення за один місяць;

3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби;

4) припинення повноважень посадової особи у разі пору­шення нею вимог щодо несумісності;

5) уточнення списку виборців;

6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;

7) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

Отже, законодавець прямо передбачає перелік постанов ад­міністративного суду, які виконуються негайно з метою якомо­га повнішого і об’єктивнішого забезпечення реалізації і захисту прав та інтересів адміністративного процесу. Однак цей перелік не є вичерпним. Законодавець передбачає можливість негайно­го виконання постанов за зверненням осіб, які беруть участь у справі.

У порядку звернення особи, яка бере участь у справі (ч. 2 ст. 256 КАСУ), негайному виконанню підлягають постанови:

1) у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні пла­тежів щодо виплати пенсій, інших періодичних платежів із Дер­жавного бюджету України або позабюджетних державних фон­дів; заробітної плати, пенсії, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби;

Статья в тему:  Когда эйвон подает в суд

2) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян;

3) про примусове видворення іноземців чи особи без гро­мадянства.

Суд, який прийняв постанову, розглядає заяву осіб, які бе­руть участь у справі, про звернення постанови до негайного виконання в триденний строк у судовому засіданні з повідом­ленням осіб, які беруть участь у справі, та постановляє від­повідну ухвалу.

У порядку негайного виконання підлягають також судові рішення, що набрали законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оспорені. До таких рішень належать:

1) постанова Верховного Суду України є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадків визнання судових рішень міжна­родною судовою установою, юрисдикція якої визнана Украї­ною такими, що порушують міжнародні зобов’язання України;

2) рішення Вищого адміністративного суду України, ухвалені ним у першій інстанції (ч. 3 ст. 172; ст. 176; ч. 3 ст. 177 КАСУ);

3) постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної ін­станції за наслідками перегляду судових рішень, яка набирає законної сили з моменту постановлення або проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає;

4) судові рішення за наслідками розгляду судами першої інс­танції окремих категорій виборчих справ та справ щодо референ­думу (статті 172, 174, 175 КАСУ), ухвалені у період від двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування, до шостої години дня голосування (ч. 4 ст. 177 КАСУ), набирають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені;

5) ухвали суду першої інстанції, що набирають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.

Негайно виконуються ухвали з питань забезпечення адмі­ністративного судочинства. До них належать судові рішення про:

1) забезпечення адміністративного позову (статті 117 — 118 КАСУ), виконання яких здійснюється негайно, в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень;

2) застосування заходів процесуального примусу поперед­ження і видалення із залу судового засідання, тимчасове вилу­чення доказів для дослідження судом, привід (відповідно, стат­ті 270-272 КАСУ) підлягають негайному виконанню;

3) складання протоколу про адміністративне правопору­шення, передбачене ст. 185 КУпАП — прояв неповаги до суду. Протокол складається секретарем судового засідання або сек­ретарем суду чи органом внутрішніх справ і розглядається су­дом протягом доби;

4) складання процесуальних документів про притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченої статтями 384 — 385 КК України.

Отже, як бачимо, значна кількість судових рішень з метою своєчасного, оперативного впливу на суспільні відносини у публічній сфері, піднесення довіри до суду та забезпечення ре­алізації прав, свобод, інтересів та обов’язків фізичних і юри­дичних осіб, виконується негайно, в певних випадках — ще до набрання ними законної сили. Це певним чином забезпечує реалізацію принципу обов’язковості судових рішень.

15.4 Відповідальність за невиконання судових рішень

Визначаючи обов’язковість судових рішень, слід звернути увагу, що законодавець встановлює не тільки заходи процесу­ального примусу забезпечення адміністративного судочинства, а й юридичну відповідальність учасників адміністративного процесу за невиконання чи недобросовісне виконання судових рішень, тим самим забезпечує державний примус щодо охоро­ни суспільних відносин у публічній сфері.

Статья в тему:  Когда ук подает в суд

Невиконання судового рішення тягне за собою криміналь­ну, адміністративну, цивільну, дисциплінарну відповідальність та застосування штрафних санкцій.

Кримінальна відповідальність настає за умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, а також умисне невиконання службовою особою рішення Єв­ропейського суду з прав людини (ст. 382 КК) — карається штрафом у відповідних сумах або позбавленням волі на певні строки з позбавленням права обіймати певні посади чи займа­тися певною діяльністю на строк до трьох років. Застосування штрафу або позбавлення волі здійснюється відповідно до сту­пеня суспільної небезпеки вчиненого злочину.

Законодавець передбачає й кваліфікуючі ознаки цього зло­чину: вчинення особою, яка посідає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за зло­чин, передбачений цією статтею, або якщо заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридич­них осіб.

У всіх випадках відповідальність за цією статтею буде нести спеціальний суб’єкт — службова особа, що примушує під стра­хом покарання виконувати судові рішення.

Адміністративна відповідальність настає за залишення по­садовою особою без розгляду окремої ухвали суду чи окремої постанови судді або невжиття заходів до усуненні зазначених у них порушень закону, а так само несвоєчасна відповідь на ок­рему ухвалу суду чи окрему постанову судді (ст. 185 КУпАП) — тягнуть за собою накладення штрафу.

Відповідальність за цією статтею буде нести спеціальний суб’єкт — посадова особа. Це також примушує посадову особу вчасно розглянути, вжити відповідних заходів щодо усунення порушень і дати відповідь суду (судді) про розгляд окремої ухва­ли суду чи окремої постанови судді.

Цивільна відповідальність настає за завдання шкоди невико­нанням судового рішення, тобто шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяль­ністю органу державної влади або органу місцевого самовряду­вання (ст. 1173 ЦК), відшкодовується за загальними правила­ми, встановленими цивільним законодавством України.

Дисциплінарна відповідальність настає за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, а також за вчинок, який порочить особу як державного службовця або дискредитує заклад, установу, під­приємство чи державний орган, в якому особа працює, в тому числі й за невиконання судових рішень. Дисциплінарна від­повідальність передбачена дисциплінарними статутами, Кодек­сом законів про працю України, іншими законами України.

Застосування штрафних санкцій за невиконання без поваж­них причин у встановлений державним виконавцем строк рі­шення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, які можуть бути виконані лише боржником, та рішення про поновлення на роботі, державний виконавець виносить постанову про на­кладення штрафу на боржника в розмірі, передбаченому ст. 87 Закону України «Про виконавче провадження»: на фізичну особу в розмірі від двох до десяти неоподатковуваних міні­мумів, на посадових осіб — від десяти до двадцяти і на юридич­ну особу — від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян. Постанова державного виконавця про накладення штрафу затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби. Постанова може бути ос­каржена до суду в десятиденний строк.

Статья в тему:  Можно ли не явиться в суд в качестве третьего лица

У разі повторного невиконання рішення боржником на нього в тому самому порядку накладається штраф у подвійному розмірі. При подальшому невиконанні рішення боржником державний виконавець порушує клопотання перед судом про кримінальну відповідальність боржника відповідно до закону. При цьому слід пам’ятати, що суб’єктом кримінальної відповідальності може бути лише службова особа, а не громадяни чи юридичні особи.

Таким чином, встановлення юридичної відповідальності за невиконання судових рішень створює відповідний механізм, який дає реальну можливість судового захисту прав громадян і юридичних осіб.

Постанови суду які виконуються негайно

1. В якому порядку виконується постанова суду за результатами розгляду адміністративної справи?

2. Що робити, якщо постанова не виконується?

1. В якому порядку виконується постанова суду за результатами розгляду адміністративної справи?

Завершальною стадією судового провадження є виконання судового рішення. Зазвичай для того, щоб судове рішення могло бути звернено до виконання, воно має набрати законної сили, тобто стати обов‘язковим для виконання.

За загальним правилом постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, який становить 10 днів з дня проголошення постанови, а у тих випадках, коли суд через складність справи відклав складання постанови у повному обсязі, а також якщо розгляд справи здійснювався у письмовому провадженні – з дня отримання особою копії постанови. Таким чином, якщо постанову суду ніхто не має наміру оскаржувати, вона набирає законної сили уже через 10 днів.

Якщо ж постанову суду першої інстанції було оскаржено в апеляційному порядку, то вона набере законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи та набрання чинності судовим рішенням апеляційної інстанції (звісно, якщо суд апеляційної інстанції не скасує або не визнає її нечинною) або у разі повернення апеляційної скарги або відмови у відкритті апеляційного провадження.

Постанови та ухвали судів апеляційної і касаційної інстанцій набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх ухвалено за наслідками письмового провадження – через п’ять днів після відправлення Вам копії судового рішення (дату відправлення дивіться на конверті за поштовим штемпелем).

Слід зазначити, що у деяких категоріях справ постанова суду підлягає негайному виконанню. У цих випадках не потрібно чекати, доки вона набере законної сили. Негайно належить виконувати постанови про:

 1. присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів із Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів (у межах суми стягнення за один місяць, а за Вашим обґрунтованим клопотанням – повної суми заборгованості);
 2. присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби (у межах суми стягнення за один місяць, а за Вашим обґрунтованим клопотанням – повної суми заборгованості);
 3. поновлення на посаді у відносинах публічної служби;
 4. уточнення списку виборців;
 5. усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.
Статья в тему:  Какие вопросы задают ребенку в суде

Негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження:

 1. про зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи;
 2. про припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців у випадках, передбачених законом, чи відміни державної реєстрації, припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців;
 3. про стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб’єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений строк оскарження.

У постанові суду повинна бути вказівка про те, що вона підлягає негайному виконанню. Однак відсутність такої вказівки не може бути підставою для невиконання такого рішення.

Суд з власної ініціативи, або за Вашим клопотанням, або заявою інших осіб, які беруть участь у справі, може також звернути до негайного виконання рішення:

 1. про присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів, виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби (у межах суми стягнення за один місяць) — у разі стягнення всієї суми боргу;
 2. про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян, про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян;
 3. про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства;
 4. у справах за зверненням органів доходів і зборів.

Вказівка щодо негайного виконання таких постанов може міститися безпосередньо у відповідній постанові, або ж в ухвалі суду, постановленій у порядку письмового провадження.

2. Що робити, якщо постанова не виконується?

Найкраще, коли судове рішення виконується добровільно. Якщо відповідач (боржник) добровільно не виконує постанову суду в адміністративній справі, що набрала законної сили або підлягає негайному виконанню, її може бути звернено до примусового виконання. Для цього Вам потрібно звернутися до адміністративного суду, де знаходиться справа, із заявою про видачу виконавчого листа. Щоб почалося примусове виконання постанови (якщо вона вимагає вчинення певних дій), Ви повинні надати цей лист до органу державної виконавчої служби разом із заявою про відкриття виконавчого провадження.

Трапляються випадки, коли рішення не можна звернути до примусового виконання через те, що при оформленні чи видачі виконавчого листа суд допустив помилку. Помилки при оформленні можуть проявлятися у дефектах форми і змісту виконавчого листа: наприклад, суд неправильно подав інформацію про стягувача чи боржника, резолютивну частину судового рішення перенесено у виконавчий лист з помилками, внаслідок цього обсяг обов’язків, що покладено на боржника, зменшено чи збільшено, або й зовсім змінено (зокрема, якщо резолютивну частину перенесено зовсім з іншого рішення), відсутні всі необхідні реквізити виконавчого документа. Помилка у виданому Вам виконавчому листі не дасть можливості виконати постанову примусово. Тому для виправлення помилки потрібно звернутися до суду з відповідною заявою.

Статья в тему:  Почему важна независимость судей конституционного суда

Якщо Ви загубили оригінал виконавчого листа, випадково знищили його чи втратили з інших причин, Вам слід звернутися до суду, що видав виконавчий лист із заявою про видачу дубліката виконавчого листа. Зверніть увагу, що за видачу дубліката виконавчого листа справляється судовий збір у розмірі 3 грн.

На практиці можуть виникати ситуації, коли постанова суду у адміністративній справі не виконується навіть примусово. Законодавством встановлена відповідальність за невиконання судового рішення.

Відповідно до статті 267 КАС суд у постанові, яка покладає на суб’єкта владних повноважень — відповідача обов’язок вчинити певні дії, зобов’язує його подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

За наслідками розгляду такого або у разі його неподання суддя з власної ініціативи або за Вашим клопотанням може встановити новий строк подання звіту і накласти на керівника суб’єкта владних повноважень, відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі від десяти до тридцяти мінімальних заробітних плат (станом на 2013 р. – від 11470 грн. до 34410 грн).

Половина суми штрафу стягується на користь позивача, інша половина — до Державного бюджету України.

З наступного дня після набрання ухвалою законної сили на суму заборгованості без додаткового рішення суду нараховується пеня у розмірі трьох відсотків річних з урахуванням індексу інфляції.

Сплата штрафу не звільняє від обов’язку виконати постанову суду і подати звіт про її виконання. Повторне невиконання цього обов’язку тягне за накладення нового штрафу, розмір якого збільшується на суму штрафу, який було або мало бути сплачено за попередньою ухвалою.

Також позивач, на користь якого прийнято постанову суду, має право подати до суду першої інстанції заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, що вчинені суб’єктом владних повноважень — відповідачем на виконання такої постанови суду або щодо порушення прав позивача, підтверджених такою постановою суду.

Цю заяву можна подати протягом десяти днів з дня, коли позивач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, але не пізніше дня завершення строку пред’явлення до виконання виконавчого листа, виданого за відповідною постановою.

Крім того, невиконання судового рішення є підставою для:

 1. відповідальності відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” (штраф), – за невиконання боржником – фізичною чи юридичною особою рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі;
 2. адміністративної відповідальності відповідно Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (штраф) – за залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду або невжиття заходів до усунення зазначених в них порушень закону, а так само за несвоєчасну відповідь на окрему ухвалу суду; за невиконання законних вимог державного виконавця;
 3. кримінальної відповідальності відповідно до статті 382 Кримінального кодексу України (штраф, позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю) – за умисне невиконання судового рішення, що набрало законної сили, або перешкоджання його виконанню.
Статья в тему:  Как защитить себя в суде с застройщиком

Також, якщо невиконання судового рішення є порушенням службових обов’язків, це є підставою для дисциплінарної відповідальності. Шкода, завдана особі внаслідок невиконання судового рішення, підлягає відшкодуванню в судовому порядку.

Виконання судових рішень в адміністративних справах

Завершальною стадією адміністративно-позовного проваджен­ня виступає звернення судових рішень до виконання.

Рішення суду першої інстанції набирає законної сили після за­кінчення строку подання апеляційної скарги. Постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов’язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Негайному виконанню підлягають рішення суду про:

— присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів — у межах суми стягнення за один місяць;

— присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби — у межах суми стягнення за один місяць;

— поновлення на посаді у відносинах публічної служби;

— припинення повно­важень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несуміс­ності;

— уточнення списку виборців;

— обмеження щодо реалізацію права на мирні зі­брання;

— усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

Крім того, суд має право за клопотанням учасників судового процесу або за власною ініціативою звернути до негайного вико­нання такі рішення:

— у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів та заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби;

— про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян;

— про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян;

— про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства.

Суд розглядає заяву про звернення постанови до негайного виконання в триденний строк у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі.

Примусове виконання судових рішень здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, має право зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення. (стаття 267 КАСУ).

Постанови суду, які виконуються негайно

Статья в тему:  Коли було створено окружні суди

Негайному виконанню підлягають рішення суду про:

— присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів — у межах суми стягнення за один місяць;

— присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби — у межах суми стягнення за один місяць;

· — поновлення на посаді у відносинах публічної служби;

· — припинення повно­важень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несуміс­ності;

· — уточнення списку виборців;

· — обмеження щодо реалізацію права на мирні зі­брання;

· — усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

· Крім того, суд має право за клопотанням учасників судового процесу або за власною ініціативою звернути до негайного вико­нання такі рішення:

· — у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів та заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби;

· — про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян;

· — про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян;

· — про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства.

· Суд розглядає заяву про звернення постанови до негайного виконання в триденний строк у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі.

· Примусове виконання судових рішень здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Примирення сторін у процесі виконання судового рішення

1. Мирова угода, укладена між сторонами в адміністративній справі, подається в письмовій формі до суду, який ухвалив рішення у справі. Мирова угода подається в письмовій формі державному виконавцеві, який не пізніше триденного строку передає її до суду за місцем виконання рішення. Мирова угода може стосуватися лише прав, свобод, інтересів та обов’язків сторін і предмета адміністративного позову.

2. Суд розглядає мирову угоду або заяву стягувача про відмову від примусового виконання в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.

3. За результатами розгляду мирової угоди або заяви стягувача про відмову від примусового виконання суд може постановити ухвалу про визнання мирової угоди між сторонами у справі, між стягувачем і боржником або про прийняття відмови стягувача від примусового виконання і про закінчення виконавчого провадження.

4. Суд не визнає мирову угоду або не приймає відмову стягувача від примусового виконання, якщо це суперечить закону або порушує чиї-небудь права, свободи або інтереси.

5. Ухвалу суду за результатами розгляду мирової угоди або заяви стягувача про відмову від примусового виконання може бути оскаржено в загальному порядку.

Источники:

http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-256-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83-%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE

http://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%B4%D0%BE_15.12.2017/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_256/

http://studies.in.ua/admnstrativne-procesualne-pravo-ukrainu/1995-vdpovdalnst-za-nevikonannya-sudovih-rshen.html

http://pravcom.info/konsultatsiji/895-%D1%8F%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83

http://studopedia.ru/20_37914_vikonannya-sudovih-rishen-v-administrativnih-spravah.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector