0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Який суд є судом касаційної інстанції у господарських справах

Мего-Інфо — Юридичний портал №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Коментарі кодексів

Галузі права

Зміст

 • Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ст.1-94)
 • Розділ II НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ст.95-106)
 • Розділ III ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ст.107-233)
 • РОЗДІЛ IV. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ст.234-290)
 • РОЗДІЛ V ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ (ст.291-366)
  • Глава 1 АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ст.291-322)
  • Глава 2 КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ (ст.323-352)
   • Стаття 323. Суд касаційної інстанції
   • Стаття 324. Право касаційного оскарження
   • Стаття 325. Строк на касаційне оскарження
   • Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги
   • Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги
   • Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі
   • Стаття 329. Приєднання до касаційної скарги
   • Стаття 330-1. Строки розгляду касаційної скарги
   • Стаття 330. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї
   • Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду
   • Стаття 332. Попередній розгляд справи
   • Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
   • Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення сторонами мирової угоди
   • Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції
   • Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції
   • Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд
   • Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, скасованого помилково
   • Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду
   • Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення
   • Стаття 342. Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або її зміни чи скасування
   • Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал судом касаційної інстанції
   • Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції
   • Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
   • Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції
   • Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про прийняте рішення (ухвалу)
   • Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
   • Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції
   • Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
   • Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі
   • Стаття 352. Повернення справ
  • Глава 3 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ (ст.253-360)
  • Глава 4 ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ (ст.361-366)
 • Розділ VI ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ) (ст.367-382)
 • Розділ VII СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ (ст.383-389)
 • Розділ VIII ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ (ст.390-401)
 • Розділ ІХ. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ст.402-409)
 • Розділ Х. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ (ст.410-419)
 • Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції

1. За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд касаційної інстанції має право:

1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін;

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції;

Статья в тему:  Как проходит административный суд по дтп в казахстане

3) постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного суду і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом;

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити провадження в справі або залишити заяву без розгляду;

5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

2. За наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суд касаційної інстанції має право:

1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін;

2) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої або апеляційної інстанції;

3) змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті;

4) скасувати ухвалу і залишити в силі ухвалу, що була помилково скасована апеляційним судом.

1. Коментована стаття визначає повноваження суду касаційної інстанції.

Відхилення касаційної скарги має місце тоді, коли суд касаційної інстанції визнає, що судові рішення відповідають прин­ципу законності, постановлені з додержанням вимог матеріального і проце­суального права, або з мотивів рішення вбачається, що мало місце порушення закону, але саме рішення є правильним за іншими підста­вами, що були чинними на час його постановлення, або допущені при постановленні рішення порушення закону носять формальний характер і не вплинули на правильність оскарженого судового рішення.

2. Повне або часткове скасування оскаржуваного рішення і направлення спра­ви на новий розгляд в суд першої або апеляційної інстанції має місце, якщо його незаконність виявилася в порушенні або неправильно­му застосуванні норм цивільного процесуального права. Відповідно до ст. 338 ЦПК судове рішення підлягає скасуванню з направ­ленням справи на новий розгляд у разі порушення норм процесуального права, що унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

3. Скасування оскарженого рішення і залишення в силі судового рішення, що було помилково скасовано судом апеляційної інстанції має місце, коли касаційним судом буде встанов­лено, що апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, поста­новлене у відповідності з вимогами норм матеріального і процесуального права, правильно застосував належну норму матеріального права, яка регу­лює спірні правовідносини сторін, і розглянув справу відповідно до поряд­ку, встановленого нормами цивільного процесуального права. В таких ви­падках суд касаційної інстанції скасовує помилково постановлене рішення суду апеляційної інстанції і залишає в силі рішення суду першої інстанції.

4. Касаційна інстанція скасовує судове рішення і закриває провадження в справі з підстав, передбачених статтею 205 ЦПК або скасовує судове рішен­ня і залишає заяву без розгляду з підстав, передбачених ст. 207 ЦПК, які були розглянуті вище. Відповідно до п. 6 ст. 205 ЦПК суд закриває провадження в справі, якщо після смерті громадянина, який був однією з сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва. Але якщо судом першої або апеляційної інстанції по­становлено законне, обґрунтоване і справедливе рішення, сама по собі смерть фізичної особи-сторони в спірних правовідносинах, після постанов­лення рішення, що не допускає правонаступництва, не може бути підста­вою для скасування такого рішення і закриття провадження в справі.

5. Суд касаційної інстанції має право змінити рішення по суті справи, не передаючи її на новий розгляд за умов, визначених ст. 341 ЦПК, зокрема якщо об­ставини справи встановлено повно і правильно, але порушено або неправиль­но застосовано матеріальний закон.

Повне і правильне встановлення судом обставин справи має місце тоді, коли повністю з´ясовані судом обставини, що мають значення для справи; доведені обставини, що мають значення для справи, які суд вважає встанов­леними; висновки суду, викладені у рішенні, відповідають обставинам справи.

Статья в тему:  Кто подал в суд на собянина

Порушення або неправильне застосування закону має місце тоді, коли суд не­правильно застосував закон, який підлягав застосуванню до даних спірних правовідносин; не застосував закон, який підлягав застосуванню або непра­вильно витлумачив закон, неправильно застосував аналогію закону чи ана­логію права.

Повноваження суду касаційної інстанції реалізуються у рішеннях і ухва­лах, постановлених ним відповідно до ст. 19 ЦПК.

6. Частиною 2 коментованої статті встановлено повноваження суду касаційної інстанції щодо ухвал. Суд може: 1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін (якщо доводи скарги є необгрунтованими, а судом прийнято ухвалу з додержанням вимог закону); 2) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої або апеляційної інстанції; 3) змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті (якщо воно було вирішено всупереч нормам процесуального права або при правильному вирішенні було помилково сформульовано суть процесуальної дії чи підстави її застосування); 4) скасувати ухвалу і залишити в силі ухвалу, що була помилково скасована апеляційним судом.

Стаття 337. Підстави для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін

1. Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

2. Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення з одних лише формальних міркувань.

1. Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу, якщо підстав для її задоволення не має, тобто якщо він визнає, що оскаржуване рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

2. Формальні міркування – це порушення, які стосуються форми, тобто процедури (процесу) розгляду справи. Формальними міркуваннями можуть бути покликання скаржника на порушення судом порядку ведення процесу, неетичність судді, неврахування думки осіб, які беруть участь у справі, відхилення клопотань, порушення строків розгляду справи, інших строків тощо.

В коментованій статті вживається термін “справедливе рішення”. Справедливим є рішення суду, яким спір вирішено у відповідності із законом та на підставі досліджених у справі доказів. Справедливість рішення оцінюється, в першу чергу, з огляду на норми моралі, а не права. Тому справедливість в цивільному процесі не завжди тотожна законності і обґрунтованості.

Поняття судової ланки і судової інстанції

Суди загальної юрисдикції пов’язані організаційними і функціональними зв’язками.

Організаційні зв’язки судів визначаються законодавством про судоустрій і в цьому значенні суди пов’язані між собою як органи різних ланок судової системи.

Ланка – це сукупність однотипних судів рівнозначних територіальних утворень, які наділені однорідними повноваженнями. Ланка – це поняття судоустрою, яким визначається місце конкретного суду в системі судів України у зв’язку з його діяльністю на певній території.

Судові ланки в Україні:

І ланка – місцеві суди (місцеві загальні – районні, районні в містах, міські, міськрайонні; місцеві господарські, місцеві адміністративні) – 666.

ІІ ланка – апеляційні суди (апеляційні суди з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – апеляційні суди областей, апеляційний суд АРК, апеляційні суди в м. Києві та Севастополі; апеляційні господарські суди – 8; апеляційні адміністративні суди – 11)

ІІІ ланка – вищі спеціалізовані суди (3 – Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд і Вищий адміністративний суд). Вони є вищими судами для відповідних спеціалізованих судів, здійснюють касаційну функцію.

Статья в тему:  Как обжаловать определение суда о назначении экспертизы

VI найвища ланка – Верховний суд України.

Види юрисдикцій:

· Цивільна. Цивільні справи – це приватноправові спори (цивільні, сімейні, трудові тощо), принаймні одним із учасників яких є фізична особа.

· Кримінальна. Кримінальні справи – справи про злочини.

· Адміністративна. Адміністративні справи – це публічно правові спори між фізичними та юридичними особами з одного боку та органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими та службовими особами з іншого боку.

· Господарська. Господарська справа – це приватноправовий спір між юридичними особами, фізичними особами – підприємцями. Незалежно від суб’єктного складу, господарськими вважаються такі справи:

1) Справи про банкрутство

2) Корпоративні спори

· Юрисдикція судів щодо вирішення справ про адміністративні правопорушення. Справи про адміністративні правопорушення – справи щодо накладення на фізичну особу адміністративних стягнень за вчинення адміністративного правопорушення.

Функціональні зв’язки полягають у тому, що кожен суд здійснює одну чи декілька судових функцій (видів судової діяльності). При здійснення правосуддя суди пов’язані між собою системою інстанцій (перша, апеляційна та касаційна інстанції).

Інстанція – це поняття судоустрою, яка характеризує функції того чи іншого суду України і окреслює суди, які здійснюють один із видів проваджень;

це вид судової діяльності, властивий певній ланці у системі судів. Інстанція є поняттям судочинства, яке характеризує функції того чи іншого суду – це розгляд справи по суті, чи перегляд судового рішення, яке не вступило в законну силу, в апеляційному порядку, чи перегляд судового рішення, що набрало законної сили, у касаційному порядку.

Зазвичай виділяють три інстанції – першу, апеляційну та касаційну.

Перша інстанція відповідає за розгляд справи по суті з дослідженням всіх необхідних доказів, із встановленням обставин у справі і вирішенням справи з ухваленням рішення суду в цивільній праві, господарській справі, вироку суду в кримінальній справі, постановою суду в адміністративній справі, а також справі про адміністративні правопорушення. Як виняток, в деяких випадках у першій інстанції розглядають апеляційні суди та вищі суди.

Апеляційна інстанція (ІІ) відповідає за перегляд судових рішень, які не набрали законної сили, з мотивів неправильного встановлення обставин у справі і/або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права. Апеляційна інстанція під час перегляду судової справи має право досліджувати нові докази, або повторно досліджувати старі докази та встановлювати нові обставини у справі. Як виняток, цю функцію виконує вищий адміністративний суд.

Поняття «судова ланка» і «судова інстанція» за змістом не тотожні. Судова ланка означає суди одного організаційного рівня у структурі судоустрою. Судова інстанція означає суди, які здійснюють один з видів провадження – розгляд справи по суті, апеляційне провадження, касаційне провадження, провадження у зв‘язку з винятковими обставинами. Різниця між цими поняттями заснована на багатозначності терміну «суд». Судова ланка визначається через поняття «суд» у значенні «судовий орган», а судова інстанція – через поняття «суд» у процесуальному значенні — «суд, що розглядає справу».

4. Загальна характеристика судових інстанцій:

Перша інстанція

Відповідає за розгляд справи по суті в повному обсязі з дослідженням доказів і прийняттям судового рішення: рішення у цивільній чи господарській справі, вироку у кримінальній справі, постанови в адміністративній справі. Найчастіше розгляд здійснюється професійним суддею одноособово, але можливе утворення колегій суддів. Судове рішення І інстанції, яке не набрало законної сили, може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна інстанція (ІІ)

Відповідає за перегляд судового рішення першої інстанції, яке не набрало законної сили, на предмет законності і обґрунтованості з можливістю дослідити докази. Перегляд здійснюється, як правило, в межах апеляційної скарги.

Статья в тему:  Земельное право юрист который поможет решить земельный спор в суде

Перегляд в апеляційній інстанції здійснюється колегією суддів.

Касаційна інстанція (ІІІ)

Відповідає за перегляд судових рішень судів першої і (або) апеляційної інстанції, які набрали законної сили, з мотивів неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права, на предмет законності. Касаційна інстанція обставин у справі не встановлює і доказів не досліджує. Виконують вищі спеціалізовані суди.

Перегляд у касаційній інстанції здійснюється колегією суддів.

Особливим різновидом касаційної інстанції є також суд, який переглядає судові рішення (у тому числі рішення касаційної інстанції) за винятковими обставинами, тобто у разі неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції закону або у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, факту порушення Україною міжнародних зобов’язань.

5. Загальна характеристика судових ланок:

Місцеві суди

В Україні діють 666 місцевих загальних судів (місцеві загальні – районні, районні в містах, міські, міськрайонні; місцеві господарські, місцеві адміністративні), 27 місцевих господарських судів (областей, міст Києва, Севастополя, Автономної Республіки Крим), утворюються 27 місцевих (окружних) адміністративних судів (областей, міст Києва, Севастополя, Автономної Республіки Крим).

Місцеві суди діють лише як суд першої інстанції. Місцеві суди з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Місцеві господарські суди розглядають господарські справи. Місцеві адміністративні суди повинні розглядати адміністративні справи.

Апеляційні суди

В Україні діють апеляційні суди (апеляційні суди з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – апеляційні суди областей, апеляційний суд АРК, апеляційні суди в м. Києві та Севастополі; апеляційні господарські суди – 8; апеляційні адміністративні суди – 11)

Апеляційні суди є судами апеляційної інстанції. Адміністративні справи – лише апеляція. Деякі справи про адміністративні правопорушення потрапляють на розгляд до адміністративного апеляційного суду.

Вищі спеціалізовані суди

В Україні діють:

1) Вищий суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.

2) Вищий господарський суд – як суд касаційної інстанції в господарських справах;

3) Вищий адміністративний суд – як суд касаційної інстанції в адміністративних справах. В окремих категоріях виборчих спорів, як виняток, він також діє як суд першої і останньої інстанції, а також як суд апеляційної і останньої інстанції.

Верховний Суд України

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.

Стаття 315. Постанова суду касаційної інстанції

1. Постанова суду касаційної інстанції складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

а) дати і місця її прийняття;

б) найменування суду касаційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання;

в) найменування (ім’я) учасників справи і найменування (ім’я) особи, яка подала касаційну скаргу;

г) найменування суду першої та (або) апеляційної інстанції, судове рішення якого оскаржується, номера справи, дати ухвалення судового рішення, прізвища та ініціалів судді (суддів);

2) описової частини із зазначенням:

а) короткого змісту позовних вимог і рішень судів першої та апеляційної інстанцій;

б) короткого змісту вимог касаційної скарги;

в) узагальнених доводів особи, яка подала касаційну скаргу;

г) узагальненого викладу позиції інших учасників справи;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

а) мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного в касаційній скарзі та відзиві на касаційну скаргу;

б) доводів, за якими суд касаційної інстанції погодився або не погодився з висновками суду першої та (або) апеляційної інстанції;

Статья в тему:  Каланчевская 49 какой суд

в) висновків за результатами розгляду касаційної скарги з посиланням на норми права, якими керувався суд;

г) дій, що їх повинні виконати суд першої та (або) апеляційної інстанції у разі скасування судового рішення і передачі справи на новий розгляд;

4) резолютивної частини із зазначенням:

а) висновку суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги і позовних вимог;

б) нового розподілу судових витрат, понесених у зв’язку із розглядом справи у суді першої інстанції та апеляційної інстанції, — у разі скасування рішення та ухвалення нового рішення або зміни рішення;

в) розподілу судових витрат, понесених у зв’язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції;

г) повороту виконання у разі скасування рішень судів за наявності відповідної заяви та підстав.

2. У постанові палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, із застосуванням якої не погодилася колегія суддів, палата, об’єднана палата, що передала справу на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати.

3. Постанова суду касаційної інстанції проголошується за правилами, встановленими статтею 240 цього Кодексу.

Який суд є судом касаційної інстанції у господарських справах

ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………….3
1.Вищий господарський суд – касаційна інстанція……….4
2.Подання касаційної скарги………………………………..6
3. Касаційна скарга…………………………………………..8
4.Строки та порядок розгляду……………………………. 10
5.Постанова Вищого господарського суду………………..12
Висновок…………………………………………………….14
Список використаної літератури………………………. 15

ВСТУП
Вищий господарський суд України є вищим судовим органом у системі спеціалізованих судів, що розглядають господарські спори.

Вищий господарський суд є судом касаційної інстанції в господарських спорах.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одним доказів над іншим, збирати нові докази або додатково перевіряти докази. У касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Касаційне оскарження є однією з гарантій винесення господарськими судами законних судових актів і є самостійною стадією судового господарського процесу. З одного боку, касаційне провадження в судовому господарському процесі обмежується перевіркою дотримання норм матеріального і процесуального права судами нижчого рівня. З іншого боку, до повноважень господарського суду касаційної інстанції віднесено право змінювати рішення суду першої інстанції, постанову апеляційної інстанції, а також скасовувати їхнє рішення і приймає нове.

Вищий господарський суд – касаційна інстанція

Вищий господарський суд України є судом третьої інстанції з розгляду господарських справ. Він очолює систему господарських судів України.

Вищий господарський суд України:

 1. Розглядає господарські справи в касаційному порядку згідно з законодавством України;
 1. Розглядає господарські справи як суд першої або апеляційної інстанції, а також розглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;
 1. Аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;
 1. Надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає господарським судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;
 1. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Склад Вищого господарського суду
Вищий господарський суд України складається з обраних до нього Верховною Радою України суддів, із складу яких загальними зборами суду обирається Голова суду та його заступники.

Кількісний склад суддів у Вищому господарському суді визначаються Президентом України за поданням Голови Вищого господарського суду України.

Статья в тему:  Где будет находиться второй кассационный суд

У Вищому господарському суді України створено чотири судові палати з розгляду окремих категорій справ.

Для вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням єдності судової практики у справах відповідної судової юрисдикції, та інших питань діє Пленум у складі всіх суддів Вищого господарського суду.

При Вищому господарському суді України діє Науково-консультативна рада, що створена для попереднього розгляду проектів постанов, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики вищого спеціалізованого суду та інших судів відповідної судової юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів відповідної судової юрисдикції та інші матеріали.

Подання касаційної скарги
Касаційна скарга – це процес, форма звернення громадян до суду касаційної інстанції з питань оскарження вироків та рішень суду першої інстанції.

Хто має право на подання касаційної скарги?

 • Сторони;
 • Прокурор;
 • Треті особи, які не брали участь у справі, але щодо яких суд вирішив питання про їх права та обов’язки.

Касаційна скарга подається на:

 1. Рішення місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду;

2. Ухвали місцевого господарського суду про вжиття запобіжних заходів; відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів; залишення без змін ухвали про вжиття запобіжних заходів; зміну чи скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів; про повернення позовної заяви; про відмову у прийнятті позовної заяви; про передачу справи за підсудністю; про забезпечення позову; скасування забезпечення позову; про зупинення провадження у справі; про припинення провадження у справі; про залишення позову без розгляду; про затвердження мирової угоди, у справах про банкрутство (неплатоспроможність); про відмову прийняти додаткове рішення, ухвалу; про роз’яснення чи відмову у роз’ясненні рішення, ухвали; про внесення виправлень у рішенні, ухвалі; про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами; окрема; додаткова; про поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання; про внесення виправлень до наказу; визнання наказу таким, що не підлягає виконанню; про видачу дубліката наказу або відмову у його видачі; про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови; зміни способу та порядку їх виконання; про розгляд скарг на дії (бездіяльність) органів Державної виконавчої служби, про відмову у прийнятті заяви про скасування рішення третейського суду, про повернення заяви про скасування рішення третейського суду; про відмову поновити пропущений процесуальний строк; про повернення заяви про видачу виконавчого документа за рішенням третейського суду, після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду.

Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України через апеляційний господарський суд, що прийняв оскаржуване рішення чи постанову.

Апеляційний господарський суд зобов’язаний невідкладно надіслати скаргу разом зі справою до Вищого господарського суду України.
Касаційна скарга
Касаційна скарга може бути подана протягом 20 днів з дня набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду законної сили.
Касаційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:

1) найменування касаційної інстанції;

2) найменування апеляційного господарського суду, постанова якого оскаржується, номер справи та дату прийняття постанови;

3) найменування особи, що подає скаргу, та іншої сторони (сторін) у справі;

4) вимоги особи, що подала скаргу, із зазначенням суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;

5) перелік доданих до скарги документів.

Не допускаються посилання у касаційній скарзі на недоведеність обставин справи. Касаційна скарга підписується особою, яка подала скаргу або її уповноваженим представником. До скарги додаються докази сплати судового збору і надсилання копії скарги іншій стороні у справі. Особа, яка подала касаційну скаргу, надсилає іншій стороні у справі копії касаційної скарги і доданих до неї документів, які у цієї сторони відсутні.

Статья в тему:  Какие статьи рассматривает районный суд

Прокурор, який подає касаційну скаргу, надсилає сторонам у справі її копію і копії доданих до неї документів, відсутніх у справі.

Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом, якщо:

1) касаційна скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;

2) скаргу надіслано інакше, ніж через місцевий або апеляційний господарський суд, що прийняв рішення або постанову;

3) до скарги не додано доказів надіслання її копії іншій стороні (сторонам) у справі;

4) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі;

5) скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про поновлення цього строку або таке клопотання відхилено;

6) у скарзі не зазначено суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;

7) до надіслання ухвали про прийняття скарги до провадження від особи, що подала скаргу, надійшла заява про її відкликання.

Про повернення касаційної скарги виноситься ухвала. Про прийняття касаційної скарги до провадження суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги, а також витребовує справу чи копії матеріалів справи, необхідні для розгляду скарги на ухвалу суду. Питання про прийняття касаційної скарги до провадження або про повернення касаційної скарги суд вирішує не пізніше п’яти днів з дня її надходження. Ухвала надсилається усім учасникам судового процесу.
Строки та порядок розгляду касаційної скарги
Касаційна скарга у випадках передбачених законодавством України рішення місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду розглядається протягом одного місяця, а у випадках, ухвали місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду — протягом п’ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги до провадження Вищим господарським судом України.

У касаційній інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов’язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням.

Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду.

Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі розгляду справи трьома суддями — суддею, головуючим у засіданні;

Суддя оголошує склад господарського суду, роз’яснює учасникам судового процесу їх права та обов’язки і сприяє у здійсненні належних їм прав. У засіданні заслуховуються представники позивача і відповідача та інші особи, які беруть участь у засіданні. Учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов’язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил. За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, у зв’язку з чим у судовому засіданні із розгляду господарської справи оголошується перерва.

Статья в тему:  Як визначити до якого суду подавати позов

Постанова Вищого господарського суду
За наслідками розгляду касаційної скарги суд приймає постанову.

У постанові мають бути зазначені:

1) найменування касаційної інстанції, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;

2) найменування сторін і найменування особи, яка подала касаційну скаргу;

3) найменування місцевого господарського суду або апеляційного господарського суду, рішення, постанова якого оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, постанови, прізвище судді (суддів);

4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду, рішення, постанови апеляційного господарського суду;

5) підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;

6) доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу;

7) мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони та інші нормативні правові акти, на котрі посилалися сторони, а також закони та інші нормативно-правові акти, якими керувався суд, приймаючи рішення;

8) у разі скасування або зміни рішення, постанови, — мотиви, за якими касаційна інстанція не погодилася з висновками суду першої або апеляційної інстанції;

9) висновки за результатами розгляду касаційної скарги;

10) дії, що їх повинні виконати сторони та суд першої інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд;

11) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.

Постанова суду набирає законної сили з дня її прийняття. Постанова суду надсилається сторонам у справі у триденний строк з дня її прийняття.

ВИСНОВОК
Касаційне провадження – це сукупність процесуальних дій суду та інших учасників процесу спрямованих на перевірку законності судових рішень, які набрали законної сили, з підстав неправильного застосування судами норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Провадження у касаційній інстанції є самостійною стадію господарського процесу, призначеною для перевірки законності судових рішень господарського суду, які набрали законної сили.

Вищий господарський суд України є касаційною інстанцією у системі спеціалізованих господарських судів. Він переглядає за касаційною скаргою (поданням) рішення місцевих господарських судів і постанов апеляційних господарських судів.

Список використаної літератури

 1. Конституція України: закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. — із змінами від 03.02.2013 № 5073-17
 3. Господарський процесуальний кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII// Відомості Верховної Ради України. – 1992. — із змінами від 18.01.2013, підстава 4212-17 , 5518-17
 4. Бондаренко І.А. Судова система України та її реформування у сучасних умовах // Право України. — 2010. — № 23. — 41-52 с.
 5. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2010. — 231 с.

e-Pidruchniki.com

Захист у господарській справі

Перегляд судових рішень у касаційному порядку

Право касаційного оскарження належить сторонам, прокурору, а також особам, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їхніх прав та обов’язків. До таких осіб належать і громадяни, що не є суб’єктами підприємницької діяльності (п. 1 Роз’яснення від 28.03.2002 р. № 04-5/366 «Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України»).

Така позиція Вищого господарського суду України заслуговує на увагу, але бажано б було, щоб це положення було більш чітко врегульовано безпосередньо у законі.

Якщо апеляційний суд прийняв додаткову постанову з підстав і в порядку, зазначеному у статті 88 ГПК, то її також можна оскаржувати у касаційному порядку. Касаційною інстанцією є Вищий господарський суд України. Касаційна скарга подається через місцевий чи апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову.

Статья в тему:  Как оплатить госпошлину в суд за развод

Місцевий або апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення або постанову, зобов’язаний надіслати скаргу (подання) разом зі справою до Вищого господарського суду України у п’ятиденний строк з дня її надходження. Касаційна скарга може бути подана протягом одного місяця з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили (ст. 110 ГПК). Вимоги до форми та змісту касаційної скарги викладені у статті 111 ГПК України. Не допускається у касаційній скарзі (поданні) посилання на недоведеність обставин справи. До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі. Сторона у справі, отримавши касаційну скаргу (подання), має право надіслати відзив на неї касаційній інстанції й особі, що подала скаргу (подання). Відсутність відзиву не перешкоджає перегляду судового рішення, що оскаржується.

Підстави для повернення касаційної скарги наведені у ст. 111 3 ГПК. Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6 частини першої статті 111 3 ГПК, сторона у справі має право повторно подати касаційну скаргу в загальному порядку.

У практиці Вищого господарського суду зустрічались випадки, коли касаційна скарга подавалась безпосередньо до суду, але касаційна скарга не поверталась судом, а призначалась до розгляду.

При повторному направленні касаційної скарги у зв’язку з усуненням її недоліків слід мати на увазі подання клопотання про поновлення строку, якщо такий пропущено. У всякому разі, Вищий господарський суд України так і не сприйняв позицію Європейського суду з прав людини про те, що у випадках повернення скарги для усунення її недоліків потрібно вказувати точний строк, протягом якого належить повторно подати таку скаргу. Вищий господарський суд при цьому керується чинним ГПК, який не встановлює такого обов’язку. Але виходячи із принципів верховенства права, тобто засад розумності, справедливості та добросовісності і вимог статті 9 Конституції України позиція Європейського суду з прав людини заслуговує на увагу.

Звичайно, це недолік і законодавця, який повинен був більш чітко врегулювати це питання. Адвокати мають ураховувати ці обставини при відстоюванні інтересів своїх клієнтів у суді. У всякому разі, якщо справу повернуто через відсутність клопотання про відновлення строку, це не позбавляє сторону права подати повторно касаційну скаргу, додавши до неї клопотання про відновлення пропущеного строку (п. 5 Роз’яснення від 28.03.2002 р. № 04-5/367 «Про деякі питання практики застосування розділу XII і Господарського процесуального кодексу України»),

Порядок розгляду касаційної скарги здійснюється за правилами розгляду справи у суді першої інстанції, за винятком процесуальних Дій, пов’язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням. Це означає, що касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні чи постанові господарського суду (п. 9 Роз’яснення від 28.03.2002 р. № 04-5/367 «Про Деякі питання практики застосування розділу XII і Господарського процесуального кодексу України»).

Адвокат у касаційній інстанції має враховувати особливості перевірки та відповідним чином готувати свій виступ, який мусить бути лаконічним і максимально спрямованим на юридичний аналіз наявної у справі правової ситуації.

Разом з тим за результатами перевірки судом касаційної інстанції, коли встановлено, що фактичні обставини, які входять до предмета доказування у цій справі, з’ясовані з достатньою повнотою, але допущено помилку в застосуванні норм матеріального права, суд касаційної інстанції приймає нове рішення (ст. 111 9 ) (п. 10 Роз’яснення від 28.03.2002 р. № 04-5/367 «Про деякі питання практики застосування розділу XII і Господарського процесуального кодексу України»).

Статья в тему:  Как доказать факт мошенничества в суде

Як за таких умов можна обійтись без аналізу повноти і достовірності доказів — знає тільки законодавець. У всякому разі, посилаючись на п. 10 Роз’яснення від 28.03.2002 р. № 04-5/367 «Про деякі питання практики застосування розділу XII і Господарського процесуального кодексу України», адвокат може вказати на те, що фактичні обставини з’ясовані неповно або, навпаки, з достатньою повнотою, та подати правовий аналіз помилок, допущених судом першої або апеляційної інстанції.

Підставами для скасування чи зміни рішення або постанови є порушення чи неправильне застосування норм матеріального або процесуального права. Рішення або постанова підлягає обов’язковому скасуванню, якщо справу розглянуто в незаконному складі колегії суддів; справу розглянуто за відсутності будь-якої зі сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання суду; господарський суд прийняв рішення або постанову, що стосується прав і обов’язків осіб, які не були залучені до участі у справі; рішення або постанова не підписані будь-ким із суддів або підписані не тими суддями, що зазначені в рішенні або постанові; рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглянула справу; рішення прийнято господарським судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності (за винятком випадків, передбачених ст. 17 ГПК).

За наслідками розгляду касаційної інстанції суд приймає постанову, яка має відповідати вимогам ст. Ill 11 Г11К. У разі скасування або зміни рішення за результатами його перегляду в касаційному порядку касаційна інстанція у резолютивній частині своєї постанови має зобов’язати господарський суд першої інстанції видати відповідний наказ, зокрема, про поворот виконання рішення відповідно до ст. 122 ГПК (п. 2 Роз’яснення від 28.03.2002 р. «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України»).

Адвокат, готуючи касаційну скаргу, має враховувати вимоги про форму і зміст касаційної скарги, передбачені у ст. 111 ГПК. Таким чином, у скарзі не повинні бути посилання на недоведеність обставин справи. Разом з тим касаційна інстанція з’ясовує, чи з достатньою повнотою досліджені обставини справи. Тому аналіз повноти дослідження матеріалів справи є допустимим.

Для написання касаційної скарги можна користуватись готовими зразками (кліше) з урахуванням особливостей конкретної справи. Це полегшить виклад та оформлення касаційної скарги. Загальна вимога — виклад обставин справи та зазначення суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права має бути максимально стислим, прозорим і точним. Суддя, який знайомиться зі справою, повинен з першого прочитання скарги одержати уявлення про суть порушення, а не продиратись через нетрі нагромаджених фактів, доказів та аргументів скаржника.

Для виступу в засіданні Вищого господарського суду слід потурбуватись про наявність належно оформленої довіреності та підготувати собі тези виступу або написати виступ, оформивши його у вигляді пояснень. Виступ має бути максимально лаконічним і розрахованим, як правило, не більше ніж на 4-5 хвилин, В ньому наводяться основні аргументи, відповідно до яких сторона не згодна з рішенням, і чітко викладається те, про що просить виступаючий. Суд може дозволити поставити запитання другій стороні або сам поставить запитання. На ці запитання слід відповідати впевнено, з переконанням у своїй правоті та коротко. За порадою А.Ф. Коні, який писав: «вивчайте уважно матеріал, запам’ятовуйте його — і потім слідуйте пораді Фауста: «Кажи з переконанням, слова і вплив на слухачів прийдуть самі собою!»

Источники:

http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-336-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97

http://infopedia.su/17×6590.html

http://i.factor.ua/ukr/law-347/section-1201/article-18838/

http://nadoest.com/zmist-vstup-vishij-gospodarsekij-sud—kasacijna-instanciya-pod

http://e-pidruchniki.com/content/358_Pereglyad_sydovih_rishen_y_kasaciinomy_poryadky.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector