4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Що таке неповноважний склад суду

Незмінність складу суду

1. У коментованій статті приділяється увага питанням незмінності складу суду під час судового розгляду справи. Це означає, що в кожному кримінальному провадженні судовий розгляд повинен бути проведений у тому самому складі суддів. У разі якщо суддя захворів або з якихось інших поважних причин позбавлений можливості брати участь у судовому розгляді справи, його заміна іншим суддею здійснюється у тому ж порядку, що і розподіл інших матеріалів, які надходять до суду — автоматизованою системою документообігу суду за принципом імовірності, що враховує кількість про-ваджень, що знаходяться на розгляді у суддів, заборону брати участь у перевірці вироків та ухвал для судді, який брав участь в ухваленні вироку або ухвали, про перевірку яких порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну їх повноважень (ч. З ст. 35 КПК).

Після того як автоматизованою системою документообігу суду буде здійснений розподіл кримінального провадження іншому судді, за загальним правилом судовий розгляд у цьому провадженні розпочинається спочатку. Але і з цього правила є винятки: 1) коли у кримінальному провадженні, для проведення якого потрібен значний час, повинен бути призначений запасний суддя, який перебував у залі судового засідання протягом судового розгляду (ст. 320 КПК); 2) коли суд прийняв рішення про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді (ч. 2 ст. 319 КПК).

2. Частиною 2 коментованої статті суду надано право прийняти рішення не розпо- нати судовий розгляд спочатку та здійснювати повторно всі або частину процесу- ьних дій, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді. Основне авило, яке слід враховувати при прийнятті такого рішення, — що продовження су- ового розгляду у кримінальному провадженні після заміни судді не може негативно плинути на судовий розгляд. Таке рішення має бути належно вмотивовано ухвалою уду. При цьому обов’язковими умовами, які повинен враховувати суд, є такі: якщо орони кримінального провадження та потерпілий не наполягають на новому про- еденні процесуальних дій, які вже були здійсненні судом до заміни судді; якщо суд- [, що замінив суддю, який вибув, ознайомився із ходом судового провадження та атеріалами кримінального провадження, наявними в розпорядженні суду, згоден із ийнятими судом процесуальними рішеннями і вважає недоцільним нове проведен- процесуальних дій, що вже були проведені до заміни судді.

Статья в тему:  Каких судов в россии больше всего

Дуже важливим положенням для оцінки зібраних у провадженні доказів у такому випадку є правило, згідно з яким докази, що були досліджені під час судового розгляду до заміни судді, зберігають доказове значення та можуть бути використані для обґрунтування судових рішень. Ця законодавча норма спрямована на те, щоб з боку суду зробити все необхідне для розгляду кримінального провадження із дотриманням розумних строків.

§ 2. Склад суду

Відповідно до вимог ст. 18 ЦПК розгляд цивільних справ у судах першої інстанції провадиться одноособово суддею, який є головуючим і діє від імені суду. У випадках, передбачених Цивільним процесуаль­ним кодексом, розгляд справ провадиться колегією у складі одного судді і двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя корис­туються всіма правами судді.

Розгляд цивільних справ у судах апеляційної інстанції провадиться колегією у складі трьох суддів, головуючий з числа яких визначається в установленому законом порядку.

Цивільні справи у суді касаційної інстанції розглядаються колегією у складі не менше трьох суддів.

Цивільні справи у Верховному Суді України розглядаються коле­гіально.

Під час перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами суд діє в такому самому складі, в яко­му вони були постановлені (одноособово або колегіально).

Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної спра­ви здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності з урахуванням кількості справ, що перебувають у провадженні суддів, заборони брати участь у перегляді рішення для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та за­кінчення терміну повноважень.

Усі судді в Україні мають єдиний статус. Згідно зі ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. суддя своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь- нкої о незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює право- І ця на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання в діяльність судді щодо ідпіснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, ус і аіювлену законом.

Статья в тему:  Каковы этические требования к приговору суда

Судді є посадовими особами державної влади, які в конституцій­ному порядку наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і професійно виконувати свої обов’язки в усіх судах судової системи країни.

Судді мають необхідні для здійснення правосуддя повноваження, передбачені законами України.

Усі питання, що виникають під час розгляду справи колегією суддів, вирішуються більшістю голосів суддів. При прийнятті рішення з кож­ного питання жоден із суддів не має права утримуватися від голосу­вання та підписання рішення чи ухвали. Ця обставина пояснюється тим, що судді виконують важливу функцію державної влади по здій­сненню правосуддя і не можуть ухилятися від виконання покладених на них обов’язків. Передбачений законом порядок вирішення питань, що виникають при розгляді справи, є гарантією незалежності суддів, рівноправності всіх членів суду і забезпечує максимальні умови для виявлення особистої думки кожного члену суду. Закон наділяє всіх суддів, які входять до складу суду, що розглядає справу, однаковими повноваженнями при вирішенні будь-яких питань, які виникають під час засідання.

Головуючий голосує останнім. Інший порядок голосування, ніж це передбачено ч.

Принцип прийняття рішення більшістю голосів у разі розбіжності думок суддів з приводу питання, винесеного на розгляд, поширюється і на рішення питань вищестоящими судами.

Суддя, не згодний із рішенням більшості, може письмово викласти свою окрему думку. Цей документ не оголошується в судовому засі­данні, додається до справи і є відкритим для ознайомлення. Суддя, який висловив окрему думку, має вказати, з чим конкретно він не зго­ден. При цьому він вправі запропонувати своє вирішення спірного питання.

Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися з усі­ма без винятку матеріалами справи, а отже, і з доданою до справи окремою думкою судді.

Статья в тему:  Когда выйдет небесный суд 2

Наявність окремої думки не є підставою або приводом для пере­гляду законності та обґрунтованості рішення в апеляційному чи каса­ційному порядку. Однак у разі оскарження даного рішення вищесто­ящий суд ознайомлюється з окремою думкою і може врахувати її зміст при постановленні своєї ухвали.

Право викладення окремої думки поширюється на всі випадки колегіального рішення судом будь-якого питання, а не лише постанов­ления рішення.

Мего-Інфо — Юридичний портал №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Коментарі кодексів

Галузі права

Зміст

 • Розділ І. Загальні положення (ст.1-130)
  • Глава 1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії (ст.1-6)
  • Глава 2. Засади кримінального провадження (ст.7-29)
  • Глава 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження (ст.30-82)
   • Стаття 35. Автоматизована система документообігу суду
   • Стаття 39. Керівник органу досудового розслідування
   • Стаття 30. Здійснення правосуддя судом
   • Стаття 31. Склад суду
   • Стаття 32. Територіальна підсудність
   • Стаття 33. Інстанційна підсудність
   • Стаття 34. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
   • Стаття 36. Прокурор
   • Стаття 37. Призначення та заміна прокурора
   • Стаття 38. Орган досудового розслідування
   • Стаття 40. Слідчий органу досудового розслідування
   • Стаття 41. Оперативні підрозділи
   • Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений
   • Стаття 43. Виправданий, засуджений
   • Стаття 44. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого
   • Стаття 45. Захисник
   • Стаття 46. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні
   • Стаття 47. Обов’язки захисника
   • Стаття 48. Залучення захисника
   • Стаття 49. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням
   • Стаття 50. Підтвердження повноважень захисника
   • Стаття 51. Договір із захисником
   • Стаття 52. Обов’язкова участь захисника
   • Стаття 53. Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії
   • Стаття 54. Відмова від захисника або його заміна
   • Стаття 55. Потерпілий
   • Стаття 56. Права потерпілого
   • Стаття 57. Обов’язки потерпілого
   • Стаття 58. Представник потерпілого
   • Стаття 59. Законний представник потерпілого
   • Стаття 60. Заявник
   • Стаття 61. Цивільний позивач
   • Стаття 62. Цивільний відповідач
   • Стаття 63. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача
   • Стаття 64. Законний представник цивільного позивача
   • Стаття 65. Свідок
   • Стаття 66. Права та обов’язки свідка
   • Стаття 67. Відповідальність свідка
   • Стаття 68. Перекладач
   • Стаття 69. Експерт
   • Стаття 70. Відповідальність експерта
   • Стаття 71. Спеціаліст
   • Стаття 72. Відповідальність спеціаліста
   • Стаття 73. Секретар судового засідання 1. Секретар судового засідання:
   • Стаття 74. Судовий розпорядник
   • Стаття 75. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні
   • Стаття 76. Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні
   • Стаття 77. Підстави для відводу прокурора, слідчого
   • Стаття 78. Підстави для відводу захисника, представника
   • Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
   • Стаття 80. Заява про відвід
   • Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід
   • Стаття 82. Наслідки відводу слідчого судді, судді
  • Глава 4. Докази і доказування (ст.84-102)
  • Глава 5. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення (ст.103-110)
  • Глава 6. Повідомлення (ст.111-112)
  • Глава 7. Процесуальні строки (ст.113-117)
  • Глава 8. Процесуальні витрати (ст.118-126)
  • Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов (ст.127-130)
 • Розділ II. Заради забезпечення кримінального провадження (ст.131-213)
 • Розділ III. Досудове розслідування (ст.214-313)
 • Розділ IV. Судове провадження у першій інстанції (ст.314-391)
 • Розділ V. Судове провадження з перегляду судових рішень (ст.392-523)
 • Розділ VII. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ст.524-531)
 • РОЗДІЛ VIII. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ (ст.532-540)
 • Розділ IX. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження (ст.541-614)
 • Розділ X Прикінцеві положення
 • Розділ XI Перехідні положення
Статья в тему:  Сухопутье где суда тянули

Стаття 31. Склад суду

1. Кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється професійним суддею одноособово, крім випадків, передбачених частинами другою, третьою та дев’ятою цієї статті.

2. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів.

3. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один і них заявив клопотання про такий розгляд.

4. Кримінальне провадження в апеляційному порядку здійснюється колегіально судом у складі не менше трьох професійних суддів, крім випадків, передбачених частиною дев’ятою цієї статті, при цьому кількість суддів має бути непарною.

5. Кримінальне провадження в касаційному порядку здійснюється колегіально судом у складі не менше трьох професійних суддів, крім випадків, передбачених частиною дев’ятою цієї статті, при цьому кількість суддів має бути непарною.

6. Кримінальне провадження у Верховному Суді України здійснюється колегіально судом у складі, передбаченому частинами першою та другою статті 453 цього Кодексу.

7. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами здійснює суд у такому самому кількісному складі, в якому вони були ухвалені (одноособово або колегіально).

8. Суддя чи склад колегії суддів для розгляду конкретного кримінального провадження визначається у порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 цього Кодексу.

9. Кримінальне провадження стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», та осіб, посади яких віднесено до першої категорії посад державних службовців, здійснюється:

Статья в тему:  Меня выписали по суду что делать украина

1) в суді першої інстанції- колегіально судом у складі трьох професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, а у разі здійснення кримінального провадження щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, за клопотанням обвинуваченого судом присяжних у складі двох професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, та трьох присяжних;

2) в апеляційному порядку колегіально судом у складі п’яти професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше семи років;

3) в касаційному порядку колегіально судом у складі семи професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше десяти років.

У разі якщо в суді, який згідно з правилами підсудності має здійснювати кримінальне провадження, неможливо утворити склад суду, передбачений цією частиною, кримінальне провадження здійснює найбільш територіально наближений суд, в якому можливо утворити такий склад суду.

10. Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно неповнолітньої особи обвинувального акта, клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, їх продовження, зміну чи припинення, а також кримінальне провадження в апеляційному чи касаційному порядку щодо перегляду прийнятих із зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, уповноваженим згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» на здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх.

ПО

У разі якщо таке кримінальне провадження Mat здійснюватися судом колегіально, головуючим під час судового розгляду може бути лише суддя, уповноважений згідно з Законом України «Про судоустрій і статус суддів» на здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх.

1. Склад суду у кожному кримінальному провадженні на всіх його стадіях має бути законним, тобто відповіді ги вимогам Конституції України та інших законів України. Законніс;:. гкла/у суду передбачає: 1) наявність у ньому визначеної законом кількості професійних суддів, присяжних; 2) відсутність обставин, які виключають їх участь у кримінальному провадженні (ст.ст. 75, 76 КПК); 3) професійного суддю у цьому суді призначено на посаду Президентом України, і ще не закінчився п’ятирічний строк повноважень або його обрано на цю посаду безстроково Верховною Радою України або ж його у встановленому законом порядку за рішенням Президента України чи Верховної Ради України, переведено до цього суду з іншого (ст.ст. 72, 73, 79, 80 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»); 4) присяжні у встановленому законом порядку залучені до виконання обов’язків у цьому суді (глава 3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Пар. 2 глави 30 КПК); 5) серед професійних суддів і присяжних, які підписали судове рішення, немає осіб, які не брали участь у судовому розгляді чи ухваленні цього рішення (див. ст. 319 КПК про незмінність складу суду).

Статья в тему:  Приватбанк подал иск в суд что делать

Ухвалення рішення незаконним складом суду є безумовною підставою для скасування судового рішення (п. 2 ч. 2 ст. 412 КПК).

2. Першоосновою для вирішення питання про склад суду у конкретному кримінальному провадженні є положення Конституції України проте, що народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних (ч. 4 ст. 124), правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні (ч. 1 ст. 127), судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних (ч. 2 ст. 129).

3. Кримінальне провадження у суді першої інстанції здійснюється, як правило, професійним суддею одноособово, який діє як суд. Провадження здійснюється судом колегіально: а) щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років, — у складі трьох професійних суддів, б) щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, — у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого (чи одного з обвинувачених у цьому провадженні) — колегіально у складі двох професійних суддів і трьох присяжних.

4. Кримінальне провадження в апеляційному і касаційному порядку здійснюється колегіально у складі не менше трьох професійних суддів, у Верховному Суді України — колегіально у складі не менше двох третин суддів від складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України (п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК) або ж на спільному засіданні всіх судових палат Верховного

Суду України за умови присутності на засіданні не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України (п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК), а за нововиявле-ними обставинами — одноособово або ж колегіально, тобто у тому кількісному складі, в якому ухвалено судове рішення, що переглядається.

Статья в тему:  Как устроить ребенка в детский сад через суд

5. Особливості складів суду в кримінальному провадженні щодо службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, полягають у тому, що такі склади у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій є завжди колегіальними, більшими за кількістю суддів та стажем їх роботи на посаді судді.

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу» до таких осіб належать: Президент України, голова Верховної Ради України та його заступники, голови постійних комісій Верховної Ради України та їх заступники, народні депутати України, прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, голова та члени Конституційного Суду України, голова та судді Верховного Суду України, голова та судді Вищого спеціалізованого суду України, генеральний прокурор України та його заступники.

Згідно з ч. 2 ст. 25 Закону України «Про державну службу» до державних службовців першої категорії належать перші заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами уряду України, їх перші заступники, голови та члени державних колегіальних органів, постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, заступники керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, інші особи, які перебувають на прирівняних до них посадах.

6. Персональний склад суду для кожного кримінального провадження у всіх випадках визначається автоматизованою системою документообігу суду (див. ст. 35 КПК).

7. У кримінальному провадженні щодо неповнолітніх здійснювати розгляд справи одноособово, а в колегіальному складі суду бути головуючим може лише суддя, уповноважений згідно з Законом України «Про судоустрій і статус суддів» на здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх.

Законний склад суду. Територіальна та інстанцінна підсудність

Кримінальне провадження в сулі першої інстанції здійснюється професійним суддею одноособово, крім випадків, передбачених законом.

Статья в тему:  Какими судами рассматриваются земельные споры

Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів.

Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого — судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з

них заявив клопотання про такий розгляд

Кримінальне провадженім в апеляційному порядку здійснюється колегіально судом у складі не менше трьох професійних суддів, крім випадків, передбачених частиною дев’ятою цієї статті, при цьому кількість суддів має бути непарною.

Кримінальне провадження в касаційному порядку здійснюється колегіально судом у складі не менше трьох професійних суддів, крім випадків, передбачених законом, при цьому кількість суддів має бути непарною.

Кримінальне провадження у Верховному Суді України здійснюється колегіально судом.

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами здійснює суд у такому самому кількісному складі, в якому вони були ухвалені (одноособово або колегіально).

Кримінальне провадження здійснює суд. у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю. — суд. у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні кримінального правопорушення не може здійснюватися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді. Якщо згідно з частиною першою цієї статті кримінальне провадження стосовно судді має здійснюватися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, кримінальне провадження здійснює суд. найбільш територіально наближений до суду, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автономної

Статья в тему:  Сколько третейских судов в россии

Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя).

Кримінальне провадження у першій інстанції здійснюють місцеві (районні, міські, районні у містах, міськрайонні суди.

Кримінальне провадження в апеляційній інстанції здійснюють Апеляційний суд Автономної Республіки Крим,

апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя.

Кримінальне провадження у касаційній інстанції здійснює Вищий спеціалізований суд України з розгляду

цивільних і кримінальних справ.

Судові рішення переглядаються Верховним Судом України з питань неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, та встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

Кримінальне провадження за нововиявленими обставинами здійснюється судом, який ухвалив рішення, що переглядається.

Стаття 15. Склад суду та його визначення

1. Справи в судах розглядаються суддею одноособово, а у випадках, визначених процесуальним законом, — колегією суддів, а також за участю присяжних.

2. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.

3. У судах функціонує Єдина судова інформаційна (автоматизована) система.

4. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється Єдиною судовою інформаційною (автоматизованою) системою у порядку, визначеному процесуальним законом.

5. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів, навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання (крім перегляду за нововиявленими обставинами), перебування суддів у відпустці, відсутності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відрядження, а також інших передбачених законом випадків, через які суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Статья в тему:  В чем причины аварий и катастроф воздушных судов

У судах, місцезнаходженням яких є декілька населених пунктів, при розподілі справ враховується розташування робочих місць суддів у відповідних населених пунктах, а також критерії, встановлені законом для визначення юрисдикції суду.

6. У разі розгляду справи за участю присяжних їх персональний склад визначається за допомогою Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, якщо інше не встановлено законом.

7. Відомості про результати розподілу зберігаються в автоматизованій системі та мають бути захищені від несанкціонованого доступу та втручання.

8. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи та в розподіл справ між суддями має наслідком відповідальність, встановлену законом.

9. Автоматизована система не застосовується для визначення судді (складу колегії суддів, якщо справа розглядається колегіально) для розгляду конкретної справи виключно в разі настання обставин, які об’єктивно унеможливили її функціонування та тривають понад п’ять робочих днів. Особливості розподілу судових справ у таких випадках визначаються Положенням про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему.

10. Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України.

Источники:

http://studopedia.ru/12_84514_nezminnist-skladu-sudu.html

http://lawbook.online/protses-ukrajini-tsivilniy/sklad-sudu-57265.html

http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-31-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83

http://mydocx.ru/3-56778.html

http://protocol.ua/ua/pro_sudoustriy_i_status_suddiv_stattya_15/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector