0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Які справи розглядають місцеві загальні суди

Місцеві суди, як основна ланка судової системи. Склад та повноваження

Місцеві суди є основною ланкою судової системи, які розглядають більшість судових справ

Місцевими загальними судами в Україні, які розглядають цивільні та кримінальні справи, є районні, районні в містах, міські і міжрайонні суди, а також військові суди гарнізонів.

Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а місцевими адміністративними судами є окружні суди, що утворюються в округах відповідно до указу Президента України. система адміністративних судів нині знаходиться в стадії формування, а тому її функції поки що виконують суди загальної юрисдикції.

Місцеві суди здійснюють правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства. Так, цивільне судочинство здійснюється шляхом розгляду справ по спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових і житлових правовідносин, якщо хоча б однією із сторін у спорі є громадянин, а також справ окремого провадження.

Господарське судочинство здійснюється шляхом розгляду справ по спорах, що виникають у процесі господарської діяльності між юридичними особами або фізичними особами, які отримали статус суб’єктів підприємницької діяльності.

Адміністративне провадження здійснюється шляхом розгляду справ у сфері державного управління і місцевого самоврядування.

Місцеві суди розглядають практично всі кримінальні справи, крім справ про навмисні убивства, розкрадання в особливо великих розмірах, національної безпеки та деяких інших справ, віднесених законом до ведення вище стоячих судів.

Військові суди здійснюють правосуддя в Збройних Силах України та інших військових формуваннях шляхом розгляду справ про захист честі і гідності сторонами в яких є військовослужбовці чи військові організації, справ по скаргах військовослужбовців та неправомірні дії військових посадових осіб і органів військового управління, а також деякі інші категорії справ.

Місцеві суди в Україні мають однаковий статус і є першою ланкою суддів загальної юрисдикції:

  • вони складають переважну більшість судових органів;
  • є низовими ланками найбільш наближеними до населення;
  • основний масив судових справ розглядається зазначеними судами.

Будь-яка цивільна і господарська справа, незалежно від її складності може бути розглянута в місцевому суді. Переважна більшість кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення підсудні місцевим судам і військовим судам гарнізонів.

У розгляді будь-якої конкретної справи місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи по суті в судовому засіданні вперше, безпосередньо, у відкритому або закритому засіданні, за участю сторін і на основі їх рівності і змагальності процесу та інших принципів правосуддя, досліджує докази та засоби доказування і виносить рішення по цивільній справі, вирок суду – у кримінальній, котрі після набрання законної сили є загальнообов’язковими для виконання на всій території України.

Статья в тему:  Почему компетенция судов называется общей

Справи в місцевих судах можуть розглядатися суддею одноособово або колегією суддів і народними засіданнями – у залежності від складності і категорії справи.

Місцевий суд складається із суддів місцевого суду, голови і заступника голови суду. У місцевому суді, у якому кількість суддів перевищує п’ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

Належна організація роботи місцевого суду має велике значення для забезпечення виконання покладених на нього функцій.

Дана гілка влади є необхідною і дуже важливою як для кожної людини зокрема, так і для держави в цілому. Це пов’язано з тим, що кожна людина хоча б один раз, але зверталася за допомогою до даного органу щоб захистити свої права. Через це наші суди переповнені справами, які повинні вирішувати.

На сьогоднішній день в Україні недосконала правоохоронна система, в державі здійснюється багато злочинів, а згідно чинного законодавства суду функцію здійснюють лише суди.

На мою думку в нашій країні потрібно вдосконалити судову систему шляхом приймання різноманітних нормативно-правових актів, які б покращили роботу суду, цим самим прискорюючи час вирішення справ. Потрібно також розвивати матеріально-технічну базу судів, зокрема міських, районних, забезпечуючи їх різноманітними нормативними джерелами, сучасними технічними засобами, комп’ютерами, що б забезпечувало суд своєчасним і якісним вивченням змін у чинному законодавстві, своєчасним вирішенням справ. Ще однією важливою проблемою для суду є недостатність залів судових засідань, невідповідність їх нинішнім вимогам.

Цим та багатьом іншим проблемам центральна та місцева влада приділяти більше уваги.

Отже пройшовши практику в суді можна зробити такі висновки про те, що:

  • суд є державною установою, яка перебуває на утриманню держави і не допускається будь-яке втручання в його діяльність;
  • суд представницький орган державної влади, який здійснює судову функцію держави;
  • основним завданням здійснення правосуддя є захист прав людини і громадянина у відновленні порушеного права. Правосуддя здійснюється виключно судами;
  • судова система функціонує на основі певних принципів встановлених законодавством;
  • існує велика кількість документів, встановленої форми, якими користується суд в своїй діяльності і використання яких є обов’язковим при здійсненні правосуддя;
  • рішення є обов’язковим для виконання.

Місцевий суд — основна ланка системи судів загальної юрисдикції

Місцевий суд є основною ланкою у системі судів загальної юрисдикції. Це випливає перш за все з того, що суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та ад­міністративні справи, за винятком тих, які віднесені законодав­ством до компетенції інших судів.

Принципи його організації та діяльності закріплено у Кон­ституції, законах України «Про судоустрій України», «Про статус суддів» та деяких інших нормативних актах.

Суд цього рівня утворюється у районі, місті та районах міста.
У назві місцевого суду використовується назва населеного пунк-
і ту, в якому він знаходиться.

Місцевими господарськими судами є господарські суди Ав­тономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами — окружні суди, що ут­ворюються в округах відповідно до Указу Президента України. До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та заступник голови суду. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п’ятнадцять, може бути призначено більше од­ного заступника голови суду.

Статья в тему:  Хто виконує постанову суду про адміністративний арешт

За своїми повноваженнями місцевий суд є судом першої ін­станції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Зокрема, місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопору­шення; місцеві господарські суди розглядають справи, що вини­кають з господарських правовідносин, а також інші справи, від­несені процесуальним законом до їх підсудності; місцеві адмі-

96______________________ ■-______ Розділ II. Суд України

ністративні суди розглядають адміністративні справи, пов’язані, з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управлін­ня, розгляд яких здійснюють військові суди.

Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду ви* значається Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом України «Про статус суддів» (ст. 9).

§ 2. Голова місцевогосуду

Голова місцевого суду та його заступник (ст. 20 Закону Ук­раїни «Про судоустрій України») призначаються на посаду стро­ком на п’ять років з числа суддів та звільняються з посади Пре­зидентом України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів — голови відповідного вищого спе­ціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів — рекомендації відповідної ради суддів).

Обов’язки голови місцевого суду є досить місткими. Він, зок­рема, здійснює організаційне керівництво діяльністю суду; ви­значає обсяг обов’язків заступника (заступників) голови суду; на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суд­дею безстроково або припинення повноважень судді видає відпо­відний наказ; приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; здійснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів; організує ведення су­дової статистики; проводить роботу щодо підвищення кваліфіка­ції працівників апарату суду; представляє суд у відносинах з ін­шими органами державної влади, органами місцевого самовряду­вання, громадянами та організаціями; здійснює інші передбачені законом повноваження.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його повно­важень, видає накази і розпорядження.

Глава 3: Місцеві суди

§ 3. Організація роботи місцевогосуду

Належна організація роботи місцевого суду має велике зна­чення для забезпечення виконання покладених на нього функ­цій. Завдання організувати роботу суду покладено на голову

_ Голова суду розподіляє обов’язки між суддями. Якщо до складу суду обрано кілька суддів, то розподіл обов’язків між ни­ми можливий за такими принципами:

.. • зональний або територіальний (суддя розглядає всі справи

в межах своєї зони);

• предметний або функціональний (суддя розглядає тільки кримінальні чи цивільні справи або навіть певну категорію справ);

• предметно-зональний (суддя розглядає лише кримінальні чи цивільні справи у межах своєї зони);

• Поточний (кримінальні справи розглядаються по черзі, ци­вільні — суддею, який прийняв заяву під час прийому громадян).

Для забезпечення ефективної роботи місцевих судів по здій­сненню правосуддя діє апарат суду, структуру і штатну чисель­ність яких затверджує Міністерство юстиції в установленому порядку за поданням голови суду.

Статья в тему:  Кто снял фильм суд чести сканворд

Голова суду добирає, приймає на роботу і звільняє з посади працівників, які не обираються: консультантів, секретарів суду та судового засідання, завідувача канцелярії, діловода, архіваріуса тощо. Він здійснює загальне керівництво роботою канцелярії су­ду, своєчасно вживає заходів щодо усунення недоліків і упущень в її роботі.

1 Завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії, керує ро­ботою секретарів, діловода, архіваріуса. На завідувача канцелярії покладається: розподіл роботи між працівниками канцелярії суду і контроль за виконанням ними своїх обов’язків; розподіл корес­понденції, що надійшла до суду; контроль за веденням докумен­тів первинного обліку,.нарядів, обліку і реєстрації звернень гро­мадян і юридичних осіб; організація обліку і зберігання судових справ, речових доказів; контроль за своєчасним відправленням справ зі скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки суду; забезпечення збереження та правильного заповнення трудових книжок працівників суду, особових справ та карток обліку тощо.

На секретарів суду покладається ведення діловодства з судо­вих справ, зокрема: реєстрація, облік і зберігання справ (кримь нальних, цивільних, про адміністративні правопорушення та інт,

4 2—174

98________________________________ Розділ II, Суд України

ших); ведення картотек, журналів, нарядів; оформлення доку­ментів щодо повернення вироків до виконання, рішень, ухвал, постанов суду і контроль за одержанням повідомлень про вико­нання; підготовка і передача до архіву закінчених провадженням справ, картотек, журналів, нарядів та ін.

Крім того, секретар судового засідання виконує необхідну ро­боту під час прийому суддею громадян; викликає учасників про­цесу і свідків; перевіряє явку осіб, викликаних у судове засідан­ня, та зазначає час перебування їх у суді; веде протоколи судових засідань, оформляє справи після їх розгляду; веде журнал судо­вих засідань; виписує виконавчі листи у справах, щодо яких су­дом допущено негайне виконання рішень, та ін.

Консультант суду веде облік законодавства та узагальнення судової практики; інформує працівників суду про чинне законо­давство та судову практику судів вищої інстанції; обліковує окремі ухвали та контролює їх виконання.

На архіваріуса суду покладається: ведення архіву; видача ко­
пій судових документів у справах, що є в архіві; облік і зберіган­
ня архівних справ та ін. . .

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте статус місцевого суду.

2. Які повноваження має голова місцевого суду ? ; •

3. Як організовано роботу місцевого суду?

Глава 4 Апеляційні суди

§ 1. Порядок обрання, складта повноваження апеляційних судів

Апеляційні суди — це суди другої ланки єдиної судової сис­теми судів загальної юрисдикції. Вони є судами вищого рівня для місцевих судів і низовими стосовно Верховного Суду Украї­ни та Касаційного суду України.

У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загаль­ні та спеціалізовані апеляційні суди 1 , а саме: апеляційні суди об­ластей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди ре­гіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України, а також Апеляційний суд України. У разі необхідності замість апе­ляційного суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поширюється на кілька районів області. Апеляційними спеціалізованими судами є апе­ляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до Указу Прези­дента України. В апеляційних судах утворюються судові палати. У складі загального апеляційного суду утворюється судова пала­та у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюва­тися судові палати з розгляду окремих категорій справ за вста­новленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.

Статья в тему:  Как вести себя в суде апелляционной инстанции административное

Суди другої ланки мають однакову компетенцію та рівні пра­ва щодо розгляду кримінальних, цивільних, господарських та ад­міністративних справ. Вони діють як суди апеляційної інстанції щодо рішень місцевих судів та як суди першої інстанції в адмі­ністративних, кримінальних та цивільних справах, що віднесені

Див. додаток — табл. 2.

4*

Розділ II. Суд України

Глава .4. Апеляційні суди

до їх підсудності законом. Апеляційні суди вивчають та узагаль­нюють судову практику, а також здійснюють інші повноваження, надані їм законом. Апеляційний суд України розглядає справи, віднесені до його підсудності, в апеляційному порядку відповід­но до вимог процесуального закону.

До складу апеляційних судів входять судді, обрані Верхов­ною Радою, України безстроково чи призначені Президентом Ук­раїни у межах п’ятирічного строку. Кількість суддів у кожному апеляційному суді визначається Президентом України. ‘..’ . ■-,

Відповідно до ст.. 25 Закону України «Про судоустрій Украї­ни» Апеляційний суд України діє у складі: судової палати у ци­вільних справах; судової, палати у кримінальних справах;, вій­ськової судової палати.

Голова Апеляційного суду та його заступники відповідно до кількості судових палат або заступник голови суду у.разі відсут­ності судових палат призначається Президентом України за по­данням Голови Верховного Суду України зі складу суддів відпо­відного апеляційного суду строком на п’ять років.

Для вирішення організаційних питань в апеляційних судах діє президія апеляційного суду.

■ . ■ ‘•;; : ‘ ■’■■- — :
п’л£*+ організовує роботу відповідної судової палати; -. ;

—формує колегії суддів для розгляду справ, головує в судо­вих засіданнях або призначає для цього суддів; ^

—організовує ведення судової статистики, аналіз та узагаль­нення судової практики у справах, віднесених до компетенції па­лати; має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;

—інформує президію суду про діяльність судової палати;

—здійснює інші передбачені законом повноваження.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Які справи розглядають місцеві загальні суди

У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Місцеві суди – основна ланка системи загальних судів

1. Головні засади діяльності місцевих судів

2. Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду. Повноваження місцевих судів

3. Організація роботи місцевого суду

Використана література

Місцеві суди є основною ланкою судової системи, які розглядають понад 90% судових справ.

Місцевими загальними судами в Україні, які розглядають цивільні та кримінальні справи, є районні, районні в містах, міські і міжрайонні суди, а також військові суди гарнізонів.

Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а місцевими адміністративними судами є окружні суди, що утворюються в округах відповідно до указу Президента України. система адміністративних судів нині знаходиться в стадії формування, а тому її функції поки що виконують суди загальної юрисдикції.

Статья в тему:  Можно ли оспорить заочное решение суда

Місцеві суди здійснюють правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства. Так, цивільне судочинство здійснюється шляхом розгляду справ по спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових і житлових правовідносин, якщо хоча б однією із сторін у спорі є громадянин, а також справ окремого провадження.

Господарське судочинство здійснюється шляхом розгляду справ по спорах, що виникають у процесі господарської діяльності між юридичними особами або фізичними особами, які отримали статус суб’єктів підприємницької діяльності.

Адміністративне провадження здійснюється шляхом розгляду справ у сфері державного управління і місцевого самоврядування.

Місцеві суди розглядають практично всі кримінальні справи, крім справ про навмисні убивства, розкрадання в особливо великих розмірах, національної безпеки та деяких інших справ, віднесених законом до ведення вище стоячих судів.

Військові суди здійснюють правосуддя в Збройних Силах України та інших військових формуваннях шляхом розгляду справ про захист честі і гідності сторонами в яких є військовослужбовці чи військові організації, справ по скаргах військовослужбовців та неправомірні дії військових посадових осіб і органів військового управління, а також деякі інші категорії справ.

1. Головні засади діяльності місцевих судів

Місцеві суди діють у межах району, міста (крім міст районного підпорядкування), району в місті, декількох районів чи району та міста одночасно, якщо інше не передбачено законом.

У назві місцевого суду використовується назва населеного пункту, в якому він знаходиться.

Місцевий суд є основною ланкою в системі судів загальної юрисдикції. Це випливає насамперед з того, що суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком тих, які віднесено законодавством до компетенції інших судів.

Засади його організації та діяльності закріплено в Конституції, законах України «Про судоустрій України», «Про статус суддів» і деяких інших нормативних актах.

Суд цього рівня утворюють у районі, місті та районах міста, а також на території міста і району — міськрайонний. В назві місцевого суду використовують назву населеного пункту, в якому він знаходиться. До місцевих загальних судів належать і військові суди гарнізонів. Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами — окружні суди, які утворюють у округах відповідно до Указу Президента України.

До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та заступник голови суду. В місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п’ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

За своїми повноваженнями місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Зокрема, місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення; місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності; місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов’язані з правовідносинами в сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди.

Статья в тему:  Почему ивана голунова судили в никулинском суде

Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду визначено Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом України «Про статус суддів» (ст. 9).

2. Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду. Повноваження місцевих судів

Судді місцевих судів обираються Верховною Радою України безстроково у порядку, встановленому законом. Судді місцевих судів, які вперше пройшли конкурсний відбір, призначаються Президентом України строком на п’ять років у порядку, встановленому законом.

Місцевий суд складається не менш як з трьох суддів. Із числа суддів місцевого суду Міністром юстиції України за поданням Ради суддів України затверджується голова суду та заступник голови суду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом.

Кількість суддів у кожному місцевому суді визначається Президентом України на підставі подання Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра юстиції України.

Голову місцевого суду та його заступника (ст. 20 Закону України «Про судоустрій України» ) призначає на посаду строком на п’ять років із числа суддів і звільняє з посади Президент України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів — голови відповідного вищого спеціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів — рекомендації відповідної ради суддів).

Обов’язки голови місцевого суду досить місткі. Він, зокрема, здійснює організаційне керівництво діяльністю суду; визначає обсяг обов’язків заступника (заступників) голови суду; на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстрокове або припинення повноважень судді видає відповідний наказ; приймає на роботу й звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця в установленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; здійснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів; організовує ведення судової статистики; проводить роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду; представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями; здійснює інші передбачені законом повноваження.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази й розпорядження.

Як суддя голова суду здійснює правосуддя у судових справах.

Місцевий суд розглядає як суд першої інстанції, а також у зв’язку з нововиявленими обставинами цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні та інші справи у передбачених законом випадках, за винятком справ, віднесених законом до підсудності інших судів.

У передбачених законом випадках місцевий суд розглядає справи про адміністративні правопорушення.

Місцевий суд вивчає і узагальнює судову практику, а також здійснює інші повноваження, надані йому законом.

Голова місцевого суду: 1) головує в судових засіданнях; призначає суддів як головуючих у судових засіданнях; розподіляє інші обов’язки між суддями; 2) організує роботу із народними засідателями; 3) веде особистий прийом, організує роботу суду по прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг; 4) керує вивченням і узагальненням судової практики і веденням судової статистики; вносить подання в державні органи, громадські організації і службовим особам про усунення порушень закону, причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень; 5) керує роботою канцелярії суду; 6) організує роботу по підвищенню кваліфікації працівників суду; 7) організує роботу по роз’ясненню законодавства населенню, поданню правової допомоги товариським судам; 9) здійснює інші повноваження, надані йому законом.

Статья в тему:  Какие дела рассматривает пятый апелляционный суд

Місцеві загальні суди як Адм. суди, та підсудність їм адміністративних справ.

Місцевим загальним судам як адміністративним судам

1) Адм. справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні

окружним адміністративним судам; 2) усі Адм. справи з приводу рішень, дій чи

бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності; 4) усі Адм. справи щодо спорів фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; 5) Адм. справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної вик. служби щодо виконання ними рішень судів у справах, передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті;6) Адм. справи щодо примусового повернення в країну походження або третю країну та примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території Укр..

Підсудність адмін..справ з приводу рішень, дій чи бездіяльності СВП у справах про притягнення до адмін..відповідальності

3. Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місц. органів вик. влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача. 4. Вищому адм. суду Укр. як суду першої і останньої інстанції підсудні справи: щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму;справи про дострокове припинення повноважень народного депутата Укр., а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради Укр., Президента Укр., Вищої Ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укр..2. Адм. справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адм. суд за місцезнаходженням відповідача.

3. Адм. справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів Укр., міністерства чи іншого центрального органу вик. влади, Національного банку Укр. чи іншого СВП, повноваження якого поширюються на всю територію Укр., крім випадків, передбачених цим Кодексом, Адм. справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво Укр., його посадова чи службова особа, а також Адм. справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.5. Питання про передачу адміністративної справи суд вирішує ухвалою. Ухвалу про передачу адміністративної справи з одного адм. суду до іншого може бути оскаржено. Ухвала про відмову в передачі адміністративної справи з одного адм. суду до іншого окремо не оскаржується. Заперечення проти цього може бути включено до апеляційної чи кас. скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

Статья в тему:  Как проходит закрытый суд

6. Передача адміністративної справи з одного суду до іншого здійснюється після закінчення строку на оскарження ухвали про передачу адміністративної справи з одного адм. суду до іншого, а в разі подання апеляційної скарги — після залишення її без задоволення.

Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог

Стаття 21 1. Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов’язані між собою.

Якщо справа щодо пов’язаних вимог територіально підсудна різним місцевим адміністративним судам, то її розглядає один з цих судів за вибором позивача.

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна окружному адм. суду, а щодо іншої вимоги (вимог) — місцевому загальному суду як адм. суду, таку справу розглядає окружний адм. суд. Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна Київському апеляційному адм. суду, а щодо іншої вимоги (вимог) —

іншому адм. суду, таку справу розглядає Київський апеляційний адм. суд.

2. Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю СВП або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити

публічно-правовий спір. Інакше вимоги про відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або господарського суд-ва. 3. Не допускається об’єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного суд-ва, якщо інше не встановлено законом.

Передача адмін..справи з одного адм. суду до іншого

Стаття 22 1. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншого

1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання

відповідача, зареєстроване у встановленому законом порядку, місце

проживання (перебування) якого раніше не було відоме, про передачу

справи за місцем його проживання (перебування);

2) відкрито провадження у справі, яка предметно підсудна

3) після відкриття провадження у справі з’ясувалося, що

справа територіально підсудна іншому суду;

4) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших

випадках неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;

5) ліквідовано адм. суд, який розглядав справу;

6) однією із сторін у справі є суд, в якому розглядається

справа, або суддя цього суду.

2. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншому

адм. суду, що найбільш територіально наближений до

цього суду, у випадку, передбаченому пунктами 4 і 6 частини першої

У разі ліквідації адм. суду справи, що

знаходилися у його провадженні, невідкладно передаються до суду,

до підсудності якого віднесено розгляд таких справ.

3. Підсудність справ, у яких стороною є Верховний Суд

Укр., Вищий адм. суд Укр. або суддя одного з цих

судів, встановлюється за загальними правилами підсудності.

4. Питання про передачу адміністративної справи, крім

Статья в тему:  Почему суд присяжных состоит из 12 человек

випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті,

розглядається судом у порядку письмового провадження або в

судовому засіданні на розсуд суду. Неприбуття у судове засідання

осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду

5. Питання про передачу адміністративної справи, крім

випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті, суд

вирішує ухвалою. Ухвалу про передачу адміністративної справи з

одного адм. суду до іншого може бути оскаржено.

Ухвала про відмову в передачі адміністративної справи з одного адм. суду до іншого, постановлена у судовому засіданні, не викладається окремим документом і оскарженню не

підлягає. Заперечення проти цього може бути включено до апеляційної чи кас. скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи. 6. Передача адміністративної справи з одного суду до іншого здійснюється після закінчення строку на оскарження ухвали про передачу адміністративної справи з одного адм. суду до іншого, а в разі подання апеляційної скарги — після залишення

її без задоволення. 7. Адміністративна справа, передана з одного

адм. суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, розглядається адміністративним судом, до якого вона надіслана. 8. Спори між адміністративними судами щодо підсудності не

Які справи розглядають місцеві загальні суди

Згідно дослідження М. Руденко місцеві суди як суди першої інстанції вирішують нині 90% цивільних та кримінальних справ.» [29, с. 69].
Згідно законодавства завдання місцевого суду — забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави Суд, шляхом здійснення правосуддя, на засадах верховенства права [28, ст. 2].
Таким чином, місцеві суди розглядають по суті кримінальні, цивільні і адміністративні справи, які віднесені до їх підсудності.
Справи в місцевому суді розглядаються як правило одноособово суддею, який діє від імені суду. Разом з тим кримінальні справи про злочини, що караються у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років, розглядаються колегіально судом у складі трьох суддів, якщо підсудній заявить клопотання про такий розгляд.
Правовий статус судді місцевого суду є важливою гарантією незалежності місцевих загальних судів і потребує детального вивчення і аналізу.
Поняття «статус» для всіх суб’єктів тотожна і виражає те, що властиво цілому ряду чи роду явищ, а саме міру свободи, певну можливість поведінки конкретного суб’єкта або соціальної групи [30, с.8].
А правовий статус судді характеризує весь спектр, як юридичних можливостей, так і соціально-психологічних якостей людини, на яку покладена функція здійснення судової влади.[30, с. 22].
Таке визначення правового статусу судді є надзвичайно конкретне і вдале, в повній мірі відповідає статусу судді місцевого суду.
Складовими елементами правового статусу суддів є службові права та службові обов’язки, його повноваження та правосуб’єктність.
Основними повноваженнями суддів місцевого суду є здійснення правосуддя в порядку встановленому, процесуальним законом, вони також виконують процесуальні дії та організаційні заходи з метою розгляду справи, ведуть контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень постановлених під їх головуванням. Вказані повноваження закріплені в ст. 23 Закону України «Про судоустрій України».
Структура місцевих загальних судів в основному відповідає територіально-адміністративному поділу України, це як правило районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди.
Законодавець місцеві суди загальної юрисдикції фактично поділяє на місцеві загальні суди та місцеві спеціалізовані суди, зокрема такий поділ вбачається із ст.19 Закону України «Про судоустрій України».
Об’єктом даного наукового дослідження є загальні місцеві суди загальної юрисдикції.
Суди, які досліджуються в роботі, зокрема місцеві загальні суди загальної юрисдикції є судами міжгалузевими, тобто вони розглядають фактично всі інші види судових справ крім тих, які розглядаються Конституційним Судом України та спеціалізованими судами.
Правові спори по судових справах які розглядають місцеві загальні суди загальної юрисдикції регулюються різноманітними галузями права і їх доцільно називати «міжгалузевими» судами.
Судова діяльність є різновидом юридичної діяльності, якій притаманні ознаки як правоохорони, так і правозахисту. Суд, як уже зазначалося, може виконувати і суто правоохоронні дії, а саме правовстановлюючі, правозабезпечувальні, правопримушувальні та правовідновлювальні. Проте, на відміну від правоохоронної діяльності, судова діяльність має більш широкий предмет, а отже й інші принципи здійснення, більш широке державне завдання.
Місцевим судам належить центральне місце у системі правового захисту конституційних та інших правових цінностей. Діяльність судів охоплює захист та охорону права, відновлення порушеного права, припинення порушення права.[31, с. 16]
Правосуддя є квінтесенцією функції держави із захисту та охорони права, відновлення порушеного права, підтримання правопорядку та законності. Судову владу представляють незалежні суди, які від імені держави, в порядку, встановленому законом, здійснюють правосуддя, наділені владними повноваженнями, метою яких є поновлення порушеного права і справедливості шляхом застосування заходів державного примусу до осіб, які посягають на інтереси, що охороняються законом.
Єдність судової системи зумовлена метою та завданнями організації і діяльності судових органів, єдиними засадами судочинства для всіх ланок судової системи, незалежністю суддів у відправленні судочинства. В основному судова система може змінюватися тільки у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої.
Відповідно до адміністративно-територіального устрою судова система України поділяється на ланки. Поняття «ланка судової системи» пов’язане з компетенцією кожного конкретного судового органу. Суди, які належать до певної ланки судової системи, мають однакову предметну компетенцію, ті самі функції і здебільшого розташовані у межах територіальних одиниць, прирівняних одна до одної за адміністративним поділом.
Розглянемо судову систему України та визначимо в ній місце місцевих судів.
Судова система судів загальної юрисдикції складається з п’яти ланок [28, ст. 18]:
місцеві суди;
апеляційні суди, Апеляційний суд України;
Касаційний суд України;
вищі спеціалізовані суди;
Верховний Суд України.
На рисунку 1 представлена топологія судової системи України.
Діяльність ланок судової системи визначається тим, які функції виконує суд залежно від стадії розгляду справи, тобто в якій інстанції розглядається справа. Отже, судова інстанція — це стадія розгляду справи в суді з певною компетенцією. Справи в судах розглядаються в першій інстанції, другій інстанції — апеляційній та третій інстанції — касаційній. Справи також можуть переглядатися в порядку виключного провадження

Статья в тему:  Судебные приставы как быстро выполняют решения суда

Источники:

http://osvita.ua/vnz/reports/law/9619/

http://studopedia.com.ua/1_152872_mistseviy-sud—osnovna-lanka-sistemi-sudiv-zagalnoi-yurisdiktsii.html

http://ua.textreferat.com/referat-6496.html

http://infopedia.su/4×926.html

http://pravolib.pp.ua/ist-31—idz-ax331—nf-3.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector